Germánske hroby metalurgov z obdobia sťahovania národov vo vzťahu k strednému Podunajsku

Title: Germánske hroby metalurgov z obdobia sťahovania národov vo vzťahu k strednému Podunajsku
Variant title:
  • Germanic graves of the metallurgists from the Migration Period in relation to Central Danubia
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2018, vol. 23, iss. 2, pp. 51-80
Extent
51-80
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článok sa zaoberá nálezmi hrobov metalurgov z obdobia sťahovania národov s dôrazom na územie strednej Európy, ale i priľahlé okolie. Poukazuje na špecifickú pohrebnú výbavu symbolizujúcu určité odlišné spoločenské postavenie pochovaného jedinca. I keď kovospracujúce remeslá boli početne zastúpené, čo je zjavné na množstve kovových predmetov z predmetného obdobia, zastúpenie hrobov z metalurgickými nástrojmi je skôr ojedinelou záležitosťou. Článok nadväzuje na predchádzajúcu štúdiu autorky o spoločenskom statuse metalurgov na základe tzv. barbarských zákonníkov.
The article deals with the finds of the graves of metallurgists from the Migration Period, with an emphasis on the territory of Central Europe, but also on the surrounding area. It points to a special funerary equipment that symbolizes a distinct social status of the buried individual. Although the metalworking crafts were numerous, as it is evident in the number of metal objects from the period in question, the occurrence of graves with metallurgical gear is rather exceptional. The article follows the author's previous study on the social status of metallurgists based on the so-called Barbarian codes.