Archeologické doklady každodenního života obyvatel hradu Cvilína v období středověku a raného novověku

Title: Archeologické doklady každodenního života obyvatel hradu Cvilína v období středověku a raného novověku
Variant title:
  • Archaeological evidence of the everyday life of the inhabitants of Cvilín Castle in the Middle Ages and the early modern age
  • Archäologische Belege des Alltagslebens der Bewohner von Burg Cvilín in der Zeit des Mittelalters und der frühen Neuzeit
Source document: Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 63-79
Extent
63-79
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Soubor archeologických nálezů z hradu Cvilína obsahuje kromě stavebního inventáře, kolekce zemědělského a řemeslnického nářadí také širokou škálu nejrůznějších výrobků ze železa, barevných kovů, kosti, skla a keramiky, dokládající každodenní provoz feudálního sídla. Charakteristickou skupinu tvoří kolekce militárních součástí ochranné zbroje a jezdecké výstroje, jež souvisí s vojenským využitím jednoho z ústředních hradů opavského a od konce 14. století krnovského knížectví.
A series of archaeological finds from Cvilín Castle contains, apart from the building inventory and a number of agricultural implements and craftsmen's tools, a broad range of assorted products made of iron, nonferrous metal, bone, glass and ceramics, bearing witness to the everyday business of this feudal stronghold. One characteristic group consists of a series of militaria, parts of protective armour, and riding equipment related to the military functions of what was one of the castles central to the Opava Princedom and, from the late 14th century onwards, the Krnov Princedom.
References
[1] BELCREDI, L., 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Archeologický výzkum zaniklé středověké vsi Bystřece 1975–2005. Brno.

[2] BITTNER, E., 1964: Numismatické sbírky v opavských muzeích. In: 150 let slezského muzea, 130–141. Ostrava.

[3] BŘÍZA, S., 2004: Schellenburg. Vývraty 1, 1997–2001. Krnov.

[4] BŘÍZA, S., 2008: Schellenburg. Slezská fáze KLPP. Výšinné hradisko. Povrchové sběry, PV 49, 310–311. Brno.

[5] BURIAN, V., 1962: K typologii a datování lidové keramické plastiky (koníčka), Československá etnografie 10, 301–307.

[6] BURIAN, V., 1974: K moravským nálezům kostěného obložení sochy kuše ze 14. a 15. století, Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 170, 17–18.

[7] BURIAN, V., 1988: Kosťařské výrobky v nálezech z hradu Tepence a dolanské kartouzy (1340–1425). In: Rodná země, 305–308. Brno.

[8] CEJNKOVÁ, D., 1975: Raně středověký výzkum v Brně-Komárově (okr. Brno-město), PV 1975, 66–67. Brno.

[9] CNOTLIWY, E., Wczesnośredniowieczne przedmioty z poroża i kości z Kruszwicy na Kujawach, Studia Archeologiczne XXXI, 185–186.

[10] CZECHWICZ, B., 2005: Ksążęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schylku średniowiecza. Warszawa.

[11] ČAPSKÝ, M., 2005: Vévoda Přemek Opavský (1366–1433). Ve službách posledních Lucemburků. Brno–Opava.

[12] ČAPSKÝ, M., 2006: Opava v pozdním středověku. In: Opava (Miller, K.–Žáček, R., edd.), 96–136. Opava.

[13] DEHNEROVÁ, H., 2000: Osídlení lokality Úvalno-Cvilín v období lužické kultury, nepubl. rkp. dipl. magisterské práce ÚAM FF MU v Brně, vedoucí práce prof. PhDr. V. Podborský, DrSc. Brno.

[14] DOLEŽEL, J., 2008: Středověká miskovitá (lotová) závaží v českých a moravských nálezech – Medieval Cup nested Weights in Bohemian and Moravan Findings, PV 49. Brno.

[15] DURDÍK, T., 1973: Kostěné obložení sochy kuše v českých a moravských nálezech, AR XXV, 344–345.

