Geometricky zdobená tkanina z královské hrobky v katedrále sv. Víta

Title: Geometricky zdobená tkanina z královské hrobky v katedrále sv. Víta
Variant title:
  • Geometrisch verziertes Gewebe aus dem Königsgrab im Veitsdom
  • Fabric with geometrical patterns from the royal tomb in St. Vitus Cathedral
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 463-481
Extent
463-481
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Mezi tkaninami vyzvednutými v roce 1928 z nové královské krypty v katedrále sv. Víta se také nachází geometricky zdobená tkanina. Je utkána kombinací různých vazeb – rypsů a několika druhů keprů, které vytvářejí drobné kosočtverce, klikatky a pruhy. Výsledný kostkovaný desén tkaniny je však tvořen i různobarevnými útkovými nitěmi. Textilii je možno určit jako španělskou z 12.–13. století. Jak se však tato látka dostala do královské krypty, kde podle písemných pramenů jsou nejstarší pohřby až z poloviny 14. století? V tzv. sběrné rakvi byla nalezena i tkanina samitum. Je zdobena pravidelnými řadami od sebe oddělených medailonů, v nichž je strom života, po jehož stranách jsou ptáci. Tuto tkaninu lze interpretovat jako sicilskou z druhé poloviny 12. století. Zároveň se nedávno podařilo dohledat i ve starších písemných pramenech o dějinách královské hrobky zmiňovanou zdobnou truhlu, posléze předanou do Národního muzea. Její korpus je tvořen deskami z cizokrajného dřeva, pokrytými červeným pergamenem zdobeným cínovanými hřebíčky do motivů palmet. Truhlu lze datovat do poslední třetiny 12. století, byla zhotovena v jižní Itálii, zřejmě na Sicílii. Z datace památek tedy vyplývá, že v královské hrobce byla pohřbena i další osobnost, zřejmě Přemyslovec. Je možné, že to byl český kníže Konrád II. Ota, který podlehl v roce 1191, když pomáhal císaři Jindřichovi VI. v bojích, morové nákaze u Neapole. Panovníkovo tělo bylo pochováno v Monte Cassinu, podle Jarlochovy kroniky však kosti byly převezeny do Prahy a pohřbeny v bazilice sv. Víta. Na cestu z Itálie mohly být ostatky obaleny do dvou románských látek a s nimi vloženy do truhly. Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně udržovala tradice o tom, že se v truhle se nalézá knížecí pohřeb, ostatky Konráda II. Oty byly potom umístěny do gotické královské krypty v nově postavené katedrále.
Fabrics acquired in 1928 from a fairly recent royal crypt in St. Vitus Cathedral included some fabric with geometrical patterns. Its combines different types of weaves (repps and twills) that make up diamonds, wavy lines and stripes. The resulting chequered pattern is also produced by threads of different colours. The fabric was identified as Spanish, from the 12th–13th century. How did it get into a royal crypt in which the oldest burials are recorded as mid-14th century? One of the coffins contained cloth known as "samitum". It is decorated with regular rows of medallions featuring the tree of life with birds at the sides. This cloth may be interpreted as Sicilian, from the second half of the 12th century. In addition, mentions of a decorated wooden coffin, later deposited in the National Museum, Prague, have recently been discovered in sources conveying the history of the royal tomb. Its bulk is made of boards of exotic wood covered with red parchment, decorated with pewter nails arranged into palmettos. The coffin is dated to the last third of the 12th century; it was manufactured in southern Italy, possibly in the Sicily. The dating of the objects indicates that a further major figure was buried in the royal tomb, probably a member of the Przemyslid dynasty. It may have been the Czech Prince Conrad II Otto who fell victim to a plague epidemic at Naples in 1191 when fighting alongside Emperor Henry VI. The prince was buried in Monte Cassino but, according to the Jarloch Chronicle, the bones were transferred to Prague and buried in the St. Vitus basilica. The remains may have been wrapped in two layers of Romanesque textiles and placed in the coffin before the journey from Italy. As the coffin was traditionally believed to contain a princely burial, the remains of Conrad II Otto were subsequently laid to rest in the Gothic royal crypt of the newly-built cathedral.