K některým otázkám vymezení hranic středověkého

Variant title
Einige Fragen zur Grenzbestimmung der mittelalterlichen Stadt
Source document: Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 43-50
Extent
43-50
Type: Article
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] CIM II: Codex iuris municipalis II, ed. J. Čelakovský, Praha 1895.

[2] CVRKOVÁ, M.-ZÁPOTOCKÝ, M., 1994: Ústí nad Labem, K topografii jednoho z raně středověkých centrálních míst v severozápadních Čechách, Archeologické rozhledy XLVI, s. 205-242.

[3] ČECHURA, J., 1984: Počátky královského města Českých Budějovic, Jihočeský sborník historický LIII/2, s. 57-68.

[4] ČECHURA, J.-RAZÍM, V., 1988: K některým aspektům vývoje půdorysu a opevnění Českých Budějovic, Památky a příroda 13/7, s. 407-415.

[5] EBEL, M.-MUK, J., 1993: Kostel P. Marie v Ústí nad Labem a jeho význam z hlediska vývoje půdorysu města, Muzejní a vlastivědná práce 31/Časopis společnosti přátel starožitností 101/1, s. 4—9.

[6] EBEL, M-RAZÍM, V., 1998-1999: Žatec, městské opevnění, stavebně historický průzkum, rkp.

[7] ERNÉE, M., 1999: Archeologická památková péče v Českém Krumlově, Průzkumy památek II, s. 94-106.

[8] HAUSEROVÁ, M., 1995: Urbanismus, Gotika v západních Čechách (katalog výstavy) I, Praha, s. 158.

[9] HEROUT, J., 1949: Středověký půdorys a opevnění Kutné Hory, Zprávy památkové péče 9, s. 49-67.

[10] HIEKE, W.-HORČIČKA, A., 1896: Urkundenbuch der Stadt Aussig bis zum Jahre 1526, Praha.

[11] JANÁČEK, J., 1967: Malé dějiny Prahy, Praha.

[12] JEŽEK, M., 1997: Hospodářský region středověkého města, Život v archeologii středověku (sborník k výročí M. Richtera a Z. Smetánky), ARÚ Praha, s. 309-320.

[13] KAISEROVÁ, K.-KAISER, V., 1995: Dějiny města Ústí nad Labem, ed. K. Kaiserová, V. Kaiser, Ústí nad Labem.

[14] KEJŘ, J., J998: Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha.

[15] KLÁPŠTĚ, J., 1995: Stavební vývoj a místní souvislosti kostela P. Marie v Mostě, Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983-1992, ÚAPP Most 1995, s. 263-278.

[16] KOTYZA, O.-SMETANA, J.-TOMAS, J. a kol., 1997: Dějiny města Litoměřic, Litoměřice.

[17] KUČA, K., 1995: Chlumecko a Novobydžovsko I, Hradec Králové.

[18] LC 1/II: Libri confirmationum, ed. J. Emler, kniha 1., část II., Praha 1874.

[19] LC 2: Libri confirmationum, ed. F. A. Tingl, kniha 2., Praha 1868.

[20] LÍBAL, D., 1983: Praha středověká, čtvero knih o Praze (kol. autorů), Praha.

[21] LÍBAL, D.-MUK, J., 1996: Staré Město pražské, Praha.

[22] MUK, J., 1974: Nástin stavebního vývoje Českého Krumlova, Pět století Českého Krumlova ve výtvarném uměni, kol. aut., OVM Český Krumlov, s. 17-25.

[23] PIEKALSKI, J., 1999: Od Kolonii do Krakowa, Przemiana topografii wczesnych miast, Wroclaw.

[24] RAZÍM, V., 1985: Opevnění středověkého Berouna, K problematice městské fortifikace doby posledních Přemyslovců, Umění 33, s. 137—152.

[25] RAZÍM, V., 1991: Městské hradby a formulářová sbírka přemyslovské královské kanceláře, Archaeologia historica 16, s. 171-177.

[26] RAZÍM, V., 1995: Městské opevnění, srov. Hauserová 1995.

[27] RBM II: Regesta diplomatica nec nou epistolaria Bohemiae et Moraviae II, ed. J. Emler, Praha 1882.

[28] SCHLESINGER, L., 1892: Urkundenbuch der Stadt Saaz bis zum Jahre 1526, ed. L. Schlesinger, Prag-Leipzig-Wien.

[29] SMETANA, J., 1981: Počátky města Ústí nad Labem, Historický sborník, OVM Ústí nad Labem, s. 5-27.

[30] TOMEK, W. W., 1885: Dějepis města Prahy, díl II.

[31] VLČEK, P.-SOMMER, P.-FOLTÝN, D., 1997: Encyklopedie českých klášterů, Praha.

[32] VOTOČEK, O., 1985: Ke knize Evy Šamánkové Litoměřice, Památky a příroda 10/2, s. 90-95.

[33] ZAHRADNÍK, P., 1999: Cheb, městské opevnění, dějiny, rkp.

[34] ZBRASLAVSKÁ KRONIKA, 1976: Zbraslavská kronika, ed. Z. Fiala, Praha.