Revize středního opevnění na Staré Kouřimi

Title: Revize středního opevnění na Staré Kouřimi
Variant title:
  • Revision of knowledge about the central fortification at Stará Kouřim
  • Die Revisionsbearbeitung des mittleren Walles von Alt Kouřim
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2020, vol. 25, iss. 1, pp. 21-46
Extent
21-46
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Raně středověké hradiště Stará Kouřim je po rozsáhlém archeologickém výzkumu vedeného M. Šollem ve 40.–50. letech 20. století považováno za jedno z nejdůležitějších opevněních center v Čechách v době před uchopením vlády Přemyslovci v první polovině 10. století. Od skončení výzkumu uběhlo již více než 60 let. Původní interpretace je třeba znova prověřit. Zároveň velké množství poznatků zůstalo dodnes nezpracováno. Předkládaný článek se věnuje výzkumu střední hradby, jedné ze tří hlavních linií opevnění, která byla odkryta na více místech, ne vždy jí však byla věnována patřičná pozornost. V článku jsou prezentovány hlavní výsledky nového revizního zpracování této nesporně zajímavé fortifikace.
Archaeological excavations of the early medieval fortified stronghold at Stará Kouřim, conducted by M. Šolle in the 1940s–1950s, revealed that this stronghold represented one of the most important fortified centres in Bohemia before the rise of the Přemyslids in the first half of the 10th century. More than 60 years have passed since the excavations were finished and the original interpretations have to be verified. Moreover, a great deal of knowledge still needs to be analysed and evaluated. This article is dealing with excavation of the central defensive wall, one of the three main fortification lines. This structure was uncovered at multiple places but it did not always earn proper attention. The article presents the main results of a new revision of knowledge about this significant fortification.
References
[1] Bartošková, A. 2014: Budeč. Významné mocenské centrum prvních Přemyslovců. Praha.

[2] Boháčová, I. 2001: Pražský hrad a jeho nejstarší opevňovací systémy. Medievalia archaeologica 3, Pražský hrad a Malá Strana. Praha, 179–301.

[3] Dresler, P. 2011: Opevnění Pohanska u Břeclavi. Brno.

[4] Dvořáček, D. 2017: Stará Kouřim-revize vybraných úseků archeologického výzkumu M. Šolla. Nepublikovaná diplomová práce. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. Praha.

[5] Hladík, M. a kol. 2014: Fortification of the suburb of the Great Moravian stronghold at Mikulčice-Valy. Slavia Antiqua LV, 67–124.

[6] Kalčík, L. 2015: Povelkomoravské osídlení hradiska Staré Zámky u Líšně. Přehled výzkumů 56, 127–200.

[7] Kos, L. 2012: Raně středověké fortifikace s čelní kamennou plentou ve střední Evropě. Studia mediaevalia Pragensia 11, 117–175.

[8] Kristián: Kristiánova legenda. Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily (Legenda Christiani. Vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius), ed. J. Ludvíkovský, Praha 1978.

[9] Kremla, J. 1903: Předhistorická hradiště v okresu kouřimském. Památky archeologické XX, 395–406, tab. XLII–XLIV.

[10] Mazuch, M. 2014: Findings about the early medieval fortification of the Mikulčice – Valy acropolis. Slavia Antiqua LV, 7–65.

[11] Pelikán, J. B. – Vojáček, V. 1956: Pedochemický výzkum na Staré Kouřimi. Referáty o pracovních výsledcích čsl. archeologů za rok 1955, 7–14.

[12] Píč, J. L. 1907: Z výzkumu našich hradišť. Památky archeologické XXII, 519–532.

[13] Procházka, R. 2009: Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku. Brno.

[14] Šolle, M. 1949: Stará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1948. Archiv ARÚ AV ČR, čj. 5645/49.

[15] Šolle, M. 1950: tará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1949. Archiv ARÚ AV ČR, čj. 1667/50.

[16] Šolle, M. 1951: Stará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1950. Archiv ARÚ AV ČR, čj. 1499/51.

[17] Šolle, M. 1952: Stará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1951. Archiv ARÚ AV ČR, čj. 1518/52.

[18] Šolle, M. 1953a: Stará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1952. Archiv ARÚ AV ČR, čj. 2382/53.

[19] Šolle, M. 1953b: Staroslovanská dvojitá brána na Staré Kouřimi a její restaurace. Památky archeologické 44, 347–363.

[20] Šolle, M. 1954: Stará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1953. Archiv ARÚ AV ČR, čj. 59/54.

[21] Šolle, M. 1956: Stará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1955. Archiv ARÚ AV ČR, čj. 2839/58.

[22] Šolle, M. 1957: Stará Kouřim. Nálezová zpráva o výzkumu v r. 1956. Archiv ARÚ AV ČR, čj. 5685/57.

[23] Šolle, M. 1959: Knížecí pohřebiště na Staré Kouřimi. Památky archeologické 50, 353–506.

[24] Šolle, M. 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách. Praha.

[25] Šolle, M. 1969a: Kouřim v mladší a pozdní době hradištní. Památky archeologické LX, 1–124.

[26] Šolle, M. 1969b: Tor und Turm bei den Westslawen in frühgeschichtlicher Zeit. In: K. H. Otto-J. Herrmann (Hrsg.), Siedlung, Burg und Stadt. Berlin, 219–231.

[27] Šolle, M. 1993: Přemyslovská a děpoltická Kouřim podle výzkumu z let 1967–77. Archeologické rozhledy 45, 268–278, 360–362.

[28] Štefan, I. – Hasil, J. 2014: Raně středověké hradiště v Praze Královicích. Archeologické rozhledy 66, 453–492.

[29] Varadzin, L. 2012: Raně středověké hradiště Libušín. Hlavní poznatky z revizního zpracování výzkumů. Archeologické rozhledy 64, 723–774.