Sídlisko z poslednej tretiny 10. storočia v Orechovom sade z Mužle-Čenkova

Title: Sídlisko z poslednej tretiny 10. storočia v Orechovom sade z Mužle-Čenkova
Variant title:
  • A settlement from the last third of the 10th century at Orechový sad, Mužla-Čenkov
  • Eine Siedlung aus dem letzten Drittel des 10. Jahrhunderts in der Lage Orechový sad aus Mužla-Čenkov
Author: Hanuliak, Milan
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 679-687
Extent
679-687
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Analyzovaná osada sa skladá zo 16 sídliskových objektov, ktoré sú umiestnené na ploche 1 660 m2. Objekty boli využívané ako obydlia, obilné zásobnice, zásobné jamy a exteriérové pece. Priestor osady je ešte jednotný, jej plocha nie je rozčlenená do oddelených usadlostí. Na okraji sídliska, používaného okolo 20 rokov, bolo umiestnené pohrebisko so siedmimi hrobmi. Patrilo obyvateľom osady. Datovacie prostriedky radia celé osídlenie do poslednej tretiny 10. storočia.
The analyzed settlement consists of 16 features covering the area of 1,660 m2. The features served as dwellings, for grain storage, as storage pits and exterior hearths. The settlement area is unified, it was not yet divided into individual sections. The settlement was in use for ca 20 years. On its edge was a burial ground with seven graves in which the settlement inhabitants were buried. Dating tools have placed the settlement in the last third of the 10th century.
Note
Štúdia vznikla v rámci projektu 2/0044/14 grantovej agentúry VEGA.
Die vorliegende Studie entstand im Rahmen des Projektes 2/0044/14 der Förderagentur VEGA. Die Illustrationen wurden von M. Hanuliak angefertigt (ohne Maßangaben).