Transformation of the concept "museum" in the Ukrainian space

Title: Transformation of the concept "museum" in the Ukrainian space
Variant title:
  • Proměna koncepce muzea v ukrajinském prostoru
Source document: Museologica Brunensia. 2022, vol. 11, iss. 1, pp. 23-31
Extent
23-31
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
After the conference in Japan in 2019, museum communities of different countries discussed the transformation of the concept of "museum" and the need to change the existing definition. The article attempts to outline how the idea of "museum" was transformed among Ukrainian museum workers from the end of the 19th century till now. At this time, active museum life unfolded on Ukrainian lands, and activists sought to outline the museum's mission. The idea of this concept was modified given the change in the political situation. Special requirements for the museum as a tool of propaganda existed within the framework of the Soviet socio-political system. After Ukraine declared independence, theorists and practitioners of the museum business primarily evaluated the museum as an institution of social memory, indicating this direction's importance for Ukrainian civil society. As an official representative of the Ukrainian museum community, the Presidium of the ICOM of Ukraine draws attention to the need to preserve the existing concept's critical characteristic against the current debate's background. At the same time, ICOM Ukraine warned that purely formal compliance with functional criteria does not prevent the transformation of museums into a tool of propaganda. Russia's cynical war against Ukraine in 2022 demonstrates that this is what must avoid at all costs.
Od konference konané v Japonsku v roce 2019 se mezi zástupci muzejní obce v různých zemích diskutuje o transformaci koncepce muzea a potřebě změny stávající definice. Článek se pokouší nastínit, jak se měnilo pojetí muzea v představách ukrajinských muzejních pracovníků od konce 19. století až do současnosti. V této době se na Ukrajině rozvíjel čilý muzejní život a jeho organizátoři se snažili definovat poslání muzeí. Hlavní myšlenka tohoto konceptu byla modifikována s ohledem na změnu politické situace. V rámci sovětského společensko-politického systému existovaly zvláštní požadavky na muzeum jako nástroj propagandy. Od vyhlášení nezávislosti Ukrajiny je muzeum v teoretické i praktické sféře považováno primárně za instituci společenské paměti, což naznačuje velký význam tohoto zaměření pro ukrajinskou občanskou společnost. Předsednictvo Ukrajinského výboru ICOM jako oficiální zástupce ukrajinské muzejní obce upozorňuje na potřebu zachovat hlavní prvky stávající koncepce na pozadí současné situace. ICOM Ukrajina zároveň upozornil, že čistě formální dodržování funkčních kritérií nezabrání transformaci muzeí v nástroj propagandy. Cynická válka Ruska proti Ukrajině v roce 2022 ukazuje, že právě tomu je třeba se za každou cenu vyhnout.