Propagace Muzea Klementa Gottwalda pohledem plakátů

Title: Propagace Muzea Klementa Gottwalda pohledem plakátů
Variant title:
  • Promotion of the Klement Gottwald Museum through the medium of posters
Source document: Museologica Brunensia. 2019, vol. 8, iss. 2, pp. 27-42
Extent
27-42
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem článku je formou rozboru plakátů Muzea Klementa Gottwalda, v kontextu jeho celkové propagace, charakterizovat hlavní rysy mediální tváře této politicko-výchovné instituce na tradičním tištěném médiu. V případě Muzea Klementa Gottwalda je ustálena řada obecných představ ovlivněných osobními zážitky veřejnosti a procesem určité formy "vytěsnění" po pádu režimu státního socialismu. Proto je důležité postupným poznáváním jednotlivých témat spojených s jeho činností a užívaných postupů muzejní prezentace obhájit kontinuitu zachování hodnot jím vytvořené sbírky. Předkládané téma je součástí probíhajícího výzkumu československých ústředních stranických muzeí prostřednictvím nového zpracování jejich sbírkových, archivních a knihovních fondů ve Sbírce Muzea dělnického hnutí v Národním muzeu.
The article analyses the posters of Klement Gottwald Museum and in its overall promotion context it characterises the main features of how this political-educational institution was presented on a traditional printed medium. The public image of Klement Gottwald Museum is associated with many general beliefs influenced by people's personal experiences and by a sort of "crowd-out" after the fall of socialism. Therefore it is important to defend the continuous preservation of values of this museum's collection by gradual learning about individual thematic issues connected with its activity and applied methods of museum presentation. The presented topic is part of a comprehensive research on Czechoslovak central political party museums including a new processing of their collections, archives and libraries in the form of the Working Class Movement Museum Collection in the National Museum.
References
[1] Archiv a programové fondy České televize. Fond audiovizuálních záznamů.

[2] Archiv Národního muzea. Fond Sbírka Muzea dělnického hnutí, nezpracováno.

[3] Národní archiv v Praze. Fond 1065 – Ústav dějin KSČ, kart. 111, 113, 114, 115 a 116.

[4] Národní muzeum, Historické muzeum. Sbírka Muzea dělnického hnutí, fond Plakáty (plakáty stranických muzeí a dalších kulturních institucí, části lístkových katalogů plakátů MKG).

[5] Národní muzeum, Historické muzeum. Sbírka novodobých českých dějin, fond Plakáty (plakáty NM a dalších muzeí).

[6] Moravská galerie v Brně. Sbírka Grafický design (plakáty MDH v Brně).

[7] Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Fond bývalého MDRH (plakáty MDRH v Českých Budějovicích).

[8] 25 let Muzea Klementa Gottwalda. Praha: Muzeum Klementa Gottwalda, 1979.

[9] BRABEC, Václav. 5 let musea Klementa Gottwalda. Praha: Muzeum Klementa Gottwalda, 1959. 14 s.

[10] BROŽ, Miroslav a Milan PEREMSKÝ. Muzeum Vladimíra Iljiče Lenina v Praze – historie a současnost. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1988.

[11] Bulletin Moravské galerie v Brně č. 72. Brno: Moravská galerie v Brně, 2015. ISSN 0231-5793.

[12] Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu. 1. vyd. Praha: Ministerstvo informací a osvěty, 1949.

[13] Deset let Muzea dělnického revolučního hnutí jižních Čech v Českých Budějovicích (1975–1985). České Budějovice: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, 1985.

[14] ELIÁŠOVÁ, Libuše. Gusta Fučíková a pozůstalost Julia Fučíka. In PODHAJSKÝ, František A. (ed.). Julek Fučík – věčně živý! 1. vyd. Brno: Host, 2010, s. 77–92. ISBN 978-80-7294-436-1.

[15] FRANĚK, Otakar. Muzeum dělnického hnutí v Brně. Brno: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1975.

[16] FRANĚK, Otakar (ed.). Rodný domek Klementa Gottwalda v Dědicích; světnička Klementa Gottwalda v Rousínově: [sborníček]. Praha: Muzeum Klementa Gottwalda, 1959.

[17] FRANĚK, Otakar a Zbyněk STRÁNSKÝ. Památník Klementa Gottwalda v Dědicích: [průvodce]. Brno: Muzeum dělnického hnutí, 1978.

[18] HANOUSEK, Jan. "A kdy se zase půjdeme podívat na velrybu?" Expozice a výstavy Národního muzea ve druhé polovině 20. století ve světle archivních pramenů [online]. 2018 [cit. 2019-08-23]. Dostupný z www: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/165394. Vedoucí práce PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.

[19] HRON, Pavel (ed.). 20 let Muzea V. I. Lenina v Praze. Praha: Muzeum V. I. Lenina, 1973.

[20] JEŽEK, Alexandr a Milan PEREMSKÝ. Muzeum Vladimíra Iljiče Lenina v Praze. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví v Praze, 1976.

