The missing faces

Title: The missing faces
Variant title:
  • Chýbajúce tváre
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2018, vol. 23, iss. 2, pp. 33-50
Extent
33-50
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Vessels with human face application represent one of the groups from a whole set of Neolithic figurative and symbolic objects. These findings from Middle Neolithic period with few exceptions do not conform to the kind the variety and number species we encounter in Middle East and South Western Europe. Despite of this fact, it is a specific set of findings with depictions of humans, many of which by their level of artistic quality and expression of motive significantly exceed local standards. These findings used to be a subject of long lasting study in on our territory, which started at the end on 19th and beginning of 20th century. As it already implies from the title itself, identifications of this set of finds is based on anthropomorphic depiction which is applied to the surface of the pottery. The purpose of this article, however, is to emphasize that in addition to mentioned face motive, there are many additional characteristic features of face pots and their identification would offer a more complex view of the whole topic regarding ceramics with applied face motifs, especially in the light of their symbolic significance within Neolithic communities.
Nádoby so zobrazeniami ľudskej tváre tvoria jednu zo skupín celého súboru neolitických plastík a symbolickej ornamentiky. Tieto nálezy z obdobia stredného neolitu až na pár výnimiek nedosahujú rozmanitosť ani početnosť jedincov, s ktorou sa stretávame v oblasti Blízkeho Východu a juhovýchodnej Európy. Napriek tomu ide o špecifický súbor nálezov s ľudskými zobrazeniami, z ktorých viaceré svojou výtvarnou kvalitou a stvárnením motívu výrazne prevyšujú miestne štandardy. Na našom území boli predmetom dlhodobého skúmania, ktorého počiatky siahajú na prelom 19. a 20. storočia. Samozrejme, ako už z názvu vyplýva, definujúcim prvkom pre tento súbor nálezov je práve samotné antropomorfné zobrazenie. Cieľom tohto príspevku je však poukázať na skutočnosť, že okrem spomínanej tváre existuje viacero znakov charakterizujúcich tvárové nádoby a ich identifikácia by umožnila komplexnejší náhľad na celú problematiku keramiky s aplikovaným tvárovým motívom, predovšetkým vo svetle ich symbolického významu v rámci neolitických komunít.