Srovnávací studium areálů zaniklých středověkých vesnic na základě analýz fosforečnanů. Zaniklá středověká vesnice Schwarzenbach u Chebu

Title: Srovnávací studium areálů zaniklých středověkých vesnic na základě analýz fosforečnanů. Zaniklá středověká vesnice Schwarzenbach u Chebu
Variant title:
  • Vergleichende Untersuchungen von Arealen mittelalterlicher Ortswüstungen anhand von Phosphatanalysen. Die mittelalterliche Ortswüstung Schwarzenbach bei Cheb (Eger)
  • A comparative study of defunct mediaeval villages on the basis on phosphate analyses: Schwarzenbach, near Cheb
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 657-680
Extent
657-680
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Metody zjišťující obsah fosforečnanů v půdě umožňují bližší poznání rozložení, druhu a délky lidských aktivit na archeologických lokalitách. Jedno ze specifických prostředí představují areály zaniklých středověkých vesnic s dochovanými povrchovými tvary. Jejich výhodou je možnost kontroly výsledků geochemických analýz bez archeologického odkryvu. Předkládaný článek informuje o výsledcích získaných na zaniklé vesnici Schwarzenbach v západních Čechách. V jejím areálu se nedochovaly povrchově výrazné relikty stavebních konstrukcí, ale zejména pozůstatky svahových úprav – svahové zářezy a násypy. Rozdílné koncentrace fosforečnanů ukazují na odlišné využití jednotlivých, jinak velmi podobných povrchových tvarů.
Methods determining the content of phosphates in soil enable a closer knowledge of the system, type and endurance of human activities on archaeological sites. Defunct mediaeval villages with preserved surface shapes represent one specific environment. Their advantage is that they make possible the assessment of geochemical analyses without archaeological excavations. This article presents results acquired in the defunct village of Schwarzenbach in western Bohemia. No distinct surface remains of constructions have survived in its area, only remnants of slope modifications such as grooves and mounds. Different concentrations of phosphates indicate different usage of individual – very similar – surface shapes
References
[1] BAKKEVIG, S., 1980: Phosphate Analysis in Archaeology – Problems and Recent Progress, Norwegian Archaeological Review 13/2, 73–100. | DOI 10.1080/00293652.1980.9965334

[2] BLECK, R.-D., 1965: Zur Durchführung der Phosphatmethode, Ausgrabungen und Funde 10, 213–218.

[3] BOGUSZAK, F.–ŠLITR, J., 1962: Topografie, Spisy České matice technické 67. Praha.

[4] DEMEK, J., 1982: Obecná geomorfologie I. Praha.

[5] DEMEK, J., 1984: Obecná geomorfologie III. Praha.

[6] HERON, C., 2001: Geochemical Prospecting. In: Handbook of Archaeological Sciences (Brothwell, D. R.–Pollard, A. M., edd.), 565–574. Chichester–New York–Weinheim–Brisbane–Singapore–Toronto.

[7] KLÍR, T., 2007: Zaniklá středověká vesnice Schwarzenbach, kat. ú. Milíkov, ulož. Archiv NZ AÚ AV ČR Praha.

[8] KLÍR, T., 2008: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a v raném novověku, Dissertationes Bruneses / Pragensesque 5. Praha–Brno.

[9] LIENEMANN, J., 1989: Anthropogene Böden Nordwestdeutschlands in ihrer Beziehung zu historischen Bodennutzungssystemen, Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 17, 77–118.

[10] MAJER, A., 1984: Relativní metoda fosfátové půdní analýzy, AR XXXVI, 297–314.

[11] ŠEBESTA, P., 1982: Zaniklé středověké vesnice v západní části Slavkovského lesa, AH 7, 203–209.

[12] ŠEDIVÝ, M., 2007: Zaniklé středověké vesnice v západní části Slavkovského lesa, rkp. bakalářské práce ulož. na Katedře archeologie FF ZČU v Plzni.

[13] VÖLKL, G., 1955: Das älteste Leuchtenberger Lehenbuch, Quellen zur Oberpfälzer Siedlungsgeschichte II, Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 96, 277–404.

[14] VYSVĚTLIVKY, 1998: Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000. Listy 11-13 Hazlov, 11-14 Cheb (Müller, V., ed.). Praha.