Biologická příbuznost jedinců ze satelitních pohřebišť Pohanska u Břeclavi ve světle analýzy nemetrických znaků

Title: Biologická příbuznost jedinců ze satelitních pohřebišť Pohanska u Břeclavi ve světle analýzy nemetrických znaků
Variant title:
  • Biological kinship estimation of the individuals found at the side cemeteries of Pohansko near Břeclav based on non-metric traits analysis
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2018, vol. 23, iss. 2, pp. 81-100
Extent
81-100
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Nemetrické znaky jsou dědičnými kosterními anomáliemi, které se s různě nízkými frekvencemi přirozeně vyskytují v každé lidské populaci. Ačkoliv jsou hojně využívány pro mezipopulační srovnání již od 60. let 20. století, k rozšíření jejich využití pro analýzu příbuznosti jedinců doposud příliš často nedochází. Tento článek představuje možnosti využití analýzy nemetrických znaků pro intrapopulační srovnání na příkladu 49 zkoumaných jedinců, pohřbených v oddělených skupinkách na satelitních pohřebištích v sídlištním kontextu raně středověké lokality Pohanska u Břeclavi. U všech jedinců bylo hodnoceno 162 nemetrických znaků a kromě jejich vizuálního posouzení byly výsledky objektivizovány výpočtem koeficientu potenciální příbuznosti (hodnotí vždy míru pravděpodobné příbuznosti dvou jedinců), který je v této studii blíže představen. Předpokládaná interpretační hypotéza satelitních pohřebišť, jako skupin biologicky příbuzných jedinců, byla v hodnoceném vzorku potvrzena pouze pro skupinu z polohy Lesní hrúd.
Non-metric traits are heritable skeletal anomalies that occur naturally in every human population, with population-specific frequencies. Although they have been used for inter-population comparisons since the 1960s, their application as a tool to investigate kinship is not widely accepted yet. This study explores further possibilities of using non-metric traits analysis for intra-population analysis by examining 49 individuals buried in separate groups on the early medieval site of Pohansko near Břeclav. These so-called satellite cemeteries were located directly in the settlement area and they have been considered family burials. Apart from the visual assessment, the results obtained by the analysis of 162 non-metric traits in each individual have been evaluated using the potential kinship coefficient (introduced in this study), which sets an estimation of potential family relationship between two individuals. In the analysed sample, the hypothesis of biological family buried together as a group has only been confirmed with the group from Lesní hrúd (Forest Dune) site.
Note
Práce vznikla za podpory projektu MUNI/A/0930/2018 "Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VIII".