Nově identifikovaná novověká polní opevnění na Lhenicku (okres Prachatice)

Title: Nově identifikovaná novověká polní opevnění na Lhenicku (okres Prachatice)
Variant title:
  • Newly detected modern-age field fortifications in the Lhenice region (Prachatice district)
  • Eine neu identifizierte Feldbefestigung in der Region Lhenice (Bezirk Prachatice)
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 261-277
Extent
261-277
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek seznamuje s dosud neznámými polními fortifikacemi z období třicetileté války, které byly zachyceny na katastrech obcí Vadkov a Třešňový Újezdec spadajících do prachatického okresu. Jedná se o dva zachované úseky liniového opevnění s redany, jež zaujímají strategickou polohu v místech s nižší průchodností Lhenickou brázdou. Patrná je také vazba opevnění na komunikace dochované ve formě úvozových cest. V příspěvku jsou shrnuty dosavadní výsledky nedestruktivního průzkumu i prostorově omezené sondáže v místě jednoho z redanů. Výpověď historických pramenů pak umožňuje přesnější dataci a zasazení do kontextu válečných operací v počátečním období třicetileté války na jihu Čech.
This article describes field fortifications from the period of the Thirty Years' War detected in the cadastral zones of the Vadkov and Třešňový Újezdec villages in the Prachatice district. The research focused on two preserved sections of a line fortification with redans occupying a strategic position in places where the Lhenická brázda basin is the least penetrable. The fortification was linked to communications preserved in the form of hollow ways. The contribution sums up the results of non-destructive trenching and test trenching on the site of one of the redans. The dating and placement of the fortification in the context of military campaigns in the early phase of the Thirty Years' War in southern Bohemia are specified by historical sources.
Note
Vznik tohoto článku byl podpořen Grantovou agenturou Jihočeské univerzity, projekt č. 145/2016 H – Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU – teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie.
Die Entstehung des vorliegenden Beitrags wurde von der Förderagentur der Südböhmischen Universität gefördert (Projekt Nr. 145/2016 H – Entwicklung von Studienprogrammen für Doktoranden der Phil. Fak. der Südböhmischen Universität – theoretische, methodische und editorische Aspekte der Programme der Geschichtswissenschaften und der Archäologie).