Břeclav - Pohansko. X., Sídelní areál na Severovýchodním předhradí : archeologické výzkumy v letech 2008-2016

Image
Variant title
Břeclav – Pohansko X., Settlement area in the North-East Suburb : archaeological excavations between 2008 and 2016
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2021
Extent
849 stran + 1 plán
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 510
ISBN
978-80-210-9892-3
978-80-210-9893-0 (online ; pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6489277
Description
  • Kniha je výsledkem mnohaletého výzkumu archeologů z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v prostoru Severovýchodního předhradí Pohanska u Břeclavi. Publikace přibližuje odborné veřejnosti sídlištní strukturu Severovýchodního předhradí, nálezový fond i první interpretace archeologických pramenů získaných terénními výzkumy v letech 2008–2016. Monografie obsahuje kapitoly, ve kterých jsou analyzovány a interpretovány jak nemovité, tak movité archeologické prameny. Například na základě prostorové distribuce keramiky, kuchyňského odpadu a mazanice se podařila jasná identifikace raně středověkých nadzemních staveb, které by za jiných podmínek nebylo možné odhalit. Studie obsahuje dílčí závěry a interpretace výsledků devítiletého archeologického výzkumu. Vše je doplněno podrobným textovým katalogem prozkoumaných terénních reliktů, doprovázeným bohatou obrazovou a plánovou přílohou.
  • This book is the result of many years continual research of the archaeologists from Department of Archaeology and Museology FA MU in the area of the Northeast Suburb at Pohansko near Břeclav. Publication is aimed at archaeology professionals or students and describes in some detail the settlement structure of the suburb, the inventory of finds and the first interpretations of the archaeological sources gathered by excavations carried out in the 2008–2016 period. The monograph contains chapters in which immovable and movable archaeological sources are analysed and interpreted. For instance, the authors were successful of the functional interpretation of the individual excavated settlement sectors based on the using the spatial distribution of pottery, kitchen waste and daub. One of the important results of the method employed is the relatively unambiguous identification of early medieval above-ground buildings which could not have been revealed under different conditions. There is an additional detailed text catalogue of the investigated field relics accompanied by an extensive supplement with images and plans.
Note
  • Publikace vznikla v rámci řešení projektu Grantové agentury ČR "Vznik raně středověké šlechty ve středovýchodní Evropě. Archeologicko-historický pohled" (reg. č. GA18-08646S). Její vydání bylo podpořeno Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity a Ústavem archeologie a muzeologie FF MU.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Michaela Prišťáková
Rights access
open access
Page Chapter number Title
[Břeclav - Pohansko. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí : plán] | pdf icon Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-9 1 | Úvod | pdf icon Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela
Page Chapter number Title
10-15 2 | Sídelní areál na severovýchodním předhradí v kontextu systematických archeologických výzkumů Pohanska u Břeclavi | pdf icon Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela
Page Chapter number Title
16-17 3 | Charakteristika lokality z hlediska přírodního prostředí | pdf icon Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela
Page Chapter number Title
18-21 4 | Metoda terénního výzkumu | pdf icon Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela
Page Chapter number Title
22-58 5 | Nemovité archeologické nálezy – základní charakteristika | pdf icon Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela
Page Chapter number Title
59-64 6 | Movité archeologické nálezy – základní charakteristika | pdf icon Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela
Page Chapter number Title
65-116 7 | Prostorová distribuce archeologických nálezů v nadložních (kulturních) vrstvách | pdf icon Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela
Page Chapter number Title
117-140 8 | Datování sídliště na Severovýchodním předhradí Pohanska | pdf icon Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela
Page Chapter number Title
141-149 9 | Dílčí závěry a interpretace výsledků terénních výzkumů sídelního areálu na Severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi z let 2008–2016 | pdf icon Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela
Page Chapter number Title
150-808 10 | Břeclav – Pohansko. Severovýchodní Předhradí. Katalog archeologických pramenů z terénního výzkumu sídelního areálu v letech 2008–2016 | pdf icon Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela
Page Chapter number Title
809-817 11 | Břeclav – Pohansko X. Settlement area in the North-East Suburb : archaeological excavations between 2008 and 2016 : summary | pdf icon Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela
Page Chapter number Title
818-839 12 | Figure and plate captions | pdf icon Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
840-849 13 | Bibliografie | pdf icon Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela