Die südmährische Grenze - verbindend und trennend (Thesen)

Variant title
Jihomoravská hranice spojující a rozdělující (teze)
Source document: Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 77-92
Extent
77-92
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BARTOŠ, F. M., 1947: České dějiny. Dílu II. část 6. Čechy v době Husově 1378-1415. Praha.

[2] BARTOŠ, F. M., 1965: České dějiny. Dílu II. část 7. Husitská revoluce I. Doba Žižkova 1415-1426. Praha.

[3] BARTOŠ, F. M., 1966: České dějiny. Dílu II. část 8. Husitská revoluce II. Vláda bratrstva a její pád 1426-1437. Praha.

[4] BLÁHOVÁ, M.-FROLÍK, J.-PROFANTOVÁ, N., 1999: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. I. Do roku 1197. Praha-Litomyšl.

[5] BOBKOVÁ, L., 2003: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. IV.a. 1310-1402. Praha-Litomyšl.

[6] BOBKOVÁ, L.-BARTLOVÁ, M., 2003: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. IV.b. 1310-1402. Praha-Litomyšl.

[7] BÖHMISCH-ÖSTERREICHISCHE BEZIEHUNGEN IM 13. JAHRHUNDERT, 1998: Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert. Österreich (einschließlich Steiermark, Kärnten und Krain) im Großreichprojekt Ottokars II. Přemysl, König von Böhmen. Vorträge des internationalen Symposions vom 26. Bis 27. September 1996 in Znaim. Herausgegeben von Marie Bláhová und Ivan Hlaváček unter Mitwirkung von Jan Hrdina und Petr Kubín. Prag.

[8] BŮŽEK, V.-GRULICH, J.-NOVOTNÝ, M., 1995: Život na česko-moravsko-rakouské hranici v raném novověku. Regionální rovina středoevropské integrace v politice a kultuře. In: Kultury na hranici. Jižní Čechy-Jižní Morava-Waldviertel-Weinviertel - Kulturen an der Grenze. Südböhmen-Südmähren-Waldviertel-Weinviertel. Andrea Komlosyová/Václav Bůžek/František Svátek (vyd.), 47-54. Waidhofen an der Thaya.

[9] ČESKO-RAKOUSKÉ VZTAHY, 1998: Česko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko (včetně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II. Sborník příspěvků ze sympozia konaného 26.-27. září 1996 ve Znojmě. K vydání připravili Marie Bláhová a Ivan Hlaváček za spolupráce Jana Hrdiny a Petra Kubína - Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert. Österreich (einschließlich Steiermark, Kärnten und Krain) im Großreichprojekt Ottokars II. Přemysl, König von Böhmen. Vorträge des internationalen Symposions vom 26. Bis 27. September 1996 in Znaim. Herausgegeben von Marie Bláhová und Ivan Hlaváček unter Mitwirkung von Jan Hrdina und Petr Kubín. Praha-Prag.

[10] ČORNEJ, P. 1995: Křížová a polní tažení i výpravy za kořistí. In: Kultury na hranici. Jižní Čechy-Jižní Morava-Waldviertel-Weinviertel - Kulturen an der Grenze. Südböhmen-Südmähren-Waldviertel-Weinviertel. Andrea Komlosyová/Václav Bůžek/František Svátek (vyd.), 43-46. Waidhofen an der Thaya.

[11] ČORNEJ, P. 2000: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. V. 1402-1437. Praha-Litomyšl.

[12] DOPSCH, H.-BRUNNER, K.-WELTIN, M., 1999: Die Länder und das Reich. Der Ostalpenraum im Hochmittelalter. Österreichische Geschichte 907-1156. Hg. von Herwig Wolfram. Wien.

[13] DOSTÁL, B., 1993: Kulturkontakte im mährisch-böhmisch-niederöstereichischen Raum während des Frühmittelalters (6.-10. Jahrhundert). In: Kontakte und Konflikte - Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. Referate des Symposiums "Verbindendes und Trennendes an der Grenze III" vom 24. bis 27. Oktober 1992 in Zwettl. Herausgegeben von Thomas Winkelbauer. Schriftenreihe des Waldviertler Heimatbundes. Herausgegeben von Harald Hirz, Band 36. Waldviertler Heimatbund, 19-26. Horn-Waidhofen an der Thaya.

[14] DRABEK, A. M., 1966: Die Waisen. Eine niederösterreichisch-mährische Adelsfamilie unter Babenbergem und Přemysliden/, MIÖG LXXIV, 292-332.

