Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného stredoveku

Title: Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného stredoveku
Variant title:
  • Via magna in der Mittelslowakei im Früh- und Hochmittelalter
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 443-449
Extent
443-449
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BALAŠA, G.: Novšie archeologické náleziská a nálezy z južnej oblasti stredného Slovenska. Študijné zvesti 11, AÚ SAV Nitra 1963, s. 179-208, 181.

[2] BÓNA, M.: Stavebno-historický prieskum hradu Hrušov a metodický prístup k jeho konzervácii v r. 1928-1930. AH 19, 1994, s. 215-226.

[3] FIALOVÁ, H.-FIALA, A.: Hrady na Slovensku. Bratislava 1966.

[4] HANULIAK, V., Archeologický objav románskeho kostola v Dvorníkoch. Pamiatky a múzeá 2, 1995, s. 20-23.

[5] HANULIAK, V.: K problematike počiatkov mesta Krupiny. AH 20, 1995 s. 267-274.

[6] HNILICA, J.: Kláštor v Bzovíku. Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Trnavská univerzita 1994, s. 155-173.

[7] KUČERA, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974, s. 366-377.

[8] MÁCELOVÁ, M.: K počiatkom osídlenia Zvolena v stredoveku. AH 18, 1993, s. 69-74.

[9] MENCL, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov 1937, s. 202-206.

[10] MENCLOVÁ, D.: Hrad Zvolen. Bratislava 1954.

[11] RATKOŠ, P.: Dejiny Žiaru nad Hronom. Martin 1978, s. 18-40.

[12] REJHOLCOVÁ, M.: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia, II. zväzok, stredoslovenský kraj. Nitra 1992, s. 163-174.

[13] Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava 1967, s. 418.

[14] SURA, M.-ÚRADNÍČEK, V., Dobrá Niva, r. k. kostol sv Michala. Pamiatkový výskum 1981, Výskumová správa uložená v archíve PÚ, reg. stredisko Banská Bystrica pod. č. T 176.

[15] ÚRADNÍČEK, V.: Sása - r. k. kostol sv. Kataríny. Základný prieskum 1966. Nálezová správa uložená v archíve PÚ, reg. stredisko Banská Bystrica pod č. T 209.