[16] DURDÍK, T., 1976: Nálezy z hradu Týřova, Zprávy ČSAV XVIII, 50–74.

[17] FELGENHAUER, S., 1974: Tönere Spielzeugpferdchen des Mittelalters in Österreich, Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines 119, I. Abhandlungen, 39–52.

[18] FLORI, J., 1998: Rytíři a rytířství ve středověku. Praha.

[19] FRÝDA, F., 1988: Plzeňská městská zbrojnice I. Plzeň.

[20] GĄSSOWSKA, E., 1964: Wczesnośredniowieczne szachy ze Sandomierza, Archeologia Polski IX, 148–168.

[21] GOŠ, V., 1979: Zaniklá osada Rabendorf (Rábov) u Horního Benešova, VVM XXXI, 64–66.

[22] GOŠ, V.–KAREL, J., 1991: Šachové figurky z Hrádku v Rýmařově (okr. Bruntál), VVM XLIII, 474–476.

[23] GOŠ, V.–KAREL, J., 2005: Hry a zábava ve středověkém Rýmařově, Pravěk 15, 451–457.

[24] HOFFMANN, V., 1996: Allerlay kurtzweil – Mittelalterliche und frühneuzeitliche Spielzeugfunde aus Sachsen. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodenkmalpflege. Band 38. Landesamt fürArchäologie Dresden, 127–200. Dresden.

[25] JANÁK, V.–KOUŘIL, P., 1991: Problémy a úkoly archeologie v českém Slezsku a severovýchodní Moravě, ČSM B 40, 193–219.

[26] JAWORSKI, K., 1990: Wyroby z kości i poroża w kulturze wczesnośredniowiecznego Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu. Wrocław–Warszawa.

[27] JISL, L., nedatováno: Soupis archeologických nalezišť a nálezů ve Slezsku, nepubl. rkp. ulož. v Archivu archeologického pracoviště Slezského zemského muzea v Opavě.

[28] JISL, L., 1957: K nejstaršímu osídlení krnovského okresu. Krnovsko, 1–5.

[29] JISL, L., 1964: Počátky archeologického bádání ve Slezsku a opavská muzea. In: 150 let Slezského muzea, 121–129. Ostrava.

[30] JISL, L., 1965: Žárové pohřebiště lidu popelnicových polí v Úvalně u Krnova. Zvláštní otisk z ČSM B 14, 7–20.

[31] KARGER, V., 1922: Předhistorické bádání ve Slezsku a výstava před- a protohistorických starožitností v Zemském museu slezském, Věstník Slezského zemského muzea v Opavě I, 7–31.

[32] KOUŘIL, P., 1986: Středověký meč z Heřmanovic, okr. Bruntál, AH 11, 515–516.

[33] KOUŘIL, P., 2002: Středověké železné sekery ze slezských hradů a nové nálezy z hradu Quinburku (kat. úz. Heřmanovice), Sborník bruntálského muzea, 17–30.

[34] KOUŘIL, P.–WIHODA, M., 2003: Etnické trojmezí? Výpověď písemných a hmotných pramenů k etnické struktuře moravsko-slezského pomezí v epoše vrcholného středověku, AH 28, 69–111.

[35] KOUŘIL, P.– PRIX, D.– WIHODA, M., 2000: Hrady českého Slezska. Brno–Opava.

[36] KRÁSA, 2008: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – Schönheit die wärmt. Gotische und renaissancezeitliche Kacheln aus Mähren und Schlesien (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.). Uherské Hradiště.

[37] KREJSOVÁ, J., 2000: Archeologické nálezy ručních palných zbraní, nepubl. rkp. seminární práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.

[38] LE GOFF, J., 1999: Středověký člověk a jeho svět. Praha.

[39] LOSKOTOVÁ, I., 2008: Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna – Pflanzen motive Brünner mittelalterlichen Reliefkacheln, AH 33, 529–538.

