Zkoumání vlivu luteránství na utrakvismus na příkladu Hromničních článků

Title: Zkoumání vlivu luteránství na utrakvismus na příkladu Hromničních článků
Variant title:
  • Study of the influence of Lutheranism on Utraquism based on the example of the Candlemas Day Articles
Source document: Sacra. 2019, vol. 17, iss. 1, pp. 30-41
Extent
30-41
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This paper is a contribution to the discussion on the relationship between the Czech and German reformation together with the acceptance of elements from Lutheranism by Utraquism in the 16th century. According to researchers such as F. Hrejsa, B. Chropovský, this influence led to the emergence of a new movement in Utraquism – Neo-Utraquism. The main aim of this paper is to evaluate whether Candlemas Day Articles reflects this tendency towards Lutheranism, such as the acceptance of elements of Lutheran doctrine and if there may be an indicator of the emergence of Neo-Utraquism. I will compare these Articles with the Augsburg Confession. The observed similarities between the two sources, however, are not necessarily an indicator of Lutheran acceptance.
References
[1] Augsburská konfese neboli vyznání víry. In: E. Suchá (Ed.) (2006), Kniha svornosti: Symbolické, čili, vyznavačské spisy evangelických církví augsburské konfese: Nové české znění podle standardní německo-latinské edice, s přihlédnutím k dosavadním převodům (pp. 39–78). Praha: Kalich.

[2] Bartošova Kronika pražská od léta Páně 1524 až do konce léta 1530. K. J. Erben (Ed.) (1863). Praha: nákladem knihkupectví Bedřicha Tempského.

[3] Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. (1930). Göttingen: Deutcher Evangelischer Kirchenausschuß im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession 1930.

[4] Jakoubek ze Stříbra, De communione parvulorum – O přijímání maličkých. In B. Ryba (Ed.) (1951), Betlémské texty (pp. 141–164). Praha: Orbis.

[5] Jakoubek ze Stříbra, Praemissis positione scholastica. In H. von der Hardt (Ed.) (1698), Magnum Concillium Constantiense III (pp. 416–585). Frankfurt nad Mohanem – Lipsko: Christanus Genschius.

[6] Jan Hus, O postačitelnosti Kristova zákona. In F. M. Dobiáš, A. Molnár (Eds.) (1963), Husova výzbroj do Kostnice (pp. 83–108). Praha.

[7] Jan Hus, O církvi. (1965). Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

[8] Kronika Bartoše Písaře. In J. V. Šimák (Ed.) (1907). Fontes rerum Bohemicarum VI. (pp.1–296). Praha: nákladem nadání Františka Palackého 1907.

[9] Martin Luther, O ustanovení služebníků církve. Ota Halama (Ed.) (2012). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta.

[10] Paměti o bouři pražské 1524. In J. V. Šimák (Ed.) (1907), Fontes rerum Bohemicarum VI (pp. 299–342). Praha: nákladem nadání Františka Palackého.

[11] Šmalkaldské články. In E. Suchá (Ed.) (2006). Kniha svornosti: Symbolické, čili, vyznavačské spisy evangelických církví augsburské konfese: Nové české znění podle standardní německo-latinské edice, s přihlédnutím k dosavadním převodům (pp. 271–306). Praha: Kalich.

[12] Cermanová, P. (2014). Zbožnost husitského století. In M. Bartlová et al. (Eds.), Husitské století (pp. 435–455). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[13] Čornej, P. & Bartlová, M. (2005). Velké dějiny zemí Koruny české VI.: 1437–1526. Praha: Paseka.

[14] David, Z. V. (2001). Národní obrození jako převtělení Zlatého věku. Český časopis historický, 99(3), 486–516.

[15] David, Z. V. (2003). Celistvost církve pod obojí a otázka novoutrakvismu. Český časopis historický, 101(4), 882–910.

[16] David, Z. V. (2010). Realism, Tolerance, and Liberalism in the Czech National Awakening. Legacies of the Bohemian Reformation. Washington: Woodrow Wilson Center Press – Johns Hopkins University Press.

[17] David, Z. V. (2012). Nalezení střední cesty: Liberální výzva utrakvistů Římu a Lutherovi. Praha: Filosofia.

[18] Eberhard, W. (1981). Konfessionbildung und Stände in Böhmen 1487–1530. Vídeň: Oldenbourg.

