Výskum zaniknutého minoritského kostola a cintorína v Rade (okres Trebišov)

Title: Výskum zaniknutého minoritského kostola a cintorína v Rade (okres Trebišov)
Variant title:
  • Research into a defunct minorite church and graveyard in Rad (Trebišov district)
  • Grabung an einer verschwundenen Minoritenkirche mit Friedhof in Rad (Bezirk Trebišov)
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 207-219
Extent
207-219
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok predkladá výsledky výskumu zaniknutého minoritského kostola a priľahlého cintorína v obci Rad v rokoch 2009–2013. Okrem odhalenia zaniknutej architektúry archeologický výskum odkryl niekoľko hrobov. Kostry boli podrobené súdnoznaleckej expertíze a spojené s písomnými prameňmi opisujúcimi násilnú smrť mníchov. Samotný archeologický výskum zároveň podnietil archívny výskum týkajúci sa lokality, ktorý priniesol nové zistenia k dejinám misijnej činnosti františkánskej rehole na Zemplíne.
This article presents the results of research into a defunct Minorite church and an adjacent graveyard in the Rad village in 2009–2013. Apart from investigating architecture, the archaeological research disclosed several graves. The skeletal remains were subjected to forensic analysis and related to written records conveying a violent death of several monks. The investigation also triggered archive research into the location that brought new findings regarding the history of the missionary activities of the Franciscan order in the Zemplín region.
References
[1] ASPF Roma, Archivio storico de propaganda Fide Roma, fond Acta Sacrae Congregationis, sign. 14.

[2] ASPF Roma, Archivio storico de propaganda Fide Roma, fond Scritture originali riferite nelle congregazioni generali, sign. 28, ASPF Roma SOCG 75, ASPF Roma SOCG 77, ASPF Roma SOCG 78, ASPF Roma SOCG 79, ASPF Roma SOCG 80, ASPF Roma SOCG 81, ASPF Roma SOCG 82, ASPF Roma SOCG 83, ASPF Roma SOCG 218.

[3] ASPF Roma, Archivio storico de propaganda Fide Roma, fond Scritture riferite nei Congressi, sign. Missioni, Miscelanea 10.

[4] BOBROV, N., 2012, 2013: Odborné vyjadrenie k súdnolekárskej expertíze kostrových pozostatkov nájdených pri archeologickom výskume na farskom dvore v obci Rad (okr. Trebišov). UPJŠ Košice.

[5] FRANCHINI, G., Manoscritti diversi ad uso storico. AGOFMConv. Roma, Archivio Generale dell' Ordine dei Frati minori Conventuali Roma, fond Cl. – Manocritti, sign. III, 19.

[6] GAČKOVÁ, L., ed., 2004: Archeologické dedičstvo Zemplína. Michalovce.

[7] HIŠEM, C., 2006: Dejiny Košického arcibiskupstva. Prešov.

[8] KNÁISZ, M., 1803: Chronologo – Provinciale Ordinis F. F. Minorum S. Francisci Conventualium Provinciae Hungariae, et Transilvaniae, nunc S. Elisabeth Reginae nuncupatae. Posoni.

[9] KOVÁTS, I., 2013: 18. századi temető Visegrád központjából. Magyar régészet online magazin. 2013 ősz.

[10] LENČIŠ, Š., 2006: Katalóg Košickej arcidiecézy. Prešov.

[11] MATERNIK, A., 1754: Brevis Relatio Conventuum et Residentiarum Alma Provinciae Sancyae Elisabeth in Hungaria Transylvania partibusque annexis posliminio aquisitorum cum suis Fundationibus etc. AGOFMConv. Roma, Archivio Generale dell' Ordine dei Frati minori Conventuali Roma, fond S/XXX-A, sign. 3.

[12] MVS: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus 1. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337. (Sedlák, V., ed.). Trnavae – Romae 2008.

[13] PÁL, E., 1744: Inventarium Residentiae Radensis ad SSS. Trinitatem Anno 1744 Die 12 Aprilis. Ulož. v dokumentácii Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény v Sárospataku (HU), sine sign.

[14] PÁL, E., 1744a: Refero nihilominus R.mae Paternitati Vestrae. AGOFMConv. Roma, Archivio Generale dell'Ordine dei Frati minori Conventuali Roma, fond S/XXX-A, sign. 2.

[15] Relatio de Statu Provinciae Hungariae ordinis Minorum S. Francisci Conventualium ab Anno 1526 usque ad Annum 1711. APOFMConv. Miskolc, Archivium provincialis Ordinis Fratrum minorum Conventualium Miskolc, sine sign.

[16] SCALIMOLI, A., Relatione de stato Franciscano conventuale nella provincia d'Ungaria. AGOFMConv. Roma, Archivio Generale dell' Ordine dei Frati minori Conventuali Roma, fond S/XXX-A, sign. 1.

[17] SIMONYI, E., 2004: Középkori templom és temető Felsőzsolca-Nagyszilváson, HOMÉ 43, 161–197.

[18] SLIVKA, M.–VALLAŠEK, A., 1983: Stredoveké šľachtické sídla v južnej časti Zemplína, Nové obzory, č. 25, 145–190.

[19] SÚPIS III., 1969: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava.

[20] SZIRMAY, A., 1804: Notitia historica comitatus Zempléniensis. Pest.

[21] ULIČNÝ, F., 2001: Dejiny osídlenia Zemplínskej župy. Michalovce.