K problematice překladu starozákonních metaforických vyjádření na pozadí moderních překladů Bible do češtiny

Title: K problematice překladu starozákonních metaforických vyjádření na pozadí moderních překladů Bible do češtiny
Variant title:
  • Translation of Old Testament metaphorical phrases as practiced in Czech versions of the Bible
Source document: Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 75-99
Extent
75-99
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The purpose of the present study is to analyse and interpret Czech Bible translations with respect to metaphorical expressions. In the field of biblical studies, cognitive linguistics offers a valuable methodological tool for analysis, interpretation, and translation of metaphorical expressions. The legal language of the Hebrew canon is extremely specific and formalized. One can find numerous examples of general reflections regarding the motives of obeying and disobeying the law accompanied by reflections of topics that are today associated with legal theory and philosophy of law. These are especially frequent in the preambles to collections of laws in the Pentateuch, but one will also find them in the psalms, prophecies and wisdom literature.
Note
Tato studie je výsledkem badatelské činnosti podporované Grantovou agenturou České republiky v rámci GAČR Metaforická konceptualizace pojmové oblasti zákon, spravedlnost, soud a právo v poetických textech starozákonního biblického kánonu, č. 17-17435S.
References
[1] Bible: český studijní překlad. 2010. (Praha: KMS)

[2] Bible: písmo svaté Starého a Nového zákona: ekumenický překlad. 1979. (Praha: Ústřední církevní nakladatelství)

[3] Bible Kralická šestidílná: kompletní vydání s původními poznámkami. 2014. (Praha: Česká biblická společnost)

[4] Holy Bible: New Living Translation. 1996. (Wheaton: Tyndale House Publishers)

[5] Bible: překlad 21. století. 2003. (Praha: KMS)

[6] BOGNER, Václav, 1976–1986. Starý zákon (Praha: Česká katolická charita)

[7] HEGER, Jan (přel.), 1955–1958. Písmo svaté Starého zákona (Praha: Česká katolická charita)

[8] Jeruzalémská Bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. 2009. (Praha: Krystal OP; Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství)

[9] PODLAHA, Antonín, HEJČL, Jan, Jan LADYSLAW, Jan (eds.) 1917–1925. Bible česká (Praha: Dědictví Jana Nepomuckého)

[10] RENČ, Václav, 2010. Hlas Páně tříští cedry (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství)

[11] SICHER, Gustav, HIRSCH, Isidor (přel.), 1932. Pět knih Mojžíšových (Praha: Svaz pražských náboženských obcí židovských)

[12] SICHER, Gustav, HIRSCH, Isidor (přel.), 1985. Pět knih Mojžíšových (New York: [s.n.])

[13] Slovo na cestu: Bible s poznámkami. 2012. (Praha: Česká biblická společnost)

[14] ŠRÁMEK, Václav (přel.), 1947–1951. Písmo (Praha: Sfinx Bohumil Janda)

[15] ANUSIEWICZ, Janusz, 1995. Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki (Wrocław: Wydawnictvo Uniwersytetu Wrocławskiego)

[16] ANTALÍK, Dalibor, STARÝ, Jiří, VÍTEK, Tomáš (eds.), 2010. Zákon a právo v archaických kulturách (Praha: Herrmann & synové)

[17] BARTMIŃSKI, Jerzy, 2007. "Čím se zabývá etnolingvistika?", Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia. Word and Sense. A Journal of Interdisciplinary Theory and Criticism in Czech Studies, roč. 4, č. 8, s. 299–309

[18] BARTOŇ, Josef, 2013. "Český starozákonní překlad po roce 1900. Kontexty, konfese, předloha, kánon", Salve. Revue pro teologii a duchovní život, č. 2, roč. 2013, s. 143-162

[19] BĚLIČ, Jaromír, KAMIŠ, Adolf, KUČERA, Karel, 1978. Malý staročeský slovník (Praha: SPN)

[20] BLACK, Max, 1962. Models and Metaphors. Studies in Language and Philosophy (Ithaca: Cornell University Press)

[21] BOTTERWECK, Johannes, RINGGREN, Helmer, FABRY, Heinz-Josef (eds)., 1991–2005. Theological Dictionary of the Old Testament. Vol.1–15 (Cambridge: William B. Eerdmans)

[22] CIENKI Alan J., 1998. "STRAIGHT: An image schema and its metaphorical extensions," in Cognitive Linguistics, 9(2), s. 107–149. | DOI 10.1515/cogl.1998.9.2.107

[23] CLINES, David J. A. (ed.), 2007–2011. The Dictionary of Classical Hebrew. Volumes I.–VIII. (Sheffield: Sheffield Phoenix Press)

[24] FAUCONNIER, Gilles, TURNER, Mark, 2002. The Way We Think: Conceptual Blending And The Mind's Hidden Complexities (New York: Basic Books)

[25] FIŠER, Zbyněk, 2009. Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání (Brno: Host)

[26] GESENIUS, Wilhelm, 1962. Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament (Berlin: Springer-Verlag)

[27] JOHNSON, Mark, 1987. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason (Chicago: University of Chicago)

[28] LAKOFF, George, 1987. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind (Chicago: University of Chicago Press)

[29] LAKOFF, George, JOHNSON, Mark, 1980. Metaphors We Live By (Chicago: University of Chicago Press)

[30] LAKOFF, George, JOHNSON, Mark, 2002. Metafory, kterými žijeme (Brno: Host)

[31] LUND, Øystein, 2007. Way Metaphors an Way Topics in Isaiah 40–55 (Tübingen: Mohr Siebeck)

[32] KOEHLER, Ludwig, BAUMGARTNER, Walter, 1994. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Vol. 1–4 (Leiden, New York, Köln: Brill)

[33] NEWMARK, Peter, 1998. Approaches to Translation. Language Teaching Methodology Series (London: Prentice Hall)

[34] NORD, Christiane, 1997. Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained (Manchester: St. Jerome Publishing)

[35] KARLÍK, Petr, NEKULA, Marek, PLESKALOVÁ, Jana (eds.), 2017. Nový encyklopedický slovník češtiny (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[36] PAVELKA, Jiří, 1982. Anatomie metafory (Brno: Blok)

[37] PÍPAL, Blahoslav, 2006. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu (Praha: Kalich)

[38] PROCHÁZKOVÁ, Ivana, 2011. Hospodin je král: Starozákonní metafora ve světle kognitivní lingvistiky (Praha: Česká biblická společnost)

[39] ROHRER, Tim, 2006. "Image Schemata in the Brain", in HAMPE, B. (ed.): From Perception to Meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics (Berlin: Mouton de Gruyter)

[40] STERN, Mark, 2002. Svátky v životě Židů. Vzpomínání, slavení, vyprávění (Praha: Vyšehrad)

[41] TURNER, Mark, 1996. The Literary Mind, The Origins of Thought and Languagen (Oxford: Oxford University Press)

[42] TURNER, Mark, 2005. Literární mysl: O původu myšlení a jazyka (Brno: Host)

[43] VODRÁŽKOVÁ, Veronika, 2017. "Schéma cesta v české somatické frazeologii", in VAŇOVÁ, I. – VODRÁŽKOVÁ, V. – ZBOŘILOVÁ, R. (eds.): Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha: FF UK, s. 19–27

[44] ZEHNDER, Markus Philipp, 1999. Wegmetaphorik im Alten Testament (Berlin: Walter de Gruyter)