Ranogotický krucifix z Budmeríc (okres Pezinok)

Title: Ranogotický krucifix z Budmeríc (okres Pezinok)
Variant title:
  • An early-Gothic crucifix from Budmerice (Pezinok district)
  • Ein frühgotisches Kruzifix aus Budmeríce (Bezirk Pezinok
Author: Hanuš, Martin
Source document: Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 173-187
Extent
173-187
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Zriedkavé nálezy stredovekých krížov a krucifixov ponúkajú cenný pohľad do umeleckého a náboženského cítenia dobovej spoločnosti. Autor prezentuje nález malého medeného kríža s korpusom, ktorý sa našiel začiatkom 20. storočia bez presnejšej lokalizácie v extraviláne Budmeríc (okr. Pezinok). Príspevok v úvode prináša popis artefaktu, jeho štýlový rozbor a datovanie. Ďalej skúma pôvodnú funkciu krucifixu, ktorý bol odlomený, pravdepodobne, z liturgického predmetu a pokračuje otázkou jeho proveniencie. V poslednej stati sa autor pokúša lokalizovať v rámci Budmeríc a susedných obcí potenciálne miesto, kde artefakt mohol slúžiť svojej funkcii.
Rare finds of medieval crosses and crucifixes provide a valuable insight into the artistic and religious sentiments of the society in this period. The article presents the find of a small copper crucifix discovered in the early 20th century, without more precise locating, in the territory of the village of Budmerice (Pezinok district). The introductory part of the contribution describes the artefact and conveys its style analysis and dating. It further examines the original function of the crucifix which probably comes from a liturgical object, and addresses the issue of its provenance. In the last part the author attempts to locate a potential site where the artefact might have served its purpose in the area of Budmerice and the neighbouring villages.
References
[1] ALBU, I., 2009: Die Engelsprüche am Westportal der Marienkirche in Hermannstadt. In: Saşii şi concetăţenii lor ardeleni. Studia in Honorem Dr. Thomas Nägler (Ţiplic, I. M.–Gündish, K., edd.), 95–122. Alba-Iulia.

[2] BERNADIČ, L., et al., 1991: Cífer. Vlastivedná monografia. Cífer.

[3] BIELZ, J., 1957: Die sächsische Goldschmiedekunst Siebenbürgens. Bukarest.

[4] BLOCH, P., 1992: Romanische Bronzekruzifixe. Bronzegeräte des Mittelalters 5. Berlin.

[5] BODOR, I., 1983: Két bronz corpus a 14. századi visegrádi öntőműhelyből, Művészettörténeti Értesítő 32, 165–167.

[6] BRAUN, J., 1932: Das christliche Altargeret. In seinem sein und in seiner Entwicklung. München.

[7] BRAUN, J., 1940: Die Reliquiare des chrisltichen kultes und ihre Entwicklung. Freiburg im Breisgau.

[8] CÓNOVÁ, I., 1999: Gotické zlatnícke liturgické pamiatky na Slovensku. Interný materiál Pamiatkového úradu SR. Bratislava.

[9] CÓNOVÁ, I., 2002: Gotické zlatnícke liturgické predmety na Slovensku – inventár, Galéria 2002 – Ročenka Slovenskej národnej galérie, 99–122.

[10] CSÉFALVAY, P., 1984: Az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár. Budapest.

[11] CSÉFALVAY, P., 1992: Az esztergomi Bazilika, Kincstár és Vármúzeum. Budapest.

[12] DIVALD, K., 1907: Szepesvármegye művészeti emlékei 3. Iparművészeti emlékek. Budapest.

[13] ÉBER, L., 1907: Gíergl Kálmán gyűjteménye, Magyar Iparművészet 10, 57–95.

[14] EGYHÁZY-JUROVSKÁ, B., 1975: Archeologický výskum v Budmericiach, Vlastivedný časopis XXIV/2, 89, 90.

[15] EGYHÁZY-JUROVSKÁ, B., 1976: Zisťovací archeologický výskum v Budmericiach, okres Bratislava-vidiek, roku 1971, ZbSNM LXX História 16, 55–90.

[16] EGYHÁZY-JUROVSKÁ, B., 1980: Zaniknutý románsky kostol s cintorínom v Budmericiach okr. Bratislava-vidiek, ZbSNM LXXIV História 20, 39–61.

[17] EGYHÁZY-JUROVSKÁ, B., 1981: Zaniknutá stredoveká dedina Fančal – Die mittelalterliche Ortswüstung Fančal, AH 6, 513–519.

[18] FRITZ, J. M., 1982: Goldschmiedekunst der Gotik im Mitteleuropa. München.

[19] GAJDOŠ, V. 1980: Geofyzikálne práce na lokalite Budmerice, ZbSNM LXXIV História 20, 61–65.

