Transformativní charakter performance : od symbolického jednání k liminalitě a politickému divadlu

Title: Transformativní charakter performance : od symbolického jednání k liminalitě a politickému divadlu
Variant title:
  • Transformative character of performance : from symbolic action to liminality and political theatre
Source document: Theatralia. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 78-95
Extent
78-95
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Překládaná studie vychází z proměny vztahu mezi divákem a aktérem, která se udála v souvislosti s performativním obratem. V první části autorka mapuje myšlenkové kořeny konceptu liminality v německé teatrologii s důrazem na práci německé teatroložky Eriky Fischer-Lichte, které liminalita slouží k popisu transformativního charakteru současných performance. Druhá část textu má podobu případové studie, v níž autorka analyzuje projekt souboru Rimini Protokoll s názvem Träumende Kollektive. Tastende Schafe /Staat 3/ [Snící kolektivy. Tápající ovce (Stát 3)], uvedeného v drážďanském Schauspielhausu. Na vybraném interaktivním projektu studie ukazuje, jakým způsobem se diváci dostávají ze svých komfortních zón do hraničních stavů. Projekt souboru Rimini Protokoll je v textu zkoumán jakožto příklad současné postdramatické linie politického divadla, která má potenciál ovlivnit diváky ve smyslu přehodnocování jejich dosavadních postojů a názorů, a to právě díky liminálnímu zážitku. Ukazuje tedy, jakým způsobem může být politikum vtěleno do samotné participativní divadelní estetiky.
This article works with the transformation of the actor-spectator relationship which happened in theatre along with the performative turn. First, the author conducts a survey of the philosophical roots of the 'liminality' concept in the German theatrology, with special focus on the works of German theatrologist Erika Fischer-Lichte, who uses liminality in order to describe the transformative character of contemporary performances. The second part of the article presents a case study, in which the author, using the liminality perspective, analyses the project of the theatre group Rimini Protokoll named Träumende Kollektive. Tastende Schafe /Staat 3/ [Dreaming Collectives. Tapping Sheep (State 3)], staged in Schauspielhaus, Dresden. Using this selected interactive project, the article focuses on the way audience leave their well-known, comfort zone and enter a liminal state, characterised by a strengthened self-reflection. Rimini Protokoll's project is examined as an example of contemporary postdramatic tendency in political theatre, which has a potential to influence the audience and their reassessment of their standpoints and opinions through the liminal experience. The case study therefore describes the way politicum can be incorporated into the participatory theatre aesthetics.
References
[1] AUGUSTOVÁ, Zuzana, Jan JIŘÍK a Daniela JOBERTOVÁ (edd.). 2017. Horizonty evropského dramatu: současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi [Horizons of the European Drama: Contemporary Theatre Text Between Dramatic and Postdramatic Tendencies]. Praha: NAMU, 2017.

[2] AUGUSTOVÁ, Zuzana. 2020. Experiment jako kritika nacismu. Poválečná rakouská experimentální dramatická tvorba [Experiment as a Critique of Nazism. Postwar Austrian Experimental Drama]. Praha: Academia, NAMU, 2020.

[3] CARLSON, Marvin. 2002. The Resistance to Theatricality. SubStance 31 (2002): 2/3: 238–250.

[4] CZIRAK, Adam. 2018. Umění má "komunikativní rozměr mlčení". Rozhovor s Adamem Czirakem. Rozhovor Tomáše Kubarta [Art has a 'Communicative Dimension of Silence'. An Interview with Adam Czirak. Interview by Tomáš Kubart]. Theatralia 21 (2018): 1: 181–185.

[5] DÜRRENMATT, Friedrich. 1965. Problémy divadla [Theatre Problems]. Bratislava: SVKL – Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965.

[6] FISCHER-LICHTE, Erika. 2005a. "Ach, takové staré otázky..." a jak s nimi zachází divadelní teorie dnes ['Those Old Questions…' And How Theatre Theory Treats Them Today]. Divadelní revue 16 (2005): 3–11.

