Výskum hradnej kaplnky v lokalite Staré mesto v Banskej Štiavnici

Title: Výskum hradnej kaplnky v lokalite Staré mesto v Banskej Štiavnici
Variant title:
  • Research into a Castle Chapel at the Staré Mesto Location, Banská Štiavnica
  • Grabung einer Burgkapelle an der Fundstätte Staré mesto (Glanzenberg) in Banská Štiavnica (Schemnitz)
Author: Labuda, Jozef
Source document: Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 455-462
Extent
455-462
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Na kopci ležiacom nad Banskou Štiavnicou sa dlhodobo odkrýva stredoveký hrad a technické zariadenia 12.–17. storočia, súvisiace s ťažbou a spracovaním rúd drahých kovov. Na vrcholovej polohe bol v rokoch 2009–2012 odkrytý pôdorys kaplnky s rozmermi 8 × 3,5 m (vnútorná svetlosť), datovanej pomocou bohatého zastúpenia výrazných fragmentov architektonických článkov 14. storočia. V roku 2012 sa realizovala analýza vzoriek uhlíkov z parapety okna metódou C14, ktorá datuje zánik kaplnky do polovice 15. storočia. To úplne korešponduje aj s archívnymi údajmi o vojenskom útoku na mesto v roku 1442.
A medieval castle and its technical facilities from the 12th–17th centuries connected with the mining and processing of ores of precious metals have been investigated on a hill above the town of Banská Štiavnica. In 2009–2012 a ground plan of a chapel with dimensions of 8 × 3.5 m was revealed on the site, dated with the use of multiple and distinct fragments of architectural elements to the 14th century. Analysis of carbon samples from a window sill by means of the carbon dating method was carried out in 2012, placing the decline of the chapel in the mid-15th century. This information fully corresponds to archive records concerning a military attack on the town in 1442.
References
[1] ČELKO, M., 2002: Banská Štiavnica za včasného a rozvinutého feudalizmu. In: Banská Štiavnica – svedectvo času, 30–49. Banská Bystrica.

[2] LABUDA, J., 1997: Montánna archeológia na Slovensku (Príspevok k dejinám stredoveku) – Montanarchäologie in der Slowakei (Beitrag zur Geschichte des Mittelalters), SlArch XLV, 83–156.

[3] LABUDA, J., 2002: Počiatky osídlenia Banskej Štiavnice a blízkeho okolia od praveku po koniec 12. storočia. In: Banská Štiavnica – svedectvo času, 26–29. Banská Bystrica.

[4] LABUDA, J., 2009: Materiálna kultúra banského mesta v stredoveku – príklad Banskej Štiavnice – Die Sachkultur der Berg baustadt im Mittelalter am Beispiel Banská Štiavnica (Schemnitz) Auswahl der Sachkultur, AH 34, 43–48.

[5] POLLA, B., 1958: K problematike vzniku Starého mesta a Banskej Štiavnice – Zur Problematik der Entstehung von Staré Mesto und Banská Štiavnica (Schemnitz), SlArch VI, 453–477.