Lokalizácia najstaršieho sakrálneho priestoru v kostole sv. Mikuláša v Bratislave – Podunajských Biskupiciach (výsledky archeologického výskumu)

Title: Lokalizácia najstaršieho sakrálneho priestoru v kostole sv. Mikuláša v Bratislave – Podunajských Biskupiciach (výsledky archeologického výskumu)
Variant title:
  • The location of the oldest sacred space in the Church of St. Nicholas, Bratislava – Podunajské Biskupice (Results of archaeological research)
  • Lokalisierung des ältesten Sakralraumes in der Nikolauskirche in Bratislava – Podunajské Biskupice (Ergebnisse der archäologischen Grabung)
Source document: Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 749-773
Extent
749-773
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V rokoch 2015–2018 prebehli tri sezóny archeologického výskumu Kostola sv. Mikuláša v Bratislave – Podunajských Biskupiciach. Ich cieľom bolo zachytiť stavebné fázy kostola a identifikovať najstaršiu sakrálnu stavbu v skúmanom priestore. Súčasne prebiehal architektonicko-historický i reštaurátorský výskum, ktorých výsledky sa navzájom dopĺňali. V predloženej štúdii sa zameriavame na archeologicky zachytené najstaršie horizonty 11. až 13. storočia, t. j. po vznik súčasného pôdorysu trojloďového kostola s polygonálnym presbytériom. Výsledky sú doplnené petrografickou analýzou, ktorá dokladá sekundárne použitie staršieho stavebného materiálu a výsledkami geofyzikálneho prieskumu, na základe ktorého bola identifikovaná jedna zo sledovaných stavebných fáz.
Archaeological research into the Church of St. Nicholas in Bratislava – Podunajské Biskupice was conducted in the years 2015–2018. The main objective was to determine the building phases of the church and to identify the oldest sacred structure in the investigated space. In parallel, architecturalhistorical and restoration research was carried out, the results of which complemented those of the excavations. This study focuses on the archeologically detected oldest horizons from the 11th–13th centuries, i.e. before the origination of the present ground plan of the triple-nave church with a polygonal presbytery. The results are supplemented by a petrographic analysis which confirmed secondary use of older building material, and by the results of geophysical survey on the basis of which one of the observed building phases was defined.
Note
Príspevok vznikol rámci riešenia grantového projektu 1/0827/16 agentúry VEGA.
References
[1] BOTEK, A.–ERDÉLYI, R.–PAULINY, P.–VACHOVÁ, B., 2015: Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach – presbytérium (Architektonicko-historický výskum a návrh obnovy – I. etapa), rkp. ulož. v dokumentácii Farského úradu Bratislava-Podunajské Biskupice.

[2] BOTEK, A.–ERDÉLYI, R.–PAULINY, P.–VACHOVÁ, B., 2016: Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach. (Architektonicko-historický výskum a návrh obnovy), rkp. ulož. v dokumentácii Farského úradu Bratislava-Podunajské Biskupice.

[3] BOTEK, A.–ERDÉLYI, R.–PAULINY, P.–VACHOVÁ, B., 2018: Kostol sv. Mikuláša v Bratislave-Podunajských Biskupiciach – nové poznatky o stavebnom vývoji, Pamiatky a múzeá 67, č. 4, 22−27.

[4] ČAPLOVIČ, P., 1954: Slovanské pohrebište v Nitre pod Zoborom, SlArch II, 5–50.

[5] FUSEK, G., 2012a: Chronologische Fragen der Nitraer Gräberfelder des 10.–11. Jahrhunderts: das Fallbeispiel Nitra-Šindolka. In: Die Archäologie der frühen Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik. RGZM – Tagungen. Band 17 (Bendeguz, T., Hrsg.), 89–112. Mainz.

[6] FUSEK, G., 2012b: Beitrag zur Typologie der S-förmigen Schlafenringe. In: Thesaurus Avarorum – Régeszeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére (Vida, T., ed.), 803–812. Budapest.

[7] HANULIAK, M.–REJHOLCOVÁ, M., 1999: Pohrebisko v Čakajovciach (9.–12. storočie), vyhodnotenie. Bratislava.

