Jan Patočka on structuralism : connections and relationships

Title: Jan Patočka on structuralism : connections and relationships
Variant title:
  • Jan Patočka o strukturalismu : souvislosti a vztahy
Source document: Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 99-116
Extent
99-116
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The Czech philosopher Jan Patočka (1907–1977) knew the representatives of the Prague Linguistic Circle (e.g., Vilém Mathesius, Roman Jakobson and Jan Mukařovský) well, but they never established closer scholarly cooperation. The aims of this study are 1) to present Patočka's views on structuralism, 2) to outline Patočka's relationship to Czech structuralism, and especially with Jan Mukařovský. If Mukařovský can be considered one of the leading representatives of Czech structuralism and analyticstructural thinking about art, Patočka was a thinker who sought a synthesizing philosophical approach.
Český filozof Jan Patočka (1907–1977) se velmi dobře znal s představiteli Pražského lingvistického kroužku (např. Vilémem Mathesiem, Romanem Jakobsonem a Janem Mukařovským), avšak k užší badatelské spolupráci mezi nimi nikdy nedošlo. Záměrem studie je 1) představit Patočkovy názory na strukturalismus, 2) nastínit jeho vztah k českému strukturalismu, zvláště pak k Janu Mukařovskému. Jestliže Mukařovského můžeme považovat za jednoho z hlavních představitelů českého strukturalismu a analyticko-strukturálního uvažování o umění, Patočka byl myslitelem, který usiloval o syntetizující filozofický přístup.
References
[1] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1932. "Rozhovor s Janem Mukařovským" [an interview by Bohumil Novák]; Rozpravy Aventina. Týdeník pro literaturu, umění a kritiku 7, 1932, no. 28, pp. 225–6

[2] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1966. Studie z estetiky (Prague: Odeon)

[3] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1970. Aesthetic Function, Norm and Value as Social Facts, trans. and ed. Mark E. Suino (Ann Arbor: University of Michigan)

[4] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1977a. The Word and Verbal Art: Selected Essays by Jan Mukařovský, trans. and eds. John Burbank, Peter Steiner (New Haven – London: Yale University Press)

[5] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1977b [1941/1966]. "The Poet", in Jan Mukařovský: The Word and Verbal Art: Selected Essays by Jan Mukařovský, trans. and eds. John Burbank, Peter Steiner (New Haven – London: Yale University Press), pp. 143−160

[6] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1978a. Structure, Sign and Function: Selected Essays by Jan Mukařovský, trans. and eds. John Burbank, Peter Steiner (New Haven − London: Yale University Press)

[7] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1978b [1946]. "On Structuralism", in Jan Mukařovský: Structure, Sign, and Function: Selected Essays by Jan Mukařovský, trans. and eds. J. Burbank, P. Steiner (New Haven − London: Yale University Press), pp. 3–16

[8] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1978c [1945]. "The Concept of the Whole in the Theory of Art", in Jan Mukařovský: Structure, Sign and Function: Selected Essays by Jan Mukařovský, trans. and eds. J. Burbank, P. Steiner (New Haven − London: Yale University Press), pp. 70–81

[9] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1978d [1934/1936]. "Art as a Semiotic Fact", in Jan Mukařovský: Structure, Sign, and Function: Selected Essays by Jan Mukařovský, trans. and eds. John Burbank, Peter Steiner (New Haven − London: Yale University Press), pp. 82−8

[10] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1978e [1943/1966]. "Intentionality and Unintentionality in Art", in Jan Mukařovský: Structure, Sign, and Function: Selected Essays by Jan Mukařovský, trans. and eds. John Burbank, Peter Steiner (New Haven − London: Yale University Press), pp. 89–128

[11] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2016 [1936/37]. "The Semiology of Art", Estetika. The Central European Journal of Aesthetics 53 (New Series 9), no. 2, pp. 200–35

[12] MUKAŘOVSKÝ, JAN [MUKAŘOVSKÝ–A]. The Museum of Czech Literature; Jan Mukařovský's fond, Own Manuscripts: Rukopisy vlastní. Vzpomínky I, inv. no. 3100

[13] PATOČKA, Jan. 2001 [1949]. "3. Dopis 1/49, Praha 11. 1. 1949", in Jan Patočka: Dopisy Václavu Richterovi. Sebrané spisy Jan Patočky. Vol. 20, eds. Ivan Chvatík, Jiří Michálek (Prague: Oikoymenh), pp. 13–15

[14] PATOČKA, Jan. 2004 [1970/1971]. "Problematika filosofie dějin umění u Václava Richtera", in Jan Patočka: Umění a čas II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 5, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 72−104.