[15] DRABEK, A. M., 1969: Eine Adelsfamilie in Niederösterreich und Mähren an der Schwelle vom Hoch- zum Spätmittelalter. In: Jižní Morava - brána a most. Südmähren - Tor und Brücke. Přednášky a diskusní příspěvky I. symposia československých a rakouských historiků v Mikulově 29.-30. IV. 1969, 41-55b. Mikulov.

[16] GARSCHA, W. R., 1995: Hranice a jejich posuny. Rakousko-československá hranice 1918-1945. In: Kultury na hranici. Jižní Čechy-Jižní Morava-Waldviertel-Weinviertel - Kulturen an der Grenze. Südböhmen-Südmähren-Waldviertel-Weinviertel. Andrea Komlosyová/Václav Bůžek/František Svátek (vyd.), 69-74. Waidhofen an der Thaya 1995.

[17] GASSNER, V.-JILEK, S.-LADSTÄTTER, S., 2002: Am Rande des Reiches. Die Römer in Österreich. Österreichische Geschichte 15 v. Chr.-378 n. Chr. Hg. von Herwig Wolfram. Wien.

[18] HLAVÁČEK, I. 1993: Zu den kulturellen Kontakten zwischen den böhmischen und österreichischen Ländern im 15. Jahrhundert. In: Kontakte und Konflikte - Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. Referate des Symposiums "Verbindendes und Trennendes an der Grenze III" vom 24. bis 27. Oktober 1992 in Zwettl. Herausgegeben von Thomas Winkelbauer. Schriftenreihe des Waldviertler Heimatbundes. Herausgegeben von Harald Hitz, Band 36. Waldviertler Heimatbund, 67-77. Horn-Waidhofen an der Thaya.

[19] HOSÁK, L., 1967: Středověká kolonizace Dyjskosvrateckého úvalu. Praha.

[20] JANÁK, J.-HLEDÍKOVÁ, Z., 1989: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha.

[21] JIŽNÍ MORAVA, 1969: Jižní Morava - brána a most. Südmähren - Tor und Brücke. Přednášky a diskusní příspěvky I. symposia československých a rakouských historiků v Mikulově 29.-30. IV. 1969. Mikulov.

[22] JUSTOVÁ, J., 1990: Dolnorakouské Podunají v raném středověku. Slovanská archeologie k jeho osídlení v 6.-11. století. Praha.

[23] KEJŘ, J., 1998: Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha.

[24] KOMLOSYOVÁ, A., 1995: Jedna země - mnoho lidí. Cesty zboží a lidí mezi rakouskými a českými zeměmi (1740-1918). In: Kultury na hranici. Jižní Čechy-Jižní Morava-Waldviertel-Weinviertel - Kulturen an der Grenze. Südböhmen-Südmähren-Waldviertel-Weinviertel. Andrea Komlosyová/Václav Bůžek/František Svátek (vyd.), 55-68. Waidhofen an der Thaya.

[25] KONTAKTE UND KONFLIKTE, 1993: Kontakte und Konflikte - Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. Referate des Symposiums "Verbindendes und Trennendes an der Grenze III" vom 24. bis 27. Oktober 1992 in Zwettl. Herausgegeben von Thomas Winkelbauer. Schriftenreihe des Waldviertler Heimatbundes. Herausgegeben von Harald Hitz, Band 36. Waldviertler Heimatbund, Horn-Waidhofen an der Thaya.

[26] KRZEMIEŃSKA, B., 1980: Wann erfolgte der Anschluß Mährens an den böhmischen Staat?, Historica 19, 195-243.

[27] KULTURY NA HRANICI, 1995: Kultury na hranici. Jižní Čechy-Jižní Morava-Waldviertel-Weinviertel - Kulturen an der Grenze. Südböhmen-Südmähren-Waldviertel-Weinviertel. Andrea Komlosyová/Václav Bůžek/František Svátek (vyd.). Waidhofen an der Thaya.

[28] KUTHAN, J., 1991: Zakladatelské dílo krále Přemysla Otakara II. v Rakousku a ve Štýrsku. Praha.

[29] KUTHAN, J., 1993: Přemysl Otakar II. Král zakladatel a mecenáš. Vimperk.

[30] KUTHAN, J., 1996: Přemysl Ottokar II. König, Bauherr und Mäzen. Höfische Kunst im 13. Jahrhundert. Wien-Köln-Graz.

