Δημήτριος Βικέλας : ένας έμπορος αυτοβιογραφείται

Source document: Neograeca Bohemica. 2011, vol. 11, iss. [1], pp. 5-18
Extent
5-18
  • ISSN
    1803-6414
Type: Article
Language
Greek, Modern (1453–)
License: Not specified license
Note
  • Το κείμενο αυτό βασίζεται σε μία ευρύτερη μελέτη που δημοσιεύθηκε στα αγγλικά με τίτλο "Greek Merchant Families Perceiving the World: The Case of Dimitrios Vikelas", Mediterranean Historical Review 23/2, 2008, 143–164.
Document
References:
[1] ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ Χ. Oι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1986.

[2] ΒΙΚΕΛΑΣ Δ. H ζωή μου. Παιδικαί αναμνήσεις. Νεανικοί χρόνοι, Αθήνα 1908.

[3] ΒΙΚΕΛΑΣ Δ. Λουκής Λάρας. Eπιμ. Μ. Δήτσα, Αθήνα 1991.

[4] ΒΙΚΕΛΑΣ Δ. Άπαντα. Επιμ. Ά. Αγγέλου, τόμ. 1–8, Αθήνα 1997.

[5] ΒΙΚΕΛΑΣ Δ. Λουκής Λάρας: Αυτοβιογραφία γέροντος Χίου, Αθήνα 1879.

[6] ΔΕΡΤΙΛΗΣ Γ. Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση 1880–1909, Αθήνα 1985.

[7] ΔΗΤΣΑ Μ. Εισαγωγή. In: Μ. Δήτσα (επιμ.). Δ. Βικέλας, Λουκής Λάρας, Αθήνα 1991.

[8] ΚΑΡΔΑΣΗΣ Β. Σύρος: Σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου, 1832–1857, Αθήνα 1987.

[9] ΚΑΡΔΑΣΗΣ Β. Έλληνες ομογενείς στη Νότια Ρωσία, 1775–1861, Αθήνα 1998.

[10] ΚΑΡΔΑΣΗΣ Β. O Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, Αθήνα 1997.

[11] ΛΕΤΣΑΣ Α. Δημήτριος Βικέλας, Θεσσαλονίκη 1951.

[12] ΜΕΛΑΣ Λ. Ηπειρωτικές μελέτες. Μία οικογένεια, μία ιστορία, Αθήνα 1967.

[13] ΜΟΥΛΛΑΣ Π. Εισαγωγή. In: Π. Μουλλάς (επιμ). Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Α. Παπαδιαμάντης αυτοβιογραφούμενος, Αθήνα 1974.

[14] ΜΠΑΛΑΝΟΣ Δ. Δημήτριος Βικέλας. Νέα Εστία 38, 1945, 493–498, 574–581.

[15] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. Τρεις άνθρωποι. Συμβολή εις την ιστορίαν του ελληνικού λαού, 1780–1935. Τόμος 2, Δημήτριος M. Βικέλας 1835–1908, Αθήνα 1953.

[16] ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. H βιομηχανική επανάσταση και η Ελλάδα 1832–1871. In: K. D. Grothusen (επιμ.). Εκσυγχρονισμός και βιομηχανική επανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1980.

[17] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Ερμής ο Κερδώος, ήτοι Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια, Βενετία 1815 κ.εξ.

[18] ΣΑΧΙΝΗΣ Α. Παλαιότεροι πεζογράφοι, Αθήνα 1982.

[19] ΣΚΟΠΕΤΕΑ Ε. Tο 'πρότυπο' βασίλειο και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα, 1830–1880, Αθήνα 1988.

[20] ΣΥΓΓΡΟΣ Α. Απομνημονεύματα, τόμ. 1, Αθήνα 1908.

[21] ΤΕΡΔΗΜΟΥ, Μ. Χρονολόγιο Δημήτριου Βικέλα, Ηράκλειο 1991.

[22] ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΤZ. Ιστορία της ελληνόκτητης ναυτιλίας, 19ος–20ος αιώνας, Αθήνα 2001.

[23] ΧΙΟΝΙΔΗΣ Γ. H αρχοντική οικογένεια της Βέροιας των Μπικέλλα-Βικέλα, Βέροια 2006.

[24] ΧΙΟΝΙΔΗΣ Γ. O Δημήτριος Βικέλας και ο δεσμός του με τη Βέροια. 150 χρόνια από τη γέννησή του, 1835–1985, Θεσσαλονίκη 1986.

[25] ANASTASOPOULOS A. Building alliances: A Christian merchant in eighteenth-century Karaferye. In: Oriente Moderno 25/1, 2006, 65–75.

[26] BITROS G., PEPELASIS MINOGLOU I. Entrepreneurship and market order: Some historical evidence. Munich Personal RePEc Archive, 2007, paper no. 573, 1–17.

[27] EXERTZOGLOU H. The Development of a Greek Ottoman Bourgeoisie: Investment Patterns in the Ottoman Empire, 1850–1914. In: D. Gondicas, Ch. Issawi (επιμ.). Ottoman Greeks in the Age of Nationalism: Politics, Economy and Society in the Nineteenth Century, Princeton NJ, 1999, 89–114.

[28] GILBAR G. The Muslim big merchant-entrepreneurs of the Middle East, 1860–1914. In: Die Welt des Islam 43/1, 2003, 1–36.

[29] ΙSSAWI CH. Introduction. In: D. Gondicas, Ch. Issawi (επιμ.), Ottoman Greeks in the Age of Nationalism: Politics, Economy and Society in the Nineteenth Century, Princeton NJ, 1999, 1–16.

[30] PEPELASIS MINOGLOU I. Ethnic Minority Groups in International Banking: Greek Diaspora Bankers of Constantinople and Ottoman State Finances ca. 1840–1881. In: Financial History Review 9/2, 2002, 125–146.

[31] TZIOVAS D. Indigenous Foreigners: The Greek Diaspora and Travel Writing (1880–1930). In: D. Tziovas (επιμ.). Greek Diaspora and Migration since 1700. Society, Politics and Culture, Farnham, 2009, 157–175.

[32] TZIOVAS D. The Other Self. Selfhood and Society in Modern Greek Fiction, Lanham, MD 2003.

[33] WEBER M. The protestant ethic and the spirit of capitalism. London 1976.