Zubko, P. & Žeňuch, P. (2017). Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749): Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie

Source document: Sacra. 2019, vol. 16, iss. 2, pp. 71-73
Extent
71-73
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Zubko, Peter; Žeňuch, Peter. Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749): Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Bratislava : VEDA, 190 s. ISBN: 978-80-89489-33-6.
Document
References:
[1] Zákon o štátnom jazyku SR, 270/1995 Z. z. § 2 ods. 2. Nájdené [15.01.2019] na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/270/20160701