[20] GETTY 1270: Marquette Bible, vol. 1, about 1270, Ms. Ludwig I 8 (83.MA.57), v1, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles. Dostupné z: http://www.getty.edu/art/collection/objects/1344/unknown-maker-marquette-bible-vol-1-franco-flemish-about-1270/?dz=0.3823,1.1540,3.55.

[21] GETTY 1300: Initial G: The Crucifixion, about 1300, Ms. Ludwig IX 3 (83.ML.99), fol. 102, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles. Dostupné z: http://www.getty.edu/art/collection/objects/3405/unknown-maker-initial-g-the-crucifixion-french-about-1300/?dz=0.1664,0.2177,3.00.

[22] GROVE ENCYKLOPEDIA 2012: The Grove Encyklopedia of Medieval Art and Architecture (Hourihane, C. P., ed.). Oxford.

[23] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.

[24] HAVIAROVÁ, M.–ZVEDELOVÁ, K., 2011: Stavebno-historický vývoj Kostola sv. Petra a sv. Pavla v Cíferi-Páci s dôrazom na románske stavebné etapy, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 14, 39–46.

[25] HAVIAROVÁ, M.–ZVEDELOVÁ, K., 2012: Kostol sv. Petra a sv. Pavla v Cíferi-Páci, Pamiatky a múzeá 2012, č. 1, 51–55.

[26] JUDÁK, V.–POLÁČIK, Š., 2009: Katalóg patrocínií na Slovensku. Bratislava.

[27] KOLBA, J. H., 1975: Zwei gotische Ziborien im Ungarischen Nationalmuseum, Acta Historiae Artium 21, 3–4. szám, 283–332.

[28] KOLBA, J. H., 1980: Vésett gótikus talpas keresztjeink, Folia archeologica 31, 239–263.

[29] KOLBA, J. H., 1983: Ötvösség. In: A művészet I. Lajos király korában 1342–1382 (Marosi, E. –Tóth, M.–Varga, L., edd.), 297–301. Budapest.

[30] KOLBA, J. H., 1983a: 165. Körtvélyesi cibórium. In: A művészet I. Lajos király korában 1342–1382 (Marosi, E.–Tóth, M.– Varga, L., edd.), 310, 311. Budapest.

[31] KOLBA, J. H., 1987: Ötvösség. In: Magyarországi művészet 1300–1470 körül (Marosi, E., ed.), 369–373. Budapest.

[32] KOLBA, J. H., 2004: Liturgische Goldschmiedearbeiten im Ungarischen Nationalmuseum. 14.–17. Jahrhundert. Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Series Mediaevalis et Moderna I. Budapest.

[33] KOUŘIL, P., 2014: Archaeological evidence of Christianity in relics of material culture of the 9th and 10th centuries in Moravia with focus on crosses. In: The Cyril and Methodius Mission and Europe – 1150 Years Since the Arrival of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia (Kouřil, P., et al.). Brno.

[34] KOVÁCS, É., 1968: Limoges champlevé enamels in Hungary. Budapest.

[35] LEXIKON DER KUNST 1971: Lexikon der Kunst. Architektur, bildende Kunst, angewandte Kunst, Industrieformgestaltung, Kunsttheorie (Olbrich, H., Hrsg.). Band 2. Leipzig.

[36] LOVAG, Z., 1979: Mittelalterliche Bronzekunst in Ungarn. Budapest.

[37] LOVAG, Z. 1994: V-18. Korpusz. In: Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000–1541 (Mikó, Á.–Takács, I., edd.), 303. Budapest.

[38] LOVAG, Z. 1999: Mittelalterliche Bronzgegenstände des Ungarischen Nationalmuseum. Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Seria Archeologica 3. Budapest.

[39] LUKAČKA, J., 2004: Majetky šľachticov z Lefantoviec v širšom okolí Trnavy v stredoveku. In: Studia Historica Tyrnaviensia IV, 40–47. Trnava.

[40] LYSÁ, Ž., 2010: Bratislava. In: Lexikon stredovekých miest na Slovensku (Štefánik, M.–Lukačka, J., a kol.), 105–139. Bratislava.

[41] MAROSI, E., 1983: 183. Feszület-corpus. In: A művészet I. Lajos király korában 1342–1382 (Marosi, E.– Tóth, M.–Varga, L., edd.), 325. Budapest.

[42] MAROSI, E., 1985: Die europäische Stellung der Kunst der Anjouzeit in Ungarn. Alba Regia, Annales Musei Stephani Regis XXII, 39–49.

[43] MUDRA, A., 2017, ed.: V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620. Praha.

[44] MÜLLER, B., 1994: Gotische Bronzekruzifixe. Dissertation. Freie Universität Berlin. Berlin.

[45] ONASCH, K., 1981: Liturgie und Kunst der Ostkirche in Stichworten. Leipzig.

[46] POLLA, B., 1959: Stredoveké obilné jamy v Budmericiach, Slovenský národopis VII/4, 517–559.