[40] MACKŮ, P., 2007: Kachle s heraldickými motivy na Opavsku – Tiles with herladic motives in Opava region, nepubl. rkp. bakalářské práce na Filozoficko-přírodovědné fakultě Slezské univerzity v Opavě, vedoucí práce PhDr. V. Goš, CSc. Opava.

[41] MACKŮ, P., 2009: Vrcholně středověká a raně novověká militaria v západní části Horního Slezska – Military artifacts of high middle age and postmedieval age in western part of Upper Silesia, nepubl. rkp. magisterské práce na Filozoficko-přírodovědné fakultě Slezské univerzity v Opavě, vedoucí práce PhDr. V. Goš, CSc. Opava.

[42] MĚCHUROVÁ, Z., 1988: Drobná středověká plastika ve sbírkách Moravského muzea v Brně – Mittelalterliche Kleinplastik in den Sammlungen des Mährischen Landesmuseum in Brün, Acta Musei Moraviae – ČMMZ LXXIII, 71–78.

[43] MĚCHUROVÁ, Z., 1994: Funde der kleinen mittelalterlichen Plastik auf dem Gebiet tschechischen Schlesiens – Nálezy drobné středověké plastiky na území českého Slezska, AR XLVI, 618–626.

[44] MĚCHUROVÁ, Z., 1995: Nálezy drobné středověké plastiky na území českého Slezska. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 17, 351–359. Ostrava.

[45] MĚCHUROVÁ, Z., 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Studie AÚ AV ČR v Brně XVII. Brno.

[46] MĚCHUROVÁ, Z., 2009: Drobná středověká plastika koníčka na Moravě (Úvahy a postřehy) – Mittelalterliche Kleinplastiken von Pferdchen in Mähren, AH 34, 173–187.

[47] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981–2006 – Burg Rokštejn bei Brtnice. Stadtgemeidne Brtnice, Mähren. Bauentwicklung und Ergebnisse Eines Vierteljahrhunderts archäologischer Forschungen 1981–2006. Brtnice–Brno.

[48] NEKUDA, R., 2002: Zemědělská usedlost ve středověké vesnici na Moravě. Brno.

[49] NEKUDA, R.–NEKUDA, V., 1997: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Dům a dvůr ve středověké vesnici 2. Brno.

[50] PAPOUŠEK, 1957: Opavské mincování, Slezský numismatik, Zpráva z numismatického kroužku při Slezském muzeu v Opavě, duben a červen, č. 7 a 8, 1–3, 1–3.

[51] PAVELČÍK, J., 1958: Úvalno-Šelenburk, okr. Bruntál, sídliště kultury lužické a slezské. Nálezová zpráva Archeologického ústavu Československé akademie věd. Brno.

[52] PAVELČÍK, J., 1960: Nález hallstattských plodin v Úvalně (okres Bruntál). ČSM B IX, 16–22.

[53] PROCHÁZKA, R., 1990: Kovové předměty z výbavy středověkého měšťana z výzkumu v Brně – Pekařské ulici, AH 15, 99–109.

[54] PUNČOCHÁŘ, D., 2000: Nálezy součástí kuše z Moravy a Slezska, nepubl. rkp. seminární práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc. Brno.

[55] SÁGA, 2006: Sága moravských Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století. Sborník a katalog výstavy pořádané Vlastivědným muzeem v Olomouci a Muzeem města Brna k 700. výročí tragické smrti Václava III., posledního českého krále z dynastie Přemyslovců. Olomouc–Brno.

[56] SEDLÁČKOVÁ, H., 2004: Archeologické nálezy skla z hradu Cvilín u Krnova, okr. Bruntál – Archäologische Glasfunde auf der Burg Cvilín (Schellenburg) bei Krnov (Jägerndorf), Bezirk Bruntál (Freudental), VVM LVI, 367–387.

[57] SLIVKA, M., 1983: Výrobky z kosti a parohu na Slovensku z období středověku, AH 8, 327–346.

[58] SLIVKA, M., 1984: Parohová a kostená produkcia na Slovensku v období feudalizmu, PA XXXII, 377–416.

