Dílo Jana Kollára ve světle klasicistních a romantických tendencí uherských literatur neo-latinské a školní latinské provenience

Title: Dílo Jana Kollára ve světle klasicistních a romantických tendencí uherských literatur neo-latinské a školní latinské provenience
Variant title:
  • The work of Jan Kollár from the perspective of classicist and romantic tendencies in Hungarian neo-Latin and pedagogical Latin literature
Source document: Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 27-53
Extent
27-53
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study deals with Ján Kollár's oeuvre in the light of the classicist and romantic tendencies of national cultures in Central Europe. The first part of the study addresses the place of Kollar's work within the canon of Classicism and/or Romanticism. The study states a significant difference between the Czech and Slovak reception of Kollár's work, which results from their inherent differencies. To evaluate the relevance of these questions today the study applies the methodology of postmodern and postcolonial cultural theory. The second part of the paper suggests a new perspective on Kollár's work – namely from the viewpoint of the Latin and Neo-Latin culture in Hungary in the 18th end 19th century.
References
[1] BOILEAU, Despreaux, 1832. Uměnj básnjřské, které we francouzském gazyku Boileau Despreaux we čtyřech zpěwjch složil, w českoslowenský pak gazyk přeložil Bohuslaw Tablic (Budín: Král. universická tiskárna)

[2] GERBÓCOVÁ, Jarmila, 1991. Ján Kollár v literatúre od roku 1952. Bibliografia (Bratislava: Ústav slovenskej literatúry, strojopis)

[3] KARÁSEK, Josef, (ed.) Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina druhá. Korespondence a cizojazyčné prameny. Číslo 7 (Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění)

[4] KERTÉSZ Botond (ed.), 2008. Székács József visszaemlékezései (Budapest: Akadémiai Kiadó)

[5] KOLLÁR, Jan, 1843. Cestopis obsahující cestu do Horní Italie a odtud přes Tyrolsko a Baworsko, se zvláštním ohledem na slawjanské žiwly roku 1841. konanau a sepsanau od Jana Kollára. S Wyobrazeními a Přílohami též i se Slowníkem slawjanských umělcůw wšech kmenůw od neystarších časůw k nynějšímu wěku, s krátkým žiwotopisem a udáním znamenitějších, zwláště národních, wýtworůw (Pešť: Trattner Károlyi)

[6] KOLLÁR, Jan, 1825. Čjtanka anebo Kniha k Čjtánj pro mládež we školách slowanských w městech a w dědinách (Budín: Králowská uniwersická tiskárna)

[7] KOLLÁR, Jan, 1903. "Gedanken und Plan zu einer zeitgemäszen Reorganisirung der Schulen und des gesammten Volkserziehungswesens in der österreichischen Monarchie besonders in der Slowakei", in Kollárova Dobrozdání a Nástin životopisný z roku 1849. Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina druhá. Korespondence a cizojazyčné prameny, číslo 7 (Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění), s. 1–45

[8] KOLLÁR, Jan, 1846. "Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Morawany a Slowáky", Spisů musejních číslo XXII (Praha: Kronbergr i Řiwnáč)

[9] KOLLÁR, Jan, 1834. Národnié Zpiewanky čili Pjsně swětské Slowáků w Uhrách gak pospolitého lidu tak i wyššjch stawů, sebrané od mnohých, w pořádek uwedené, wyswětlenjmi opatřené a wydané od Jana Kollára. Djl perwý. Wydánj hogné rozmnožené i perwé dwa tištěné swazečky w sobě obsahugjcj (Budín: Král. Universická tiskárna)

[10] KOLLÁR, Jan, 1831. Nedělní, svátečné i příležitostné Kázně a Řeči od Jana Kollára, cjrkwe ewangelické Pešťansko-Budjnské sl. b. K. učené Společnosti krakowské úda (Pešť: Trattner a Karoli)

[11] KOLLÁR, Jan, 1863. "Paměti z mladších let života", in Spisy Jana Kollára. Díl čtvrtý. Cestopis druhý a Paměti z mladších let života Jana Kollára sepsány od něho samého (Praha: I. L. Kober), s. 108–111