[47] POMFYOVÁ, B., 2009: Stredoveká sakrálna architektúra v regióne Gemer a Malohont – Mittelalterliche Sakralarchitektur in der Region Gemer und Malohont (Kleinhont), AH 34, 745–762.

[48] RÁBIK, V., 2010: Trnava. In: Lexikón stredovekých miest na Slovensku (Štefánik, M.–Lukačka, J., a kol.), 523–551. Bratislava.

[49] RÁBIK, V., 2010a: Formovanie farskej siete na juhozápadnom Slovensku v stredoveku (Bratislavské prepošstvo). In: Vývoj cirkevnej správy na Slovensku (Rábik, V., a kol.), 29–131. Trnava – Kraków.

[50] ROGANSKÝ, L., 2009: Signa Christiana. Artefakty kresťanského rázu z poslednej tretiny prvého tisícročia medzi Čechami a Potisím. Nitra.

[51] ROTH, V., 1908: Geschichte des deutschen Kunstgewerbes in Siebenbürgen. Strassburg.

[52] ROTH, V. 1922: Kunstdenkmaler aus den sachsischen Kirchen Siebenburgens. Hermannstadt.

[53] RUTTKAY, A., 1979: Stredoveké umelecké remeslo. Bratislava.

[54] RÚZSA, G., 1986: Ikonok az Ipolyi-gyűjteményben. In: Ipolyi Arnold emlékkönyv (Cséfalvay, P.–Ugrin Emese, E., edd.), 116–152. Budapest.

[55] SEDLÁK, V., 1996: Budmerice v stredoveku. Budmerice.

[56] SEDLÁK, V., 2004: Sídlisko v kolobehu dejín, Historický zborník 14/1, 13–29.

[57] SLIVKA, M., 1999: Umelecké remeslo na Slovensku v románskej dobe, Pamiatky a múzeá 48, č. 2, 27–32.

[58] STEHLÍKOVÁ, D., 2003: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Praha.

[59] SUCKALE, R., 2003: Krucifix v Lendaku. In: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia (Buran, D., a kol.), 690–691. Bratislava.

[60] SÚPIS 1967: Súpis pamiatok na Slovensku. 1. Bratislava.

[61] SÚPIS 1969: Súpis pamiatok na Slovensku. 3. Bratislava.

[62] SZMODIS-ESZLÁRY, É., 1977: Corpus en bronze des débuts du quattrocento florentin, A Szépművészeti Múzeum közleményei 48–49, 71–85.

[63] ŠEDIVÝ, J., 2012: Od županovho podhradia ku kráľovskému mestu. Vývoj Prešporka/Bratislavy po 12. storočí. In: Dejiny Bratislavy 1 (Šedivý, J.–Štefanovičová, T., edd.), 431–439. Bratislava.

[64] ŠEDIVÝ, J., 2018: Historické nápisy a ich nosiče. Corpus Inscriptionum Slovaciae I.3. Bratislava.

[65] ŠOUREK, K., 1938: Práce v kovu a zlatnictví ve středověku. In: Umění na Slovensku (Šourek, K., ed.), 33–40. Praha.

[66] ŠPIESZ, A., 1972: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava.

[67] TARI, E., 2018: Kőbe faragott liturgia. A Kárpát-medence középkori kő keresztelőmedencéi. Budapest.

[68] TIBENSKÝ, M., 2011: Červenokamenské panstvo v stredoveku. Trnava – Kraków.

[69] TOGNER, M.–PLEKANEC, V., 2012: Medieval wall paintings in Spiš. Bratislava.

[70] TORANOVÁ, E., 1983: Zlatníctvo na Slovensku. Bratislava.

[71] TORANOVÁ, E., 1991: Medikováčstvo. Bratislava.

[72] UZSOKI, A., 1984: I. András király sírja Tihanyban és a sírlap ikonográfiai vonatkozásai, A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 17, 145–188.

[73] VARSIK, B., 1984: Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku. Bratislava.

[74] VÍZI, M.–MIKLÓS, Z., 1999: Előzetes jelentés a középkori Ete mezőváros területén végzett kutatásokról, A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve XXI, 207–269.

[75] WETTER, E., 2003: 7.1 Kríž s relikviou v Spišskej Novej Vsi. In: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia (Buran, D., ed.), 805. Bratislava.

[76] WETTER, E., 2011: Objekt, Überlieferung und Narrativ. Spätmittelalterliche Goldschmiedekunst im historischen Königreich Ungarn. Studia Jagellonica Lipsiensia 8. Ostfildern.

[77] WICK, B., 1936: A kassai Szent Erzsébet dóm. Košice.

[78] ŽUDEL, J., 1970: Príspevok k historickej geografii Trnavskej pahorkatiny do polovice 16. stor. Horný Fančal, Dolný Fančal, Budmerice, Geografický časopis XXII, č. 1, 19–38.