Liškův hrad, okr. Plzeň-jih : nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce

Title: Liškův hrad, okr. Plzeň-jih : nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce
Variant title:
  • Liškův Hrad castle, Plzeň-Jih district : new geodetic survey of the location and its assessment in the context of contemporaneous castle constructions
  • Burg Liškův hrad, Bezirk Pilsen-Süd : neue geodätische Vermessungen der Fundstelle und ihre Auswertung im Kontext der zeitgenössischen Burgenproduktion
Source document: Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 399-414
Extent
399-414
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek je zaměřen na problematiku hodnocení a možnosti interpretace zaniklého Liškova hradu na základě starších archeologických nálezů i na základě výsledků povrchového průzkumu, geodetického zaměření a nově provedeného geofyzikálního měření. Z hlediska výzkumu hradních založení 13. století je možné tuto lokalitu považovat za neobyčejně perspektivní zejména s ohledem na otázky spojené s variabilitou stavební podoby staršího horizontu výstavby českých hradů, neboť objekt zaniká již v průběhu 14. století a v následujících obdobích nebyl obnoven.
This contribution assesses and interprets the defunct Liškův hrad castle on the basis of archaeological finds and results of surface exploration, geodetic survey and recent geophysical measurements. In the context of 13th-century castles, the location can be considered unusually productive, especially in regard to issues of variable building styles in the older horizon of the construction of Czech castles, as the building ceased to exist in the 14th century and was never restored.
Note
Dokumentační práce byly prováděny v rámci projektu OPVK "Partnerství pro archeologii" (CZ.1.07/2.4.00/17.0056) spolufinancovaného z Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky a v rámci grantového projektu SGS-2012-75 "Interdisciplinární výzkum archeologických artefaktů pomocí moderních technologií".
Die Dokumentationsarbeiten wurden im Rahmen des aus den Europäischen Sozialfonds und dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik mitfinanzierten Förderprojektes OPVK "Partnerschaft für die Archäologie" (CZ.1.07/2.4.00/17.0056) sowie im Rahmen des Förderprojekts SGS-2012-75 "Interdisziplinäre Erforschung archäologischer Artefakte mittels modernen Technologien" durchgeführt.
References
[1] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1989: Hrady na Strašicku – Pokus o rekonstrukci jejich postavení v životě oblasti před polovinou 14. století – Burgen in Gebiet Strašice – Versuch einer Rekonstruktion ihrer positron im Leben des Gebietes vor der Mitte des 14. Jahrhunderts, CB 1, 105–123.

[2] BAŠTA, J.–BAŠTOVÁ, D., 1988: K problematice počátků a vývoje slovanských hradišť v západních Čechách, Studia mediaevalia Pragensia 1, 9–31.

[3] BENKOVÁ, I.–ČTVERÁK, V., 2000: Halštatské osídlení na hradě Točníku – The Hallstatt Settlement at Točník Castle (Beroun District), Archeologické výzkumy ve středních Čechách 4, 133–146.

[4] ČÍŽEK, J., 1989: Hrady a tvrze v Čechách, sbírka plánků ulož. v archivu NZ ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., získaná v roce 1989.

[5] ČTVERÁK, V.–LUTOVSKÝ, M.–SABINA, M.–SMEJTEK, L., 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha.

[6] DAVÍDEK, V., 1942: Naše Spálenopoříčsko I/2. Praha.

[7] DEMEK, J. a kol., 1987: Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. Praha.

[8] DURDÍK, T., 1980: Povrchový průzkum a zjišťovací výzkum hradu Čerchanova, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 20, 251–272.

[9] DURDÍK, T., 2000: Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů. Praha (2. vydání).

[10] DURDÍK, T., 2006: Hrady přechodného typu. Praha.

[11] DURDÍK, T., 2005: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky III. Praha.

[12] DURDÍK, T., 2007: Hrady přechodného typu v Čechách. Praha.

[13] DURDÍK, T., 2007a: Současná česká kastellologie. České vysoké učení technické v Praze. Profesorské přednášky 7/2007. Praha.

[14] DURDÍK, T., 2008: Hrady na Malši. Praha.

[15] DURDÍK, T.–VINAŘ, J.–ČERVENKA, M.–ČERNOCKÁ, S., 2010: Studie na záchranu a rehabilitaci hradní zříceniny Zlenice a jejího přírodního prostředí. Praha.

[16] DURDÍK, T.–HLOŽEK, J.–KAŠPAR, V., 2008: Nálezová zpráva o předstihovém archeologickém výzkumu na hradě Zlenice v roce 2007, rkp. NZ ulož. v archivu NZ ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., č. j. 7507/08.

[17] DURDÍK, T.–HLOŽEK, J.–KAŠPAR, V., 2008a: Předstihový výzkum hradu Zlenic v roce 2007, Zprávy ČAS – Supplément 71. Archeologické výzkumy v Čechách 2007, 44–45, 62.