[31] LECHNER, K., 1985: Die Babenberger. Markgrafen und Herzoge von Österreich 976-1246. Wien-Köln-Graz (3. Aufl.).

[32] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů, PA LXXVII, 18-80.

[33] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1993: Otázky kolonizace a interetnických vztahů na středověké Moravě, AH 18, 99-118.

[34] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1993a: Problematik der Entstehung der südmährischen Städte und deren Beziehungen zum donauländischen Gebiet. In: Städte im Donauraum. Sammelband der Beiträge aus dem Symposion in Smolenice 30. 9.-3. 10. 1991, Bratislava-Preßburg 1291-1991, 55-62. Bratislava.

[35] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1995: K lokalizaci hradu Businc u Dětmara Merseburského (Thietmari Merseburgensis episcopi chronicon ad a. 1015), SPFFBU E 40, 135-143.

[36] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1995a: Vztahy centrální moci k místnímu vývoji na středověké Moravě. In: XXIII. MS 1993. Ústřední moc a regionální samospráva, 7-30. Brno.

[37] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1998: Studenti vídeňské university z Polné (1377-1524), VSV, Oddíl věd společenských XI, 1998, 59-75.

[38] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1998a: Studenti z Bítova na vídeňské universitě (1382-1447) a význam universitních matrik pro poznání kulturních vztahů Moravy a Slezska s rakouskými zeměmi, CMM CXVII, 1998, 431-452.

[39] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1999: Černohorští z Boskovic na vídeňské universitě v pozdním středověku a raném novověku. In: Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám, 285-306. Brno 1999.

[40] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1999a: Morava a Slezsko ve století posledních Přemyslovců (1197-1310). In: Morava ve středověku, 27-36. Brno.

[41] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1999b: Morava po připojení k přemyslovskému státu (1018/19-1197). In: Morava ve středověku, 7-26. Brno.

[42] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1999c: Vývoj zbroje a válečného umění - významné bitvy na Moravě. In: Morava ve středověku, 73-103. Brno.

[43] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2002: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha.

[44] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2002a: Studenti z Brtnice (okr. Jihlava, Morava) na vídeňské univerzitě. In: Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. K vydání připravili Bronislav Chocholáč a Jiří Malíř, 307-311. Brno.

[45] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2003: Odraz interetnických vztahů v hmotné kultuře středověké Moravy, AH 28, 55-67.

[46] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2004: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. Praha.

[47] MĚŘÍNSKÝ, Z.-PLAČEK, M. 1993: Hrad Šenkenberk a jeho úloha v kolonizaci Znojemska, AH 18, 211-223.

[48] MĚŘÍNSKÝ, Z.-ZUMPFE, E., 1995: Mittelalterliche Städte in Südmähren und ihre Beziehungen zu mittelalterlichen Städten im niederösterreichischen Raum nördlich der Donau (Arbeitsthese), AH 20, 181-185.

[49] MĚŘÍNSKÝ, Z.-ZUMPFE, E., 1997: Jihomoravská a dolnorakouská města, jejich místo v kulturním vývoji a odraz v hmotné kultuře, AH 22, 145-158.

[50] MĚŘÍNSKÝ, Z.-ZUMPFE, E., 1998: Obchodní cesty na jižní Moravě a v Dolním Rakousku do doby vrcholného středověku, AH 23, 173-181.

[51] MĚSTO VALTICE, 2001: Město Valtice. Valtice.

[52] MEZNÍK. J., 1999: Lucemburská Morava 1310-1423. Praha.

[53] NIEDERSTÄTTER, A., 1996: Das Jahrhundert der Mitte. An der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit 1400-1522. Österreichische Geschichte 1400-1522. Hg. von Herwig Wolfram. Wien.

[54] NIEDERSTÄTTER, A., 2001: Die Herrschaft Österreich. Fürst und Land im Spätmittelalter. Österreichische Geschichte 1278-1411. Hg. von Herwig Wolfram. Wien.

[55] NOVOTNÝ, V., 1912: České dějiny. Dílu I. část I. Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha. Praha.

[56] NOVOTNÝ, V., 1913: České dějiny. Dílu I. část II. Od Břetislava I. do Přemysla I. Praha.

[57] NOVOTNÝ, V., 1928: České dějiny. Dílu I. část III. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197-1253). Praha.

[58] NOVOTNÝ, V., 1937: České dějiny. Dílu I. část 4. Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara (1253-1271). Praha.