[12] KOLLÁR, Jan, 1853. Staroitalia slavjanská aneb objevy a důkazy živlů slavských v zeměpisu, v dějinách a v bájeslovi, zvláště v řeči a v literatuře nejdávnějších vlaských a sousedních kmenů (Vídeň: Císařská královská dvorská a státní tiskárna)

[13] KOLLÁR, Jan, 1826. Šlabikář pro Djtky, s Přjdavkem latinských, uherských a německých článků k čjtánj. Péčj a nákladem Cjrkwe ew. slowenské Pessťansko-Budjnské (Pesst: Matěj Trattner z Petróze)

[14] KOLLÁR, Jan, 1853. Staroitalia slavjanská aneb objevy a důkazy živlů slavských v zeměpisu, v dějinách a v bájeslovi, zvláště v řeči a v literatuře nejdávnějších vlaských a sousedních kmenů, z kterých zřejmo, že mezi prvotními osadníky a obyvateli této krajiny i Slavjané nad jiné četnější byli. Sepsal Jan Kollár, doktor filosofie, professor slav. starovědy na Cís. král. universitě vídenské, rytíř Řádu Františka Josefa, čestný úd společnosti Českého Museum, úd Společnosti náuk v Praze a v Krakově, čestný úd Společnosti pro dějiny a starožitnosti jihoslavjanské v Záhřebě, Srbské slovesnosti v Bělehradě, Společnosti pro dějiny a starožitnosti pomořanské ve Štětíně, Společnosti pro dějiny a starožitnosti ruské v Moskvě a Společnosti přátel dějin i starožitnosti v Odese (Vídeň: Císařská královská dvorská a státní tiskárna)

[15] KOLLÁR, Jan, 1831. "Truchlořeč, při pohřebu zamordowaného", in týž Nedělní, svátečné i příležitostné Kázně a Řeči od Jana Kollára, cjrkwe ewangelické Pešťansko-Budjnské sl. b. K. učené Společnosti krakowské úda (Pešť: Trattner a Karoli), s. 630–635

[16] KOLLÁR, Jan – ŠAFÁRIK, Pavel Jozef, 1988. Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. Diel prvý a druhý (Bratislava: Tatran)

[17] KOLLÁR, Jan – PUTNA, Martin C., 2014. Slávy dcera. Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích. Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie (Praha: Academia)

[18] ORMIS, Jan V., 1954. Bibliografia Jána Kollára (Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied)

[19] SZÉKÁCS József, 2008. Visszaemlékezések (Budapest: Akadémiai Kiadó)

[20] SZINNYEI József, 2017. "Magyar írók élete és munkái", http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/h/h07681.htm. Staženo 4. 7. 2017. 12:08

[21] BÁNKI, György, 2016. A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról (Místo vydání neuvedeno: Ab Ovo Kiadó)

[22] CURTIUS, Ernst Robert, MCMXLVIII [1948.] Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (Bern: A. Francke AG-Verlag)

[23] EVEN-ZOHAR, Itamar, 1990. "Polysystem Theory", Poetics Today, č. 1, s. 9–26 http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/books/ezpss1990.pdf

[24] DEMMEL, József, 2007. Népdalok és előfizetők. Adalékok Ján Kollár kapcsolathálójához (Budapest: ELTE BTK, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szlovák szak, 19. 4. 2007, seminární práce)

[25] FAKTOROVÁ, Veronika, 2012. Medzi poznáním a imaginací. Podoby obrozenského cestopisu (Praha: Nakladatelství ARSCI)

[26] FRIED, István, 1986. "Verspätung, Neuerung, Periodisierung in der ostmitteleuropäischen Romantik", Studia Slavica, 32, č. 1–4, s. 3–30

[27] GADAMER, Hans-Georg, 2010. Hermeneutik I. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (Tübingen: Mohr Siebeck)

