Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1959, vol. 8, iss. F3

Image
Year
1959
Publication year
1959
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
hidden section Errata
Page Title
Errata | pdficon
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[5]-29 Studie o italské manýristické architektuře Kudělka, Zdeněk | pdficon
[30]-45 K otázce lidových prvků v rokokovém malířství Krsek, Ivo | pdficon
[46]-67 Oratorien und Kantaten von G.Fr. Händel auf dem mährischen Schloße von Náměšť : (Beitrag zur 200jährigen Todesfeier des Meisters) Racek, Jan | pdficon
[68]-79 Durdíkovo pojetí "estetické pravdivosti" : (z dějin noeticko-sémantických problémů v českém formalismu) Sus, Oleg | pdficon
Materiály – Материалы – Materialien
Page Title
[80]-84 Leoš Janáček Adolfu Veselému Štědroň, Bohumír | pdficon
84-88 K výzkumu absolutního sluchu Pečman, Rudolf | pdficon
88-89 Castrum doloris za Rombalda z Collalto ve Vídni Richter, Václav | pdficon
Recenze – Рецензии – Rezensionen
Page Title
[90]-95 [Forssman, Erik. Säule und Ornament: Studien zum Problem des Manierismus in den nordischen Säulenbüchern und Vorlageblättern des 16. und 17. Jahrhunderts] Kudělka, Zdeněk | pdficon
95-96 Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 17 (1956) Kudělka, Zdeněk | pdficon
96-98 [Karbusický, Vladimír; Pletka, Václav, ed. Dělnické písně] Vetterl, Karel | pdficon
98-99 [Janáček, Leoš. Fejetony z Lidových novin] Fukač, Jiří | pdficon
99-101 [Schäffer, Bogusław. Nowa muzyka: problemy współczesnej techniki kompozytorskiej] Poledňák, Ivan | pdficon
Zprávy – Сообщения – Nachrichten
Page Title
[102]-106 Leoš Janáček a soudobá hudba : (na okraj mezinárodního hudebněvědného kongresu, který se konal v Brně v říjnu 1958) Straková, Theodora | pdficon
106-111 K jedné sporné otázce v sovětské estetice : (o tzv. specifičnosti předmětu umění) Sus, Oleg | pdficon
Page Title
[113] Výměna - Обмен - Books received - Bucheingänge | pdficon