[59] OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, 1897: Ottův slovník naučný. Jedenáctý díl. Hédypathie-Hýždě. Praha.

[60] PALACKÝ, F., 1876-1878: Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě I-V. Praha.

[61] PŘEHLED DĚJIN ČESKOSLOVENSKA, 1980: Přehled dějin Československa I/1 (do roku 1526), red. Oldřich Říha, Josef Janáček a Richard Marsina. Praha (1. Aufl., 2. 1982).

[62] SCHWARZ, E., 1931: Die Ortsnamen der Sudetenländer als Geschichtsquelle. München-Berlin.

[63] SCHWARZ, E., 1966: Volkstumsgeschichte der Sudetenländer. II. Teil: Mähren. Handbuch der sudetendeutschen Kulturgeschichte. Herausgegeben vom Vorstand des Collegium Carolinum. Forschungsstelle für die böhmischen Länder, 4. Band. München.

[64] ŠIMÁK, J. V., 1938: České dějiny. Dílu I. část 5. Středověká kolonizace v zemích českých. Praha.

[65] ŠUSTA, J., 1935: České dějiny. Dílu II. část 1. Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví. Praha.

[66] ŠUSTA, J., 1939: České dějiny. Dílu II. část 2. Král cizinec. Praha.

[67] ŠUSTA, J., 1946: České dějiny. Dílu II. část 3. Otec a syn. Praha.

[68] ŠUSTA, J., 1948: České dějiny. Dílu II. část 4. Karel IV. Za císařskou korunou. Praha.

[69] URBAN, O. H., 2000: Der lange Weg zur Geschichte. Die Urgeschichte Österreichs bis 15 v. Chr. Österreichische Geschichte. Hg. von Herwig Wolfram. Wien.

[70] VÁLKA, J., 1991: Dějiny Moravy. Díl 1. Středověká Morava. Vlativěda moravská. Země a lid, NŘ, sv. 5. Brno.

[71] VANÍČEK, V., 2000: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. II. 1197-1250. Praha-Lilomyšl.

[72] VANÍČEK, V., 2002: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. III. 1250-1310. Praha-Litomyšl.

[73] VEBER, V.-HLAVAČKA, M.-VOREL, P.-POLÍVKA, M.-WIHODA, M.-MĚŘÍNSKÝ, Z., 2002: Dějiny Rakouska. Praha.

[74] VOCELKA, K., 2000: Geschichte Oesterreichs. Graz-Wien-Köln.

[75] VOJENSKÉ DĚJINY ČESKOSLOVENSKA, 1985: Vojenské dějiny Československa. I. díl (do roku 1526), (red. P. Klučina). Praha.

[76] WINKELBAUER, T., 1995: Lichtenštejnové jako "šlechta neznající hranice". Náčrt majetkového vývoje pánů a knížat lichtenštejnských v Dolních Rakousích a na Moravě v rámci politických dějin. In: Kultury na hranici. Jižní Čechy-Jižní Morava-Waldviertel-Weinviertel - Kulturen an der Grenze. Südböhmen-Südmähren-Waldviertel-Weinviertel. Andrea Komlosyová/Václav Bůžek/František Svátek (vyd.), 215-222. Waidhofen an der Thaya.

[77] WOLFRAM, H., 1987: Die Geburt Mitteleuropas. Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung 378-907. Wien.

[78] WOLFRAM, H., 1995: Grenzen und Räume. Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung 378-907. Österreichische Geschichte 378-907. Hg. von Herwig Wolfram. Wien.

[79] ZÖLLNER, E., 1996: Geschichte Österreichs. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wien (8. Aufl.).

[80] ŽEMLIČKA, J. 1986: Století posledních Přemyslovců. Český stát a společnost ve 13. století. Praha.

[81] ŽEMLIČKA, J. 1995: Přemyslovci, Vítkovci, Kuenringové. Vytlačení šlechtické moci do politických hranic (1156/58-1310). In: Kultury na hranici. Jižní Čechy-Jižní Morava-Waldviertel-Weinviertel - Kulturen an der Grenze. Südböhmen-Südmähren-Waldviertel-Weinviertel. Andrea Komlosyová/Václav Bůžek/František Svátek (vyd.), 39-42. Waidhofen an der Thaya.

[82] ŽEMLIČKA, J. 1997: Čechy v době knížecí (1034-1198). Praha.

[83] ŽEMLIČKA, J. 2002: Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti. Praha.