[28] HLADKÝ, Juraj – KRASNOVSKÁ, Elena (eds.), 2006. Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia v dejinných súvislostiach a v spoločenskom kontexte obdobia. Materiály z vedeckej konferencie (Trnava: Spolok svätého Vojtecha – Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave)

[29] GROSFOGUEL, Ramón, 2011. "A politikai gazdaságtan és a posztkoloniális tanulmányok gyarmatmentesítése. Transzmodernitás, határgondolkodás és globális gyarmatiság", Eszmélet 23, č. 92, s. 39–70

[30] HEIDEGGER, Martin, 1989. Lét és idő (Budapest: Gondolat)

[31] HORVÁTH, János, 2005. "A magyar irodalom fejlődéstörténete", in KOROMPAY H. János – KOROMPAY Klára (eds.): Horváth János irodalomtörténeti munkái I. (Budapest: Osiris Kiadó), s. 57–452

[32] IMRE, Mihály, 1995. "Magyarország panasza". A Querela Hungariae toposz a XVI–XVII. század irodalmában (Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó)

[33] JAUSS, Hans Robert, 1977. Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur (München: Fink)

[34] JIRÁT, Vojtěch, 1978. "Lyrika českého obrození", in týž: Portréty a studie (Praha: Odeon), s. 24–32

[35] KÁKOŠOVÁ, Zuzana – VOJTECH, Milo (eds.), 2007. Slovenská literatúra 18. a 19. storočia. História, teória, interpretácia (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta)

[36] KERMODE, Frank, 1979. "Institutional Control of Interpretation", Salmagundi 43, Winter, s. 72–86

[37] KISS SZEMÁN, Róbert, 2007. "Dejinnosť a kreácia – paralely v historickej tvorbe a svetonázore Jána Kollára a Istvána Horváta", in KÁKOŠOVÁ, Zuzana – VOJTECH, Milo (eds.): Slovenská literatúra 18. a 19. storočia. História, teória, interpretácia (Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta), s. 96–117

[38] KISS SZEMÁN, Róbert, 2009. "Historičnost a kreace neboli Dobré wlastnosti Národu Slowanského?", Česká literatura, 57, č. 6, s. 802–816

[39] KISS SZEMÁN, Róbert, 2005. "Jan Kollár, velký kreátor. Grundlage II. Emblematický národopis: zeměpis, národopis, přírodopis a zoologie", Slovanský přehled, 91, s. 557–563

[40] KISS SZEMÁN, Róbert, 2007. "Od nářku Uher k nářku Slavie v díle Jana Kollára", in VYČICHLO, Jaroslav – VIKTORA, Viktor (eds.): Jeden jazyk naše heslo buď IV. Český romantismus – jiskření a záblesky (Plzeň: Spolek divadelních ochotníků v Radnicích – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje), s. 157–170

[41] KISS SZEMÁN, Róbert, 2012. "Slávy dcera", Slovenská literatúra LIX, č. 2, s. 89–111

[42] KISS SZEMÁN, Róbert, 2014. Slovanský Goethe v Pešti. Ján Kollár a národní emblematizmus středoevropských Slovanů (Praha: Akropolis)

[43] KOROMPAY H. János – KOROMPAY Klára (eds.): Horváth János irodalomtörténeti munkái I. (Budapest: Osiris Kiadó)

[44] KUHN, Thomas S., 1996. The Structure of Scientific Revolutions. Third Edition (Chicago: The University of Chicago Press)

[45] MACURA, Vladimír, 1995. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ (Praha: H§H)

[46] MAN, Paul de, 1997. "Az önéletrajz mint arcrongálás", Pompeji, č. 2–3, s. 93–107. V elektronické podobě: http://www.irodalomelmelet.atw.hu/deman.pdf 2016. 4. 20. 16:33.