[15] PATOČKA, Jan. 2006a [1934]. "Osmý mezinárodní filosofický kongres v Praze", in Jan Patočka: Češi I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 12, eds. Karel Palek, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 487−94

[16] PATOČKA, Jan. 2006b [1935]. "Edmund Husserl v Praze", in Jan Patočka: Češi I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 12, eds. Karel Palek, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 495−6

[17] PATOČKA, Jan. 2006c [1935]. "Pražský filosofický kroužek", in Jan Patočka: Češi I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 12, eds. Karel Palek, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 501−4

[18] PATOČKA, Jan. 2009a [1967]. "Slova a věci. Rozbor antropologické epochy evropského myšlení v 'archeologii' Michela Foucaulta", in Jan Patočka: Fenomenologické spisy II. Co je existence. Publikované texty z let 1965–1977. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 7, eds. Pavel Kouba, Ondřej Švec (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 527–541

[19] PATOČKA, Jan. 2009b [1976]. "Fenomenologický strukturalismus Romana Jakobsona", in Jan Patočka: Fenomenologické spisy II. Co je existence. Publikované texty z let 1965–1977. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 7, eds. Pavel Kouba, Ondřej Švec (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 618–627

[20] PATOČKA, Jan. 2016 [1936]. The Natural World as a Philosophical Problem, trans. Erika Abrams, eds. Ivan Chvatík, Lubica Ucnik (Evanston: Northwestern University Press) 2016, pp. 1–114

[21] RICHTER, Václav. 2001a. Umění a svět. Studie z teorie a dějin umění, eds. Zdeněk Kudělka, Bohumil Samek (Prague: Academia)

[22] RICHTER, Václav. 2001b [1959] ."Prostor a čas v dějinách umění. Sylabus", in Václav Richter: Umění a svět. Studie z teorie a dějin umění, eds. Zdeněk Kudělka, Bohumil Samek (Prague: Academia), pp. 17–20

[23] RICHTER, Václav. 2001c [1968]. "Novopozitivismus (strukturalismus a sémantika)", in Václav Richter: Umění a svět. Studie z teorie a dějin umění, eds. Zdeněk Kudělka, Bohumil Samek (Prague: Academia), pp. 21–8

[24] RICHTER, Václav. 2001d [1969–70]. "Obrys filozofie historie umění", in Václav Richter: Umění a svět. Studie z teorie a dějin umění, eds. Zdeněk Kudělka, Bohumil Samek (Prague: Academia), pp. 29–69

[25] BLECHA, Ivan. 1997. Jan Patočka (Olomouc: Votobia)

[26] BLECHA, Ivan. 2003. Edmund Husserl a česká filosofie (Olomouc: Nakladatelství Olomouc)

[27] CASARI, Ettore. 2000. "On Husserl's Theory of Wholes and Parts", History and Philosophy of Logic 21, no. 1, pp. 1–43 | DOI 10.1080/01445340050044628

[28] ČERMÁK, Petr – POETA, Claudio – ČERMÁK, Jan. 2012. Pražský lingvistický kroužek v dokumentech (Prague: Academia)

[29] CHRISTIANSEN, Broder. 1912 [1909]. Philosophie der Kunst (Berlin − Steglitz: B. Behr)

[30] CHVATÍK, Květoslav. 1992. "Filosofie umění Jana Patočky", in Květoslav Chvatík: Melancholie a vzdor. Eseje o moderní české literatuře (Prague: Československý spisovatel), pp. 97−104

[31] DOLEŽEL, Lubomír. 1990. Occidental Poetics: Tradition and Progress (Lincoln – London: University Nebraska Press)

[32] DOSSE, François. 1997 [1991]. History of Structuralism I: The Rising Sign, 1945–1966, trans. Deborah Glassman (Minneapolis – London: University of Minneapolis Press)

