Archeologický výskum na Hornej ul. č. 2 v Banskej Bystrici : (k významu vnútrodvorov pre poznanie stredovekej a novovekej materiálnej kultúry mesta)

Title: Archeologický výskum na Hornej ul. č. 2 v Banskej Bystrici : (k významu vnútrodvorov pre poznanie stredovekej a novovekej materiálnej kultúry mesta)
Variant title:
  • Die archäologische Grabung in der Oberen Gasse (Horná) Nr. 2 in Banská Bystrica. (Zur Bedeutung der Innenhöfe beim Verständnis der mittelalterlichen und neuzeitlichen Sachkultur der Stadt)
  • Archaeological research at Horná St. 2, Banská Bystrica
Author: Zachar, Ján
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 285-300
Extent
285-300
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V roku 2008 sa uskutočnil záchranný archeologický výskum vo vnútrodvore meštianskeho domu na Hornej ul. č. 2 v Banskej Bystrici. Okrem zistenia stratigrafie polohy sa podarilo získať početný súbor materiálnej kultúry. V rámci stredovekej keramiky prevládali hrncovité tvary s výrazne profilovaným okrajom. Okrem nich boli zastúpené všetky základné typy kuchynskej a stolovej keramiky. Z kachlíc sa pri analýze venovala pozornosť komorovým typom, ktoré bolo možné podľa ikonografie čelnej vyhrievacej steny rozdeliť do niekoľkých skupín (uhorský dynastický svätec (?), rajský strom života, lev pod stromom, rozeta). Početný organický materiál sa viazal na stredovekú odpadovú vrstvu (nález časti zuhoľnateného dreveného trámu).
Rescue research in the inner yard of a burgher house at Horná St. 2, Banská Bystrica, was carried out in 2008. Apart from the establishment of its stratigraphic location, a large series of material culture finds has been excavated. Among the mediaeval ceramics, pot-shaped vessels with markedly profiled rims prevail. In addition, there were all basic types of kitchenware and tableware. Among the tiles, particular attention was paid to chamber types, divided into several groups by the iconography of their front (heated) side (a Hungarian dynastic saint?, Tree of Life, lion under a tree, rosette). A mediaeval layer of waste yielded extensive organic material (find of a part of a charred wooden beam).