O moci školy a bezmocnosti detí

Title: O moci školy a bezmocnosti detí
Variant title
On school power and powerlessness of children
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. [127]-139
Extent
[127]-139
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Abstract(s)
Príspevok poukazuje na problematickosť prevažne odmietavého postoja pedagogického diskurzu u nás vo vzťahu k problematike (školskej) moci. Tento postoj je spojený s niektorými závažnými teoretickými a praktickými skratkami či komplikáciami. Na pozadí praktických príkladov autor demonštruje problematickosť takéhoto postoja s cieľom poukázať na komplexnosť pôsobenia moci a na jej prepojenie so slobodou detí.
The paper points out the problems associated with the predominantly negative attitude in the educationalist discourse in the Slovak Republic towards investigation of school power. This attitude has to do with some serious theoretical and practical shortcuts and complicating factors. The author uses examples from practice to demonstrate the negative implications of this kind of attitude, pointing out the complexity of operation of power and the link between power and children's freedom.