[33] DOSSE, François. 1998 [1992]. History of Structuralism II: The Sign Sets, 1967–Present, trans. Deborah Glassman (Minneapolis – London: University of Minneapolis Press)

[34] FOUCAULT, Michel. 1966. Les Mots et les Choses (Paris: Gallimard 1966); in English: The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, trans. Michel Foucault (London: Tavistock Publications)

[35] GALAN, František W. 1985. Historic Structures. The Prague School Project, 1928−1946 (London − Sydney: Croom Helm)

[36] HAVRÁNKOVÁ, Marie (ed.). 2008. Pražský lingvistický kroužek v korespondenci. Korespondence z let 1923–1970 (Prague: Academia)

[37] HERMAN, David. 1997 [1995]. "Ingarden and the Prague School", Neophilologus 81, no. 4, pp. 481–487 | DOI 10.1023/A:1004237119470

[38] HOLENSTEIN, Elmar. 1975. Roman Jakobson phänomenologischer Strukturalismus (Frankfurt am Main: Suhrkamp); in English: Roman Jakobson's Approach to Language: Phenomenological Structuralism, trans. Catherine Schelbert and Tarcisius Schelbert (Bloomington – London: Indiana University Press), 1976.

[39] HUSSERL, Edmund. 2001 [1900, 1901]. Logical Investigation, Vol. 1, trans. J. N. Findlay (London – New York: Routledge)

[40] JAKOBSON, Roman. 1936. "18. listopadu. E. Husserl: O fenomenologi jazyka…", Slovo a slovesnost 2, 1936, no. 1, p. 64

[41] JAKOBSON, Roman – POMORSKA, Krystyna. 1983 [1980]. Dialogues, trans. Christian Hubert (Cambridge, Mass.: MIT Press – Cambridge University Press)

[42] MATHAUSER, Zdeněk. 2006. "Od formální školy ke strukturalismu", in Zdeněk Mathauser: Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie (Prague: Filosofia), pp. 75−104

[43] MORAN, Dermot. 2001. "Introduction", in Husserl, Edmund: Logical Investigation, Vol. 1, trans. J. N. Findlay (London – New York: Routledge), pp. xxi–lxxv

[44] SLÁDEK, Ondřej. 2007. "Jan Patočka a český strukturalismus", in Ivo Navrátil – Tomáš Hermann (eds.): Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Sborník referátů z vědecké conference konané ve dnech 1.–2. června 2007 ve Vysokém and Jizerou (Semily: Státní okresní archiv), pp. 263–72

[45] SLÁDEK, Ondřej. 2015. Jan Mukařovský. Život a dílo (Brno: Host)

[46] SLÁDEK, Ondřej. 2016. "Mukařovský's Structuralism and Semiotics", Estetika. The Central European Journal of Aesthetics 53 (New Series 9), 2016, no. 2, pp. 184−199

[47] STEINER, Peter. 1984. Russian Formalism. A Metapoetics (Ithaca – London: Cornell University Press)

[48] STEINER, Peter. 1991. "Gustav Shpet and the Prague School: Conceptual Frames for the Study of Language", Journal of Comparative Literature and Aesthetics 14, Nos. 1–2, pp. 35–44

[49] STEINER, Peter (ed.). 1982. The Prague School: Selected Writings, 1929–1946 (Austin: University of Texas Press)

[50] TOMAN, Jindřich. 1995. The Magic of a Common Language. Jakobson, Mathesius, Trubetzkoy, and the Prague Linguistic Circle (Cambridge, Mass. – London: The MIT Press)

[51] VELTRUSKÝ, Jiří. 1980/1981. "Jan Mukařovský's Structural Poetics and Esthetics", Poetics Today 2, no. 1b, pp. 117–157 | DOI 10.2307/1772240

[52] VOJTĚCH, Daniel – CHVATÍK, Ivan. 2004. "Ediční komentář", in Jan Patočka: Umění a čas II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 5, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 367−428

[53] VOLAVKA, Vojtěch. 1961. "Václav Richter a Birnbaumova škola", Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity, SPFFBU X, F5, 1961, pp. 5−21