[47] MAN, Paul de, 1979. "Autobiography as De-facement", Comparative Literature, MLN 94, 5 (Dec.), s. 919–930

[48] MATUS, László, 2000. A Pesti Szlovák Evangélikus Gyülekezet (Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, diplomová práce, obor historie)

[49] MATUS, László, 2000. "Ján Kollár és a pesti szlovák evangélikusok asszimilációjának problémája a 19. század húszas éveiben", Világtörténet, č. 2, s. 61–73

[50] RICOEUR Paul, 1970. Freud und Philosophy. An Essay on Interpretation (New Haven: Yale University Press)

[51] SCHWARTNER, Martin von, 1798. Statistik des Königreichs Ungern. Ein Versuch (Pest: M. Trattner)

[52] SCHWARTNER, Martin von, 1809. Statistik des Königreichs Ungern, 2. vydání (Ofen: Gedruckt mit Königl. Univerisitäts-Schriften)

[53] SHEARMAN, John, 1963. "Maniera as an Aesthetic Ideal", in The Renaissance and Manierism. Studies in Western Art (Princeton: Princeton University Press), sv. II, s. 202–208

[54] SZARKA, László (ed.), 2011. A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780–1918 – Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban (Století moderního slovenského nacionalismu, 1780–1918 (Budapest: Akadémiai Kiadó)

[55] SZAUDER, József, 1980. Az éj és a csillagok. Tanulmányok Csokonairól (Budapest: Akadémiai Kiadó)

[56] SZAUDER, József, 1980. "Az iskolás klasszicizmus", in týž Az éj és a csillagok. Tanulmányok Csokonairól (Budapest: Akadémiai Kiadó), s. 36–56

[57] SZIKLAY, László, 1963. "Einige methodologische Fragen der vergleichenden Literaturgeschichte" (Die ungarisch-slavischen literarischen Beziehungen), Studia Slavica, 9, s. 331–335.

[58] SZILÁGYI, János György, 2010. Pelasg ősök nyomában (Budapest: Atlantisz Könyvkiadó – Szépművészeti Múzeum)

[59] SZÖRÉNYI, László, 1999. Studia Hungarolatina. Tanulmányok a régi magyar és neolatin irodalomról (Budapest: Kortárs Kiadó)

[60] TAKÁCS, Károly (szerk.), 2011. Kapcsolatháló elemzés. Társadalmi kapcsolathálók elemzése (Budapest: Corvinus Egyetem) http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_08_Kapcsolathalo_elemzes_szerk_Takacs_Karoly/index.html. 18. 9. 2011

[61] TARANENKOVÁ, Ivana (ed.), 2013. Možnosti autobiografickosti (Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity)

[62] TARNAI, Andor, 1975. "A toposzkutatás története", Literatura, 2, č. 1, s. 66–73

[63] TARNAI, Andor, 1969. "Extra Hungariam non est vita… (Egy szállóige történetéhez)", Modern Filológiai Füzetek 6 (Budapest: Akadémiai Kiadó)

[64] TUREČEK, Dalibor a kol (eds.), 2012. České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu (Brno: Host)

[65] TUREČEK, Dalibor – FAKTOROVÁ, Veronika, 2010. KHM 1810–2010: Dvě století české kultury s Máchou. Katalog k výstavě v Letohrádku Hvězda 29. června – 31. října 2010 (Praha: Památník národního písmenictví)

[66] TUREČEK, Dalibor – URVÁLKOVÁ, Zuzana (eds.), 2006. Mezi texty a metodami (Olomouc: Periplum)

[67] VOJTECH, Miloslav, 2004. Literatúra, literárna história a medziliterárnosť (Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského)

[68] VYČICHLO, Jaroslav – VIKTORA, Viktor (eds.), 2007. Jeden jazyk naše heslo buď IV. Český romantismus – jiskření a záblesky (Plzeň: Spolek divadelních ochotníků v Radnicích – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje)

[69] WÉBER, Antal, 1974. Irodalmi irányok, távlatból. Fejezetek a felvilágosodás és a reformkor irodalmának történetéből (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó)

[70] ZAJAC, Peter, 2006. "Literárne dejepisectvo ako synoptická mapa", in TUREČEK, Dalibor – URVÁLKOVÁ, Zuzana (eds.): Mezi texty a metodami (Olomouc: Periplum), s. 13–22