[7] FISCHER-LICHTE, Erika. 2005b. Theatre, Sacrifice, Ritual: Exploring Forms of Political Theatre. London: Routledge. 2005.

[8] FISCHER-LICHTE, Erika. 2005c. Divadelnost/teatralita a inscenace [Theatricality and Performance]. In Jan Roubal (ed.). Souřadnice a kontexty divadla: antologie současné německé divadelní teorie [Coordinates and Contexts of Theatre: An Anthology of Contemporary German Theatre Theory]. Praha: Divadelní ústav, 2005: 129–134.

[9] FISCHER-LICHTE, Erika. 2008. Transformative Power of Performance: A New Aesthetics. London/New York: Routledge, 2008.

[10] FISCHER-LICHTE, Erika. 2009. Čím je představení v kultuře performancí? Pokus o definici [What is Theatre Performance in the Culture of Performances]. Divadelní revue 20 (2009): 3: 13–21.

[11] FISCHER-LICHTE, Erika. 2011. Estetika performativity [The Transformative Power of Performance]. Mníšek pod Brdy: Na Konári, 2011.

[12] KIRBY, Michael. 1975. On Political Theatre. The Drama Review – Political Theatre 19 (1975): 2: 129–135.

[13] KOUBOVÁ, Alice. 2019. Myslet z druhého místa: k otázce performativní filosofie [To Think from the Second Place: To the Question of Performative Philosophy]. Praha: NAMU, 2019.

[14] KOUBOVÁ, Alice. 2020. Filosofické aspekty Estetiky performativity [Philosophical Aspects of The Transformative Power of Performance]. Theatralia 23 (2020): 2: 13–29.

[15] LAZAROWICZ, Klaus. 2005. Triadická koluze (O vztazích mezi autorem, hercem a divákem v divadle) [Triadic Collusion (On Relationships Between Author, Actor and Spectator in Theatre)]. In Jan Roubal (ed.). Souřadnice a kontexty divadla: antologie současné německé divadelní teorie [Coordinates and Contexts of Theatre: An Anthology of Contemporary German Theatre Theory]. Praha: Divadelní ustav, 2005: 23–30.

[16] LEHMANN, Hans-Thies. 2007. Postdramatické divadlo [Postdramatic Theatre]. Bratislava: Divadelný ústav, 2007.

[17] MUSILOVÁ, Martina. 2014. Teatralita veřejných událostí – uvedení do problematiky [Theatricality of Public Events – An Introduction]. Theatralia 17 (2014): 1: 9–24.

[18] ROUBAL, Jan. 2009. Představení jako kaosmos. K jeho chápání v performativní estetice Eriky Fischer-Lichte a trochu i jinde [Performance as Kaosmos. Its Understanding in the Performative Aesthetics of Erika Fischer-Lichte and Also a Bit Elsewhere]. In Jan Hančil (ed.). Umění dialogu/The Art of Dialogue: Sborník z mezinárodního kolokvia. Praha: DAMU, 2009: 62–86.

[19] ROUBAL, Jan. 2018. O podstatě divadla a teatrality (Pár nesoustavných poznámek k jejich koncepcím v současné německé divadelní teorii) [On the Essence of Theatre and Theatricality (A Couple of Unsystematic Notes About Its Concepts in Contemporary German Theatre Theory)]. In Jan Roubal. Hledání souřadnic a kontextů divadla: příspěvky k současné německé divadelní teorii, k jejím otázkám, možným výzvám a inspiracím [Looking for Coordinates and Contexts of Theatre: Contributions to Contemporary German Theatre Theory, Its Questions, Possible Challenges and Inspirations]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2018: 15–40.

[20] SCHECHNER, Richard. 2009. Performancia: teórie, praktiky, rituály [Performance: Theory, Practice, Rituals]. Bratislava: Divadelný ústav, 2009.

[21] TURNER, Victor. 2004. Průběh rituálu [The Ritual Process]. Překl. Lucie Kučerová. Brno: Computer Press, 2004.

[22] VAN GENNEP, Arnold. 2018. Přechodové rituály: Systematické studium rituálů [The Rites of Passage]. Praha: Portál, 2018.