[21] LORIŠ, Jan a Jiří MÜLLER (eds.). Výstava dějin revolučních bojů: Praha – Památník osvobození. Květen–srpen 1949: Stručný průvodce. Praha: ÚV KSČ – kulturní a propagační odd., 1949.

[22] Muzeum dělnického hnutí Brněnska: průvodce. Brno, 1958.

[23] Muzeum Klementa Gottwalda. Praha, nedatováno.

[24] Muzeum Klementa Gottwalda. Tematické okruhy sbírkotvorné činnosti Muzea Klementa Gottwalda v oblasti dokumentace dějin revolučního dělnického hnutí a dějin Komunistické strany Československa. Praha, nedatováno.

[25] Muzeum Klementa Gottwalda v Praze. Expozice dějin revolučního dělnického hnutí a Komunistické strany Československa. Praha: ORBIS, nedatováno [po 1974].

[26] Muzeum Klementa Gottwalda v Praze. Expozice dějin revolučního dělnického hnutí a Komunistické strany Československa – průvodce. Praha: Panorama, 1982.

[27] Muzeum Klementa Gottwalda. Katalog krátkých dokumentárních filmů. Praha: Muzeum Klementa Gottwalda v Praze, 1979.

[28] Muzeum Klementa Gottwalda. Katalog stálé expozice I. Vytvoření Komunistické strany Československa a její boj za sociální a národní osvobození pracujícího lidu Československa. Praha, 1975.

[29] Múzeum revolučnej tlače Klementa Gottwalda vo Vrútkách: Sprievodca po expozícii. Martin: Múzeum revolučnej tlače Klementa Gottwalda, 1986.

[30] NOVOTNÝ, Karel. Průkopníci socialismu: průvodce expozicí v národním kulturním památníku Kaštan. Praha: Obvodní národní výbor, 1979.

[31] ORIŠKOVÁ, Mária (ed.). Efekt múzea: predmety, praktiky, publikum. Bratislava: Afad Press, 2006. ISBN 80-89259-08-1.

[32] Pět let Muzea dělnického hnutí Brněnska (1959–1964). Brno: Muzeum dělnického hnutí Brněnska, 1964.

[33] Sborník výstavy dějin revolučních bojů. Praha: Kulturní a propagační oddělení sekretariátu ÚV KSČ, 1949.

[34] SCHNEIDER, Evžen. Stručný průvodce expozicí Muzea dělnického revolučního hnutí jižních Čech v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1975.

[35] SOMMER, Vítězslav. Angažované dějepisectví: stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950–1970). 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. České dějiny, sv. 2. ISBN 978-80-7308-378-6.

[36] STRÁNSKÝ, Zbyněk a Josef Rudolf WINKLER. Pojďte s námi do muzea. 1. vyd. Praha: Kraj. dům osvěty, 1959.

[37] ŠANDA, Jaroslav a Anna MASARYKOVÁ (eds.). Český národ Rudé armádě: seznam děl výtvarného umění věnovaných českými umělci Rudé armádě z vděčnosti za osvobození a odevzdaných k výročnímu dni založení Rudé armády 23. února 1946. Praha: Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR, 1946.

[38] ŠTVERÁK, František. Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921–1992): základní informace o ústředních orgánech a biografické údaje o vedoucích představitelích strany. 2. oprav. a rozšíř. vyd. Praha: Národní archiv, 2018. ISBN 978-80-86712-87-1.

[39] TÁBORSKÝ, Ondřej. Dějiny podle plánu. Politika dějin a paměti v normalizačním muzejnictví. In Radka ŠUSTROVÁ a Luba HÉDLOVÁ. Česká paměť: národ, dějiny a místa paměti. Praha: Academia, 2014, s. 279–328. ISBN 978-80-200-2411-4.

[40] TOTHOVÁ, Jolana. Sbírka Muzea dělnického hnutí – rozsáhlý soubor předmětů, archiválií a knih. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 2017, roč. 55, č. 2, s. 16–26. ISSN 1803-0386.

[41] TOTHOVÁ, Jolana a Tomáš KAVKA. Zrod a místo stranických muzeí po roce 1948 s ohledem na fondy Muzea Klementa Gottwalda. In HUPKO, Daniel a Luděk BENEŠ (eds.). Dokumentácia "osmičkových" výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2018. ISBN 978-80-971748-7-3.

[42] TRÁVNÍČKOVÁ, Markéta. Unikátní sbírky cedulí a plakátů Divadelního oddělení Národního muzea. Časopis Národního muzea. Řada historická, 2017, roč. 186, č. 1-2, s. 55–66. ISSN 1214-0627.

[43] Výstava dějin revolučních bojů. Praha: Svět v obrazech, 1949. Aktuality v obrazech, sv. 8.

[44] Výstava Třicet let KSČ. Praha: Ústav dějin KSČ, 1951.

[45] Znamení doby = Signs of the times: sborník přednášek z mezinárodních sympozií Kultura, politika a společnost ve střední a východní Evropě 1945–2000: Moravská galerie v Brně 18.–19. 11. 1999, Manchester Metropolitan University 18. 3. 2000. Brno: Moravská galerie, 2003. ISBN 80-7027-124-8.