[8] HARMADYOVÁ, K.–DIVILEKOVÁ, D., 2011: Výskumná správa z archeologického výskumu "Rímskokatolícka fara a pastoračné centrum, I. etapa, Bratislava – Podunajské Biskupice, okr. Bratislava, parc. č. 6, 7/1, 1/2, 8 a 2619/1", rkp. ulož. v dokumentácii Farského úradu Bratislava-Podunajské Biskupice.

[9] HOLZER, R., 2004: Inžiniersko-geologický výskum. In: Dóm sv. Martina v Bratislave: archeologický výskum 2002–2003 (Štefanovičová, T., ed.), 62–70. Bratislava.

[10] HORVÁTH, V., 1990: Bratislavský topografický lexikon. Bratislava.

[11] HOŠŠO, J.–LESÁK, B., 1996: Archeologický výskum predrománskej rotundy a karnera zaniknutej osady sv. Vavrinca v Bratislave – Die archäologische Erforschung der vorromanischen Rotunde und des Karners in der untergegangenen Siedlung des Hl. Vavrinec/Laurenz in Bratislava, AH 21, 241−251.

[12] KOLNÍK, T., 2000: Stéla z Boldogu − najstarší náhrobný nápis na Slovensku, Pamiatky a múzeá 49, č. 3, 20–21.

[13] LESÁK, B., 2004: Veľkomoravské a poveľkomoravské obdobie, 9.–11. storočie. In: Z najstarších dejín Bratislavy, 51–56. Bratislava.

[14] PIVKO, D., 2011: Historický kameňolom litavských vápencov v Devíne pri Bratislave, Forum urbes medii aevi VI, 204–211.

[15] PIVKO, D., 2016: The origin of the material for Roman worked stones in the vicinity of Bratislava. In: Akten der 3. Österreichischen Römersteintagung, Amt der NÖ Landesregierung, 135–142. Bad Vöslau.

[16] PIVKO, D.–HUDÁČKOVÁ, N.–HRABOVSKÝ, J.–SLÁDEK, I.–RUMAN, A., 2017: Palaeoecology and sedimentology of the Miocene marine and terrestrial deposits in the "Medieval Quarry” on Devínska Kobyla Hill (Vienna Basin), Geological Quarterly 61, 3, 549–568.

[17] POLLA, B.–VALLAŠEK, A., 1991: Archeologická topografia Bratislavy. Bratislava.

[18] REJHOLCOVÁ, M., 1974: Pohrebisko z 10.–12. storočia v Nových Zámkoch, SlArch XXII, 435–464.

[19] REJHOLCOVÁ, M., 1975: Výskum pohrebiska z 11. storočia v Čakajovciach. In: AVANS 1974, 87–89. Nitra.

[20] REJHOLCOVÁ, M., 1976: Pohrebisko z 10. a 11. storočia v Hurbanove – Bohatej, SlArch XXXIV, 191–234.

[21] REJHOLCOVÁ, M., 1995: Pohrebisko v Čakajovciach (9.–12. storočie), analýza. Nitra.

[22] SMOLÁKOVÁ, M., 2006: K ikonografii sv. Juraja v stredovekom umení na Slovensku (Nástenné maľby kostola v Podunajských Biskupiciach) – Zur Ikonographie des hl. Georg in der mittelalterlichen Kunst der Slowakei. Die Wandmalereien der Kirche in Podunajské Biskupice, AH 31, 433–442.

[23] SPS: Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. II. Bratislava 1968.

[24] ŠIMONČIČOVÁ KOÓŠOVÁ, P., 2016: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu na stavbe "Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach v Bratislave na Vetvárskej ulici, č. ÚZPF 342/1. Pamiatková obnova kostola, I. etapa", rkp. ulož. v dokumentácii MÚOP, inv. č. 1723.

[25] ŠIMONČIČOVÁ KOÓŠOVÁ, P., 2017: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu na stavbe "Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach v Bratislave na Vetvárskej ulici, č. ÚZPF 342/1. Pamiatková obnova kostola", rkp. ulož. v dokumentácii MÚOP, inv. č. 1746.

[26] VYSVETLIVKY, 2012: Vysvetlivky ku geologickej mape regiónu Malé Karpaty 1 : 50 000 (Polák, M., ed.). Bratislava.