Representations of natural catastrophes in newspaper discourse

Image
Author: Trčková, Dita
Edition
Vydání 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2014
Extent
106 stran
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 426
ISBN
978-80-210-7414-9
Language
English
Link to MU library catalogue: 6340971
Description
  • Reprezentace přírodních katastrof v diskurzu denního tisku Monografie je výzkumnou studií zabývající se znázorněním přírodních katastrof v novinách vydaných v západních anglicky mluvících zemích. Výzkum se snaží zodpovědět, komu je v novinovém diskurzu dávána vina za škody a zkázu (ptá se, jestli je katastrofa popsána jako výsledek jak přírodního jevu, tak sociálních faktorů), zjišťuje, jak se diskurz vypořádává s rozporem mezi přírodními katastrofami a osvícenskou ideologií nadřazenosti člověka nad přírodou, a zkoumá, jaké jsou nejběžnější diskurzivní strategie, které vedou k dramatizaci událostí. Zvolenou metodologií je kritická analýza diskurzu, která se zaměřuje na zkoumání hlavních témat článků, na lexikální a syntaktický rozbor a na analýzu narativní struktury příběhů obětí.
  • The monograph is a research on the representation of natural catastrophes in newspapers published in Western Englishspeaking countries. It aims to reveal whom the newspaper discourse puts the blame on for the damage and destruction (whether the catastrophe is portrayed as a joint outcome of the natural phenomenon and social factors), how the discourse deals with the tension between natural disasters and the Enlightenment ideology of superiority of humankind over nature, and what are common discursive strategies dramatizing the events. The methodology of the research is critical discourse analysis, with the focus on the exploration of semantic macrostructures of the articles, lexical and syntactical analysis, and investigation of the narrative structure of victim stories.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Dita Trčková
Rights access
embargoed access
hidden-section Introduction
Page Chapter number Title
7-13 1 | Introduction | pdf icon Trčková, Dita
Page Chapter number Title
14-24 2 | Critical discourse analysis | pdf icon Trčková, Dita
Page Chapter number Title
25-30 3 | Cognitive theory of metaphor | pdf icon Trčková, Dita
hidden-section Newspaper discourse
Page Chapter number Title
31-36 4 | Newspaper discourse | pdf icon Trčková, Dita
hidden-section Natural catastrophes
Page Chapter number Title
37-44 5 | Natural catastrophes | pdf icon Trčková, Dita
Page Chapter number Title
45-51 6 | Semantic macrostructures of newspaper articles on natural catastrophes | pdf icon Trčková, Dita
Page Chapter number Title
52-71 7 | Representations of the natural phenomenon | pdf icon Trčková, Dita
Page Chapter number Title
72-87 8 | Representations of people | pdf icon Trčková, Dita
Page Chapter number Title
88-91 9 | Discursive strategies of dramatization | pdf icon Trčková, Dita
hidden-section Conclusion
Page Chapter number Title
92-94 10 | Conclusion | pdf icon Trčková, Dita
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
95-96 Summary | pdf icon Trčková, Dita
hidden-section Bibliography
Page Chapter number Title
97-106 Bibliography | pdf icon Trčková, Dita