[59] SLIVKA, M., 2002: Symbolika výzbroje a zbroje – Symbole der Ausrüstung, AH 27, 589–605.

[60] SMETÁNKA, Z., 1961: K problematice drobné hrnčířské plastiky – K problematike melkoj gončarnoj plastiki. In: Sborník ČSSA při ČSAV, sv. 1, 106–110. Brno.

[61] STEMPIN, A., 2006: Figurka szachowa z Elbląga, Fontes Archaeologici Posnanienses, Vol. 42, 255–261.

[62] STEPHAN, H. G., 1981: Coppengrave. Studien zur Töppferei des 11.–19. Jahrhunderts in Norddeutschland. Göttigen.

[63] ŠIKULOVÁ, V., 1975: Příspěvek archeologie k dějinám Opavy, AR XXVII, 271–276.

[64] ŠIKULOVÁ, V., 1993: Vysvětlení ke středověkému prstenu z Holasovic (okr. Opava), ČSM B XLII, 13–16.

[65] ŠOPÁK, P., 2008: Edmund Wilhelm Braun. Acta historica et Universitatis Silesianae Opaviensis – Supplementa, Tommus 1. Opava.

[66] TUREK, A.–JISL, L., 1953: Ostravsko za česko-uherské války ve světle písemných pramenů a archeologických nálezů, ČSM B II, 1–24.

[67] TYMONOVÁ, M., 2005: Kachle se znaky saských kurfiřtů z rodu Wettinů z hradu Cvilína – Kacheln aus der Burg Cvilin mit den Wappen der sächsischen Kurfürsten vom Stamme der Wettiner, AH 30, 457–469.

[68] TYMONOVÁ, M., 2005a: Kachle se znaky saských kurfiřtů z rodu Wettinů z hradu Cvilína. In: XIV Śłąskie Spotkania Archeologiczne, streszczenia komunikatów i referatów, 94–95. Wrócław.

[69] TYMONOVÁ, M., 2006: Nálezy kachlů se znaky saských Wettinů z hradu Cvilína – Kacheln mit Wappen der sächsisscher Familie Wettin aud der Burg Cvilin, Śłaskie Sprawozdania Archeologiczne XLVIII, 363–384. Wrócław.

[70] TYMONOVÁ, M., 2009: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko) – Mittelalterliche Reliefkacheln als Quelle der Sachkultur (Schlesien), AH 34, 209–223.

[71] TYMONOVÁ, M.–ŽÁKOVSKÝ, P., v tisku: Železný meč ze Stěbořic.

[72] UNGER, J., 1985: Hmotná kultura středověké šlechty v archeologických pramenech na Moravě – Die materielle Kultur des mährisches Adels in archäologischen Quellen, AH 10, 323–329.

[73] UNGER, J., 1997: Kostěné artefakty a jejich výroba na hradě v Lelekovicích – Knochenartefakte und ihre Herstellung auf der Burg von Lelekovice, Pravěk NŘ 7, 417–424.

[74] UNGER, J., 1999: Život na lelekovickém hradě ve 14. století. Antropologická sociokulturní studie. Brno.

[75] VANĚK, J., 2004: Muzeum města Brna 1994–2004. Brno.

[76] WACHOWSKI, K, 2002: Póżnośredniowieczny pas cycerski na Śłasku w świetle żrodel archeologicznych, Archeologia Silesiae, Tom I., 239–264.

[77] WACHOWSKI, K, 2005: Aźurowe okucia pasa rycerskiego z Evropy środkowowschodniej, Śłaskie Ssprawozdania Archeologiczne XLVII, 145–160. Wrócław.

[78] WOJCIECHOWSKI, T., 1989: Znaleziska fragmentów kusz na ziemiach polskich, Kwartalnik historii kultury materiálnej 37, 481–495.

[79] ZAPLETAL, L., 1969: Geografie města Krnova. In: K 700. výročí města Krnova 1269–1969. Krnov.