Medieval Utraquist sermons on Czech patron saints

Title: Medieval Utraquist sermons on Czech patron saints
Source document: Graeco-Latina Brunensia. 2019, vol. 24, iss. 1, pp. 105-127
Extent
105-127
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This article analyses medieval sermons about Czech patron saints given by Czech Utraquists using digital humanities tools. Lists of sermons by Jan Hus and Czech Utraquists about Czech patron saints are provided in the appendices.
Note
This study was created at Charles University under PROGRES program Q09: History – The Key to Understanding the Globalized World.
References
[1] Jan Hus, Puncta. Manuscript, Národní knihovna ČR (Prague), IV F 25.

[2] Jakoubek of Stříbro, Postil. Manuscript, Stadtbibliothek (Bautzen), 4o 23.

[3] Jakoubek of Stříbro, Postil. Manuscript, Národní knihovna ČR (Prague), X G 11; Knihovna Národního muzea (Prague), XIV E 4.

[4] Jakoubek of Stříbro, Postil. Manuscript, Národní knihovna ČR (Prague), VI E 22.

[5] Jakoubek of Stříbro, Postil. Manuscript, Muzeum východních Čech (Hradec Králové), LA 38.

[6] Jan of Příbram, Postil. Manuscript, Národní knihovna ČR (Prague), III H 1.

[7] Prokop of Plzeň, Postil. Manuscript, Národní knihovna ČR (Prague), X G 7.

[8] Prokop of Plzeň, Postil. Manuscript, Národní knihovna ČR (Prague), X H 15.

[9] Jan Rokycana, Postil. Manuscript, Metropolitní kapitula u sv. Víta (Prague), F 59.

[10] Jan Rokycana, Postil. Manuscript, Národní knihovna ČR (Prague), IX A 1.

[11] Martin Lupáč, Postil. Manuscript, Národní knihovna ČR (Prague), I F 50, III D 3.

[12] Václav of Dráchov, Postil. Manuscript, Metropolitní kapitula u sv. Víta (Prague), F 59; Národní knihovna ČR (Prague), IV F 24.

[13] Jakub of Jemnice, Postil. Manuscript, Národní knihovna ČR (Prague), I F 52.

[14] Anonymous (2nd generation of Czech Utraquists), Postil. Manuscript, Metropolitní kapitula u sv. Víta (Prague), F 40.

[15] Anonymous (2nd generation of Czech Utraquists), Czech Postil. Manuscript, Strahovská knihovna premonstrátů (Prague), DE V 21.

[16] Anonymous (2nd generation of Czech Utraquists), Postil. Manuscript, Národní knihovna ČR (Prague), VI E 24.

[17] Anonymous (2nd generation of Czech Utraquists), Postil. Manuscript, Národní knihovna ČR (Prague), VI E 11.

[18] Anonymous (2nd generation of Czech Utraquists), Postil. Manuscript, Metropolitní kapitula u sv. Víta (Prague), F 44/1.

[19] Anonymous (2nd generation of Czech Utraquists), Czech Postil. Manuscript, Strahovská knihovna premonstrátů (Prague), DE IV 23.

[20] Anonymous (2nd generation of Czech Utraquists), Postil. Manuscript, Národní knihovna ČR (Prague), III H 11.

[21] Anonymous (2nd generation of Czech Utraquists), Postil. Manuscript, Österreichische Nationalbibliothek (Wien), Cod. 4883.

[22] Anonymous (2nd generation of Czech Utraquists), Postil. Manuscript, Knihovna Národního muzea (Prague), XII F 6.

[23] Anonymous (2nd generation of Czech Utraquists), Postil. Manuscript, Knihovna Národního muzea (Prague), XIV E 9.

[24] Václav, parish priest at St. Gallus in Prague, Postil. Manuscript, Národní knihovna ČR (Prague), XXIII F 113.

[25] Michal Polák, Postil. Manuscript, Národní knihovna ČR (Prague), XI F 3.

[26] Anonymous (3rd generation of Czech Utraquists), Postil. Manuscript, Knihovna Národního muzea (Prague), XVI G 4.

[27] Anonymous (3rd generation of Czech Utraquists), Postil. Manuscript, Knihovna Národního muzea (Prague), XVI G 14.

[28] Jan Hus (1907–1908). Sermones de sanctis (Vols. 1–2). Ed. V. Flajšhans. Prague: Jos. R. Vilímek.

[29] Jan Hus (1938–1947). Sermones in Bethlehem 1410–1411 (Vols. 1–6). Ed. V. Flajšhans. Prague: Královská česká společnost nauk.

[30] Jan Hus (1975). Postilla adumbrata. Ed. B. Ryba. Prague: Academia.

[31] Jan Rokycana (1928–1929). Postilla (Vols. 1–2). Ed. F. Šimek. Prague: Komise pro vydávání pramenů českého hnutí náboženského ve stol. XIV. a XV.