[18] DURDÍK, T.–SUŠICKÝ, V., 2005: Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Západní Čechy. Praha.

[19] FAKTOR, F., 1884: Předhistorické hradby na Blovicku, Památky archeologické 12, 566.

[20] FAKTOR, F., 1887: Popis okresu Blovického. Praha.

[21] GRUNTORÁD, J., 1985: Geofyzika v souboru geologických metod. In: Principy metod užité geofyziky (Gruntorád, J., ed.). Praha.

[22] HLOŽEK, J., 2006: Ohlédnutí za tvrzištěm v obci Černý Vůl, okr. Praha-západ – Rückblick auf die Wallanlage der Feste in Černý Vůl (Schwarzer Osch), Bezirk Prag-west, CB 10, 239–244.

[23] HLOŽEK, J., 2007: Einige Bemerkungen zu den Beziehungen der Kern- und Vorburgareale mittelalterlicher Burgen Adelsburgen in Böhmen, Burgen und Schlösser 3, 179–184.

[24] HLOŽEK, J., 2010: Předhradí středověkých hradů v Čechách. Cesta ke korpusu. Díl 2. Disertační práce uložená v archivu Západočeské univerzity v Plzni.

[25] HLOŽEK, J., 2010a: Hrad Čejchanov, okr. Benešov a jeho nové geodetické zaměření, Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 4, 183–199.

[26] HLOŽEK, J., 2011: Pozůstatky obléhacích prací v předpolí hradu Příběnice, okr. Tábor – Remains of siege features in foreland of the Příběnice castle, Tábor district, AVJČ 24, 209–225.

[27] JOHN, J., 2009: Výšinné lokality středního eneolitu v západních Čechách 2. Katalog. Disertační práce ulož. v archivu Západočeské univerzity v Plzni.

[28] JOHN, J., 2010: Výšinné lokality středního eneolitu v západních Čechách. Plzeň.

[29] KAREL, T.–KNOLL, V., 2006: Felsbaustellen als ein beeinundreckender Faktor der ministerialenburgen des Egerlandes – Bedrockas a determination element for ministerials' castles in the Cheb region, CaBe 9, 181–200.

[30] KAREL, T.–KRČMÁŘ, L., 2006: Panská sídla západních Čech – Plzeňsko. České Budějovice.

[31] METLIČKA, M., 2008: Pravěká a raně středověká hradiště v západních Čechách. Diplomová práce ulož. v archivu FF UK v Praze.

[32] METLIČKA, M.–ORNA, J.–ZELENKA, A., 2008: Záchranný archeologický výzkum na hradě Krasíkov (Švamberk) – The archaelogical survey at the Krasíkov Castle (Schwanberg), SZM – Historie XIX, 132–156.

[33] MIKYŠKA, R. et al., 1969: Vegetace ČSSR. Geobotanická mapa ČSSR, mapa M-33-XX Plzeň. 1. České země. Praha.

[34] NEUSTUPNÝ, E., 2007: Metoda archeologie. Plzeň.

[35] NOVOBILSKÝ, M., 1999: Neznámé podbrdské hrady Strašná skála a Liškův hrad. Plzeň.

[36] SEDLÁČEK, A., 1890: Hrady, zámky a tvrze Království českého VII. Praha.

[37] SEDLÁČEK, A., 1897: Hrady, zámky a tvrze Království českého XI. Praha.

[38] SEDLÁČEK, A., 1905: Hrady, zámky a tvrze Království českého XIII. Praha.

[39] SIGL, J., 1980: Výzkum středověkého hrádku u Úhlejova (okr. Jičín), Zpravodaj Krajského muzea východních Čech 7, 20–25.

[40] SKLENÁŘ, K. a kol., 1993: Archeologické památky – Čechy Morava Slezsko. Opava.

[41] TOMÁŠEK, M., 2000: Půdy České republiky. Praha.

[42] ULRYCHOVÁ E., 2001: Těšín, o. Železnice, okr. Jičín, Výzkumy v Čechách 1999, 312.

[43] ULRYCHOVÁ E., 2006: Archeologické nálezy z hradů Jičínské kotliny uložené v jičínském muzeu – Archäologische Funde aus den Burgen des Beckens von Jičín, die im Museum der Stadt Jičín bewahrt werden, CB 10, 317–334.

[44] ULRYCHOVÁ E., v tisku: Výšinné polohy Jičínska s nálezy ze 13. století, CB 13.

[45] UNGER, J., 1994: Koválov. Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě. Prameny k dějinám a kultuře Moravy č. 4. Brno.

[46] WOLF, V., 1998: K problematice tzv. kolonizačních provizorií – Zu den Prvisoriender Kolonisierung (Ervägungen über die Forzifikationen ind ihre Funktion), CB 6, 107–116.