"If it was a state, it has collapsed" : an examinations of reasons for the collapse of the Late Minoan IA state structures

Title: "If it was a state, it has collapsed" : an examinations of reasons for the collapse of the Late Minoan IA state structures
Variant title:
  • "Pokud to byl stát, zkolaboval" : testování důvodů kolapsu státních struktur pozdně minojské periody stupně IA
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2018, vol. 23, iss. 2, pp. 9-32
Extent
9-32
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The aim of the paper is to discuss how and why the Knossian centralized state system collapsed and, collaterally, the evidence of this collapse is used to infer the existence of a centralized state system in LM IA Crete. LM IA Crete seems to have all the characteristics of an early (primary, segmentary) state. The Santorini eruption (LM IA/IB) had a direct impact on its fragile structures. During the following period (LM IB), there is evidence for significant disruptions and almost all Minoan centres, even those not on Crete, were destroyed. These destructions appear carefully planned to eliminate as many administrative centres as possible. The main questions of our research are: Can the LM IA Knossian polity be considered as a state? How did it operate? What happened during the LM IB period, which structures collapsed and which survived? We conclude that the centralized power which had controlled almost the whole island during the LM IA period should be considered a state, which collapsed during the LM IB period. The Santorini eruption was the key-factor in speeding up the decline of the early LM I state.
Cílem příspěvku je diskutovat otázku, jak a proč se knóssoský centralizovaný státní systém zhroutil, a kolaterálně je důkaz tohoto kolapsu použit k odvození existence centralizovaného státního systému na Krétě v období LM IA. Zdá se, že Kréta v období LM IA má všechny vlastnosti raného (primárního, segmentálního) státu. Erupce vulkánu na Santorini (LM IA / IB) měla přímý dopad na jeho křehké struktury. Během následujícího období (LM IB) došlo k destrukcím téměř na všech minojských urbánních centrech, dokonce i minojská centra mimo Krétu byla zničena. Tyto destrukce se zdají být pečlivě naplánovány tak, aby eliminovaly co nejvíce administrativních center. Hlavní otázky našeho výzkumu jsou: Lze považovat "knosskou politii" období LM IA za stát? Jak to fungoval? Co se stalo během období LM IB, které struktury se zhroutily a které přežily? Došli jsme k závěru, že centralizovaná moc, která ovládala téměř celý ostrov během období LM IA, by měla být považována za stát, který se během období LM IB zhroutil. Santorinská erupce byla klíčovým faktorem pro urychlení úpadku této rané, křehké státní struktury.
Note
Práce vznikla za podpory projektu MUNI/A/0930/2018 "Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VIII".