Archeologický výskum reformovaného kostola na zemplínskom Hradisku

Title: Archeologický výskum reformovaného kostola na zemplínskom Hradisku
Variant title:
  • Archaeological research into a reformed Christianity church at a hillfort in Zemplín
  • Die archäologische Grabung in der reformierten Kirche auf dem Sempliner Burgwall
Author: Tajkov, Peter
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 207-219
Extent
207-219
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok predkladá výsledky archeologického výskumu kostola reformovanej cirkvi na včasnohistorickom hradisku v obci Zemplín v rokoch 2013 a 2014 v kontexte staršieho archeologického bádania na lokalite. Výskumom bol rekonštruovaný pôdorys jeho najstaršej stavebnej fázy z 12. storočia a ďalších zaniknutých stavebných etáp.
This contribution presents the results of archaeological research into a reformed Christianity church at an early-medieval hillfort in the village of Zemplín conducted in 2013 and 2014, in the context of earlier research carried out at the location. The research enabled the reconstruction of the ground plan of the church and its oldest building phase in the 12th century, as well as further historical building phases.
References
[1] BENADIK, B., 1964: Slovanské nálezy z výskumu valu na Hradisku v Zemplíne, ŠZ AÚ SAV 14, 151–160.

[2] BENADIK, B., 1965: Die spätlatènezeitliche Siedlung von Zemplín in der Ostslowakei, Germania 43, 63–91.

[3] BÉREŠ, J., 2004: Včasný stredovek. In: Gačková, L., Archeologické dedičstvo Zemplína – Pravek až včasný stredovek, 96–97, 520. Michalovce.

[4] BOROŠ, R., 2013: Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác realizovaných v interiéri ref. kostola v obci Zemplín, rkp. nálezovej správy ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach, č. 1581/2013.

[5] BOROVSZKY, S., 1905: Magyarország Vármegyéi és városai – Zemplén vármegye. Budapest.

[6] BUDÍNSKY-KRIČKA, V.–FETTICH, N., 1973: Das altungarische Fürstengrab von Zemplín. Bratislava.

[7] ČAPLOVIČ, D., 1985: Výsledky výskumu hradiska v Zemplíne. In: AVANS 1984, 75–77. Nitra.

[8] ČAPLOVIČ, D., 1998: Včasnostredoveké osídlenie Slovenska. Bratislava.

[9] ČAPLOVIČ, D.–MIROŠŠAYOVÁ, E., 1991: Najnovšie výsledky výskumu včasnodejinného a stredovekého osídlenia v Zemplíne, Východoslovenský pravek 3, 122–132.

[10] ČECHOVÁ, J., 2008: Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum reformovaného kostola v Zemplíne, rkp. nálezovej správy ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach, č. T-1293.

[11] GÁDOR, J., 1980: Ausgrabung in der Erdburg von Abaújvár. Eine Kirche in der Gespanschaftsburg, Acta Archeologica Academiae Scientarum Hungaricae 32, 443–454.

[12] GÁDOR, J.–NOVÁKI, G., 1976: Ásatás az abaújvári földvárban, Herman Ottó Múzeum évkönyve XV, 37–50.

[13] HANULIAK, M., 1979: Hroby pod náhrobnými kameňmi v 11.–14. storočí, SlArch XXVII, 167–186.

[14] JANŠÁK, Š., 1935: Praveké sídliská s obsidiánovou industriou. Bratislava.

[15] KURTHY, Ľ.–GLOCKOVÁ, B., 2011: Architektonicko-historický výskum reformovanej kresťanskej cirkvi v Zemplíne, rkp. nálezovej správy ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach, č. 673/2012.

[16] LAMIOVÁ, M., 1993: Zemplín – obec s bohatou minulosťou. Košice.

[17] MÚCSKA, V., 2000: Kronika anonymného notára kráľa Bela. Gesta Hungarorum. Budmerice.

[18] MVS: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus 1. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337. (Sedlák, V., ed.). Trnavae – Romae 2008.

[19] NÉMETH, P., 1976: Ásatási jelentés. Szabolcs – Ref. Parókia 1975, Magyar Nemzeti Múzeum Adattár XIV., č. 122.

[20] SLIVKA, M.–VALLAŠEK, A., 1982: Hospodárske zázemie šľachtických sídiel v oblasti horného Zemplína, AH 7, 289–310.

[21] SLIVKA, M.–VALLAŠEK, A., 1991: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice.

[22] STEINHÜBEL, J., 2004: Nitrianske kniežatstvo. Bratislava.

[23] SÚPIS, 1969: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava.

[24] TAJKOV, P., 2012: Sakrálna architektúra 11.–13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Košice.

[25] TŘEŠTÍK, D., 2001: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791–871. Praha.

[26] ULIČNÝ, F., 2001: Dejiny osídlenia Zemplínskej župy. Michalovce.

[27] VU, 1859: Zemplén vára. Vasárnapi Ujság 15. Pest.

[28] WOLF, M., 1992: Előzetes jelentés a borsodi földvár ásatásáról. (1987–1990), A nyíregyházi Jósa A. Múzeum évk. 30–32, 393–431.

[29] WOLF, M., 2001: Északkelet-Magyarország ispáni várai, Herman Ottó Múzeum évkönyve XL, 179–198.

[30] WOLF, M., 2005: Ecclesia baptismalis, ecclesia parochialis. A borsódi ispánsági vár templomai. In: Ritoók, Á.–Simonyi, E., A középkori templom körüli temetők kutatása. Opuscula Hungarica 6, 131–139. Budapest.