[32] Beran, J. (1931). Mešní liturgie secundum rubicam ecclesiae Pragensis ve st. XV. a XVI. Příspěvek k vývoji liturgického práva partikulárního v Čechách. Prague: J. Beran.

[33] Ferzoco, G. (1996). Sermon literatures concerning late medieval saints. In B. M. Kienzle et al. (Eds.), Models of Holiness in Medieval Sermons (pp. 103–125). Louvain-La-Neuve: Fédération Internationale des Instituts d'Études Médievales.

[34] Ferzoco, G. (2002). The context of medieval sermon collections on saints. In C. Muessig (Ed.), Preacher, Sermon and Audience in the Middle Ages (pp. 279–292). Leiden: Brill.

[35] Halama, O. (2002). Otázka svatých v české reformaci. Její proměny od doby Karla IV. do doby České konfese. Brno: L. Marek.

[36] Halama, O. (2006). Utrakvistická úcta k českým světcům. In P. Kubín (Ed.), Světci a jejich kult ve středověku (pp. 189–199). České Budějovice: Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v nakl. Tomáš Halama.

[37] Halama, O. (2016). Nad staročeskými svátečními postilami v husitství a utrakvismu. In K. Bracha, & M. Nodl (Eds.), Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku (pp. 119–124). Prague: Filosofia.

[38] Horníčková, K. (2018). Martyrs of "Our" Faith. Identity and the Cult of Saints in Post-Hussite Bohemia. In N. H. Petersen et al. (Eds.), Symbolic Identity and the Cultural Memory of Saints (pp. 59–90). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

[39] Kadlec, J. (1968). Úcta sv. Prokopa v době husitské, její úpadek v době reformační a obnova v posledních desetiletích před bitvou bělohorskou. In Idem, Svatý Prokop. Český strážce odkazu cyrilometodějského (pp. 101–111). Rome: Křesťanská akademie.

[40] Kadlec, J. (1997). Úcta k sv. Vojtěchu v době husitské, její úpadek v době reformační a obnova v posledních desetiletích před bitvou bělohorskou: Svatovojtěšská úcta v českých zemích. In J. V. Polc (Ed.), Svatý Vojtěch. Sborník k miléniu (pp. 52–55). Prague: Zvon.

[41] Klaniczay, G. (2018). Saints' Cults in Medieval Central Europe: Rivalries and Alliances. In N. H. Petersen et al. (Eds.), Symbolic Identity and the Cultural Memory of Saints (pp. 21–41). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

[42] Kopecký, M. (1965). Cyrilometodějská tradice v starší české literatuře. In J. Macůrek (Ed.), Magna Moravia. Sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu (pp. 567–586). Prague: Státní pedagogické nakladatelství.

[43] Marek, J. (2005). Husitské postily připisované mistru Václavovi z Dráchova. Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků, 18, 4–144.

[44] Marek, J. (2011). Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích. Studie o Jakoubkově postile z let 1413–1414. Prague: Národní knihovna ČR.

[45] Marek, J. (2016). Svatováclavská kázání českých utrakvistů. In R. Modráková, & T. Klimek (Eds.), Cesta k rozmanitosti, aneb, Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře (pp. 167–175). Prague: Národní knihovna ČR.

[46] Molnár, A. (1963). Cyrilometodějský motiv v husitství. Náboženská revue, 34, 157–163.

[47] Rejchrtová, N. (1991). Sondy do postilní literatury pokompaktátního (či předbělohorského) utrakvismu. Folia historica Bohemica, 15, 59–71.

[48] Rejchrtová, N. (1997). Svatý Vojtěch v zrcadle české reformace. Teologická reflexe, 3(1), 26–30.

[49] Spunar, P. (1978). Literární činnost utrakvistů doby poděbradské a jagellonské. In A. Molnár (Ed.), Acta reformationem Bohemicam illustrantia 1 (pp. 165–269). Prague: Kalich.

[50] Spunar, P. (1985). Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans I. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź: Institutum Ossilinianum.

[51] Spunar, P. (1995). Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans II. Warsaviae & Pragae: Institutum Ossilinianum.

[52] Šmahel, F. (1971). Kult zemských patronů ortodoxní protiváhou nacionálně zabarvené husitské agitace. In Idem, Idea národa v husitských Čechách (pp. 47–49). České Budějovice: Růže (2nd ed. Prague: Argo 2000, pp. 52–58).

[53] Uhlíř, Z. (1996). Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním středověku. Prague: Národní knihovna ČR.

[54] Uhlíř, Z. (2005). Středověké kazatelství v českých zemích. Nástin problematiky. Almanach historyczny, 7, 57–94.

[55] Vidmanová, A. (1997). Hus a svatý Vojtěch. In J. V. Polc (Ed.), Svatý Vojtěch. Sborník k miléniu (pp. 107–112). Prague: Zvon.

[56] Zlámal, B. (1967). Cyrilometodějská tradice od kompaktát po Komenského. Vlastivědný sborník moravský, 20, 175–186.