Línie a objekty fortifikácie na Poštovej ulici v Košiciach

Title: Línie a objekty fortifikácie na Poštovej ulici v Košiciach
Variant title:
  • The lines and features of the fortification in Poštova Street, Košice
  • Festungslinien und -objekte in der Poststraße in Košice
Source document: Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 2, pp. 531-550
Extent
531-550
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Košice patrili v priestore dnešného územia Slovenska k najviac opevneným mestám. Pri rekonštrukcii Poštovej ulice, ktorá pretína celý priebeh niekdajších línií mestských fortifikácií, nastala po dlhšej dobe príležitosť získať ucelenejší súbor archeologických prameňov z dosiaľ neskúmaného územia. Štúdia vyhodnocuje zachytené terénne situácie a vkladá ich do rámca chronologických fáz stavebného vývoja košického systému hradieb. Popri jednotlivých líniách hradieb boli identifikované i pozostatky ďalších fortifikačných objektov i objektov, pri ktorých je súvis s funkciou obranného systému mesta nejasný, ale možný.
Košice was one of the most fortified towns in the territory of today's Slovakia. During the reconstruction of Poštova Street which crosses the entire course of the former lines of the city's fortifications, an opportunity arose, after a long period of time, to obtain a more comprehensive set of archaeological sources from a previously unexplored area. The study assesses the terrain contexts and places them in the framework of the chronological phases of the construction development of the Košice fortification system. Apart from the individual lines of the town walls, the remains of other fortification features were identified, as well as features the connection of which with the function of the city's defence system is unclear but appears possible.