Príspevok k problematike včasnostredovekého a středověkého osídlenia historického Trenčianskeho chotára a najbližšieho okolia

Variant title
Beitrag zur Problematik der Besiedlung der Stadt Trenčín und ihrer Umgebung
Source document: Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 197-[204]
Extent
197-[204]
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] GABRIEL, F.-EBEL, M., 1996: Bezděz - Kostel Sv. Jiljí, strojopis SHP v PÚ Ústi n. L.

[2] GABRIEL, F.-PANÁČEK, J., 1990: Vznik a počátky České Lípy, Bezděz 1, 11-38.

[3] GABRIEL, F.-PANÁČEK, J., 1998.

[4] GABRIEL, F.-SMETANA, J., 1982: K problému existence řemesel na vesnicích ve 13. století, Archaeologia historica 7, 509-516.

[5] KEJŘ, J., 1998: Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha.

[6] KOLEKTIV 1998a: Jablonné v Podještědí, Česká Lípa.

[7] KOLEKTIV 1998b: Město Žandov a blízké okolí, Žandov.

[8] KOTYZA, O.-SMETANA, J.-TOMAS, J. a kol., 1997: Dějiny města Litoměřic, Litoměřice.

[9] KUČA, K., 1996-1998: Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezku 1-3, Praha.

[10] SMETANA, J., 1979: K topografii areálů severočeských měst ve 13. a 14. století, ČsČH 27, 573-599.

[11] SMETANA, J., 1985: K počátkům města Děčína, Z minulosti Děčínska a Českolipska IV, 241-277.

[12] SMETANA, J., 1988: Počátky Úštěku, Litoměřicko 24, 91-109.

[13] SMETANA, J., 1990: Počátky města Kravaře v severních Čechách, Folia historica Bohemica 13, 43-85.

[14] SMETANA, J., 1994: Rumburk v době předhusitské, Děčínské vlastivědné zprávy 7/1, 13-19.

[15] SMETANA, J., 1995: Proměny struktury městské sítě na severu Čech do 15. století, AH 20, 23-334.

[16] SMETANA, J.-GABRIEL, F., 1984: Poznámky k problematice počátků města Litoměřic, Urbes medii aevi, 65-85.

[17] SOVADINA, M., 1997: Ronovci a Žitava ve 13. a v 1. čtvrtině 14. století, Bezděz 6, 7-18.

[18] ŠIMÁK, J. V., 1938: Středověká kolonizace v zemích Českých, Praha.

[19] TOMAS, J., 1979: Města v severozápadních Čechách ve 13. století, Hospodářské dějiny 4, 69-132.

[20] VLČEK, P.-SOMMER, P.-FOLTÝN, D.: Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997.

[21] ZÁPOTOCKÝ, M., 1965: Slovanské osidlení na Litoměřicku, Památky archeologiké 56, 205-385.

[22] ZÁPOTOCKÝ, M., 1977: Slovanské osídlení na Děčínsku, Archeologické rozhledy 29, 521-553.

[23] ŽEMLIČKA, J., 1979: Nezdařená městská založení v Čechách ve 13. století, Hospodářské dějiny 4, 43-68.