Současný stav a obnova zříceniny hradu Rabštejnka (k. ú. Smrkový Týnec)

Title: Současný stav a obnova zříceniny hradu Rabštejnka (k. ú. Smrkový Týnec)
Variant title:
  • The present state and restoration of the Rabštejnek castle ruin (Smrkový Týnec Cadastral Zone)
  • Gegenwärtiger Zustand und Restaurierung der Ruine von Burg Rabštejnek (Katastergebiet Smrkový Týnec)
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 149-161
Extent
149-161
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Zřícenina hradu Rabštejnek přešla v roce 2013 do soukromého vlastnictví. Ve spolupráci s novými vlastníky a orgány památkové péče byla zahájena konzervace velmi narušeného hradního jádra. Před vlastními konzervačními zásahy bylo provedeno metodou fotogrammetrie zachycení současného stavu. Souběžně byl proveden vizuálně geodetický nedestruktivní průzkum kombinovaný s leteckým laserovým skenováním (LIDAR). Výsledkem je nové komplexní geodetické zaměření hradu včetně předhradí a poměrně rozsáhlého hospodářského dvora.
The ruin of the Rabštejnek castle passed into private hands in 2013. The conservation of the seriously damaged castle core was launched in collaboration with the new owner and heritage care authorities. It was preceded by research into the present state of the castle by means of photogrammetry. A visual-geodetic non-destructive survey combined with airborne laser scanning (LIDAR) was conducted in parallel. The result is a new, comprehensive geodetic survey of the castle including the bailey and a relatively large courtyard with outbuildings.
Note
Tato studie je dílčím výsledkem projektu Studentské grantové soutěže Západočeské univerzity v Plzni SGS-2014-017 (Aplikace nových technologií v archeologii).
Die vorliegende Studie ist Projektteilergebnis des Studentenförderwettbewerbs der Westböhmischen Universität in Pilsen SGS-2014-017 (Anwendung neuer Technologien in der Archäologie).
References
[1] AČ I: Archiv český čili staré pjsemné památky české i morawské z archivůw domácjch i cizjch I (Palacký, F., ed.). Praha 1840.

[2] AČ III: Archiv český čili staré písemné památky české i morawské z archivůw domácích i cizích III (Palacký, F., ed.). Praha 1844.

[3] AČ XX: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské z archivů domácích i cizích XX (Dvorský, F., ed.). Praha 1902.

[4] AČ XXXV: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské z archivů domácích i cizích XXXV (Friedrich, G., ed.). Praha 1935.

[5] ANONYM, 1872: Zříceniny hradu Rabštejnku, Světozor, 472.

[6] CULEK, M., ed., 1996: Biogeografické členění České republiky. Praha.

[7] DESKY DVORSKÉ III: Desky dvorské království českého III. Druhá kniha provolávací z let 1411–1448. (Friedrich, G., ed.). Praha 1941.

[8] DURDÍK, T., 1977: Zaniklý sídlištní komplex Řebřík. In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 231–235. Praha.

[9] DURDÍK, T., 2000: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha.

[10] DURDÍK, T.–FROLÍK, J., 1982: Hrad Řebřík na Rokycansku a jeho postavení v genesi českého šlechtického hradu – Burg Řebřík in der Gegend von Rokycany und ihre Stellung unter den Feudalburgen Böhmens,

[11] AH 7, 367–377.

[12] GOJDA, M.–JOHN, J. et al., 2013: Archeologie a letecké laserové skenování krajiny. Plzeň.

[13] HANUS, V., ed., 1912: Chrudimsko a Nasavrcko III. Chrudim.

[14] HANUS, V., ed., 1926: Chrudimsko a Nasavrcko IV. Prehistorie a historie obcí na Chrudimsku. Chrudim.

[15] HEBER, F. A., 1846: Böhmens Burgen, Vesten und Berg-Schlösser, B. IV. Prag.

[16] CHOTĚBOR, P.–SMETÁNKA, Z., 1985: Panské dvory na české středověké vesnici – Herrenhöfe im mittelalterlichen Dorf Böhmens, AH 10, 47–56.

[17] CHYTIL, K., 1900: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. Díl. XI. Politický okres Chrudimský. Praha.

[18] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady. Díl první. Praha.

[19] MENCLOVÁ, D., 1972a: České hrady. Díl druhý. Praha.

[20] MUSIL, J., 2004: Povrchový průzkum hradu Rabštejnka, Chrudimské vlastivědné listy 13/3, 1–6.

[21] MUSIL, J., 2006: Seznam přírůstků archeologické sbírky Regionálního muzea v Chrudimi, Chrudimské vlastivědné listy 15/5, 16–18.

[22] MUSIL, J., 2008: Povrchový průzkum hradů na Chrudimsku v roce 2007, Zprávy České archeologické společnosti. Supplément 71, 48.

[23] MUSIL, J., 2009: An assemblage of Late Middle Age and Early Modern period ceramics from Rabštejnek Castle in the cadastral territory of Smrkový Týnec in the district of Chrudim, Studies in Post-Medieval Archaeology 3, 45–64.

[24] MUSIL, J., 2013: Katalog archeologických nálezů z hradu Rabštejnka. Chrudim.

[25] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2012: Zaniklá středověká a raně novověká ves Bolešov v k. ú. Spačice, okres Chrudim, Pardubický kraj, Východočeský sborník historický 22, 73–114.

[26] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2014: Tvrziště Stoupec a jeho hospodářské zázemí. Výsledky povrchového průzkumu na k. ú. Březinka u Hošťalovic (okr. Chrudim), Archeologie východních Čech 5 (2013), 148–180.

[27] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2014a: Současný stav a perspektivy výzkumu antropogenních pozůstatků sídelních, výrobních a těžebních areálů v prostoru Železných hor, Archeologie východních Čech 5 (2013), 227–239.

[28] OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ 1905: Ottův slovník naučný, díl XX. Praha.

[29] RT II: Reliquiae tabularum regni Bohemie anno MDXLI igne consumptarum II (Emler, J., ed.). Pragae 1872.

[30] SEDLÁČEK, A., 1882: Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl I. Praha.

[31] SEDLÁK, J. V., 1959: Stavební rozbor hradu Rabštejnka, ČSPS LXVII, 216–221.

[32] TEPLÝ, J., 1997: Hrad Rabštejn, Zpravodaj Univerzity Pardubice 3, č. 8–9.

[33] TEPLÝ, J., 1997a: Pozemková držba v předhusitském Chrudimsku. Pardubice.

[34] VAŘEKA, P., 2014: Zaniklá středověká a časně novověká ves Rovný na Zbirožsku (okr. Rokycany), Archeologie západních Čech 7, 131–143.

[35] VAŘEKA, P. et al., 2006: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I. Plzeň.

[36] VOREL, M., 1993: Hrad Rabštejnek, Chrudimské vlastivědné listy 2/2, 5.