Míra účasti dětí na předškolním vzdělávání a faktory ovlivňující její regionální diferenciaci

Title: Míra účasti dětí na předškolním vzdělávání a faktory ovlivňující její regionální diferenciaci
Variant title:
  • Children's participation in preschool education and factors influencing its regional distribution
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. [13]-34
Extent
[13]-34
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek se zabývá regionálními rozdíly v míře účasti dětí na předškolním vzdělávání, konkrétně pak podílu dětí, které se tohoto vzdělávání účastní, k věkové skupině 3–5letých (tedy věkově odpovídajících mateřským školám). V centru zájmu jsou především faktory, které nejvíce působí na regionální rozdíly tohoto ukazatele. Do analýzy vstupovaly ukazatele demografické, sociogeografické, socioekonomické či např. také ukazatel mapující aktuální stav uspokojování zájmu o předškolní vzdělávání (podíl zamítnutých žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání). Ukazatele významně korelující s vysvětlovanou mírou účasti dětí v mateřských školách pak vstupovaly do faktorové analýzy. Na základě jejích výsledků byly vymezeny základní faktory mající největší vliv na mezikrajové nebo meziokresní rozdíly sledovaného ukazatele. Pomocí shlukové analýzy pak byly vymezeny skupiny krajů, resp. okresů podobného typu, kde charakteristické hodnoty faktorů naznačují i podobný přístup rodičů a dětí k předškolnímu vzdělávání.
The article is dealing with regional distribution of participation rate in pre-primary education measured by the ratio of children enrolled in pre-primary education and the total number of children aged 3–5 years (age interval corresponding to pre-primary education in the Czech Republic). The analysis focuses mainly on the factors which influenced regional distribution of the participation rate most strongly. These included demographic, socio geographic and socio-economic indicators, but also an indicator measuring the actual level of meeting the demand for pre-primary education (the percentage of rejected applications for the participation of a child in pre-primary education). The indicators significantly correlating with the variable to be explained (rate of participation in pre-primary education) were subjected to factor analysis. Based on its results, factors with the biggest influence on regional variation were identified. Furthermore, groups of regions with similar characteristics were identified through the use of cluster analysis. Characteristic values of factors in these groups also indicated similar approaches of parents in these regions to pre-primary education of their children.