Valové opevnenie v pohorí Burda na Slovensku

Title: Valové opevnenie v pohorí Burda na Slovensku
Variant title:
  • A fortified wall line in the Burda Mountains, Slovakia
  • Die Wallbefestigung im Burda-Gebirge in der Slowakei
Source document: Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 113-123
Extent
113-123
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok sa sústredí na dosiaľ nepublikované archeologické nálezisko v pohorí Burda v okolí mesta Štúrovo v juhovýchodnom cípe juhozápadného Slovenska. V rámci záchranného výskumu Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2013 tu bolo zdokumentované valové opevnenie tiahnuce sa naprieč pohorím v dĺžke 1 km. Skúmaný bol jeden kompletný profil v mieste jeho križovania s lesnou cestou. Príspevok si kladie za cieľ analýzu nálezového celku a pokúša sa aj o historickú interpretáciu skúmaného prameňa.
This contribution focuses on an unpublished archaeological site in the Burda Mountains, near the town of Štúrovo in the south-eastern tip of south-western Slovakia. Rescue research conducted in 2013 by the Department of Archaeology of Constantine the Philosopher University in Nitra documented a onekilometre long fortified wall line running across the mountains. One complete profile in the place of its intersection with a forest track was investigated. The article analyses the find and presents the historical interpretation of the researched source.
Note
Práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0063-17 "Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska".
Die vorliegende Arbeit wurde von der Agentur zur Förderung von Forschung und Entwicklung durch Vertrag Nr. APVV-0063-17 "Vita intra muros – interdisziplinäre Erforschung von Burgen der Mittelslowakei" gefördert.