[19] Gindely, A. (1868). Böhmen und Mähren im Zeitalter der Reformation I: Geschichte der Böhmischen Brüder. Praha: Friedrich Tempsky.

[20] Gritsch, E. W. (1972). Martin Luther and Violence: A Reappraisal of a Neuralgic Theme. The Sixteenth Century Journal, 1(3), 37–55. | DOI 10.2307/2539903

[21] Heymann, F. G. (1968). The Impact of Martin Luther upon Bohemia. Central European History, 1(2), 107–130. | DOI 10.1017/S0008938900000030

[22] Holeton, D. R. (1989). La communion des tout-petits enfants: Étude du mouvement eucharistique en Bohême vers la fin du Moyen-Âge. Řím: C.L.V.-Edizioni Liturgiche.

[23] Holeton, D. R. (2010). Liturgický život české reformace. In K. Horníčková, M. Šroněk, & M. Bartlová (Eds.), Umění české reformace (1300–1620) (pp. 219–233). Praha: Academia.

[24] Hosák, L. (1947). Nové československé dějiny. Praha: Komenium.

[25] Hrejsa, F. (1948). Dějiny křesťanství v Československu IV. Praha: Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká.

[26] Hrejsa, F. (1938). Luterství, kalvinismus a podobojí na Moravě před Bílou horou. Český časopis historický, 44(2), 296–326.

[27] Hromádka, J. L. (1935). Lutherův odkaz. In R. Říčan & B. Popelář (Eds.), O křesťanské svobodě: Babylónské zajetí (pp. 7–125). Praha: Jan Laichter.

[28] Chropovský, B. (1980). Přehled dějin Československa. Praha: Academia.

[29] Just, J., Nešpor, Z. R., & Matějka, O. (2009). Luteráni v českých zemích v proměnách staletí. Praha: Lutherova společnost.

[30] Kohler, A., Haider, B., & Ottner, C. (2002). Karl V. 1500–1558: Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee. Vídeň: Neue Perspektiven seiner Herrschaft in Europa und Übersee.

[31] Krofta, K. (1938). Čechy v době husitské. Praha: Vesmír.

[32] Krofta, K. (1912). O spisech Václava Korandy mladšího z Nové Plzně. Listy filologické, 92(2), 122–138.

[33] Macek, J. (1998). Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526) III., Města. Praha: Academia.

[34] Macek, J. (2001). Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha: Argo.

[35] Marek, J. (2011). Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích: Studie o Jakoubkově postile z let 1413–1414. Praha: Národní knihovna České republiky.

[36] Maur, E. (1993). V zemi Husově. In E. Maur (Ed.), Tomáš Müntzer (pp. 116–138). Praha: Univerzita Karlova.

[37] Molnár, A. (1982). Chebský soudce. Cheb: Okresní archivář a Hraničář v Chebu.

[38] Molnár, A. (2007). Na rozhraní věků: Cesty reformace. Praha: Kalich.

[39] Palacký, F. (1939). Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě V: Věk jagellonský, kralování Vladislava II. a Ludvíka I. od roku 1471 do roku 1526. Praha: František Strnad.

[40] Pánek, J. & Tůma, O. (2018). Dějiny českých zemí. Praha: Karolinum.

[41] Rublak, U. (2016). The Oxford Handbook of the Protestant Reformations. Cambridge: Oxford University Press.

[42] Seibt, F. (1999). Karel V.: Císař a reformace. Praha: Ikar.

[43] Suchánek, D. & Drška, V. (2018). Církevní dějiny: Novověk. Praha: Grada.

[44] Šimák, J. V. (1907). Úvod. In J. V. Šimák (Ed.), Fontes rerum Bohemicarum VI (pp. V–XXX). Praha: nákladem nadání Františka Palackého.

[45] Tomek, V. V. (1894). Dějepis města Prahy X. Praha: nákladem knihkupectví Fr. Řivnáče.

[46] Vorel, P. (2005). Velké dějiny zemí Koruny české VII.: 1526–1618. Praha: Paseka.

[47] Wernisch, M. (2006). Uvedení. In E. Suchá (Ed.), Kniha svornosti: symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví augsburské konfese: nové české znění podle standardní německo-latinské edice, s přihlédnutím k dosavadním převodům (pp. 39–48). Praha: Kalich.

[48] Winter, Z. (1895). Protestanté. In Z. Winter, Život církevní v Čechách (pp. 67–135). Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.