Zaniknuté stavby v areáli farského kostola vo Svätom Jure : (výsledky geofyzikálneho a archívneho výskumu)

Title: Zaniknuté stavby v areáli farského kostola vo Svätom Jure : (výsledky geofyzikálneho a archívneho výskumu)
Variant title:
  • Constructions once located in the complex of a parish church in Svätý Jur : (results of a geophysical survey and archive research)
  • Untergegangene Bauten im Areal der Pfarrkirche in Svätý Jur : (Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchung und Archivforschung)
Source document: Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 217-231
Extent
217-231
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Štúdia predstavuje výsledky geofyzikálneho výskumu realizovaného v opevnenom areáli Kostola sv. Juraja vo Svätom Jure a na neho nadväzujúceho archívneho výskumu. Geofyzikálne merania prebiehali v juhovýchodnej časti areálu. Na preskúmanom úseku boli objavené zvyšky troch výrazných objektov. Jeden z nich bol na základe archívneho výskumu identifikovaný ako pozostatky stredovekej Kaplnky sv. Barbory, ktorá bola zbúraná v roku 1798. Zo stavby sa okrem zvyškov múrov zachovala aj krypta väčších rozmerov. Ďalšie dva objekty (jeden kruhového a jeden pravouhlého pôdorysu) sa v archívnych prameňoch nepodarilo identifikovať. Okrem toho boli na skúmanej ploche zistené nepravidelne rozmiestnené drobné objekty, z ktorých tri pravdepodobne obsahujú kompaktné múry alebo menšie dutiny (krypty) a v dvoch prípadoch ide pravdepodobne o zvyšky múrov, ktoré ohraničujú individuálne hroby.
This study presents the results of geophysical research conducted in the fortified complex of the Church of St. George in Svätý Jur and the subsequent archive research. Geophysical measurements were carried out in the south-east part of the complex. The investigated section yielded the remains of three distinct features. One of them was identified on the basis of archive research as the remains of the medieval Chapel of St. Barbara demolished in 1798. Apart from the remains of walls, a large crypt has survived. The other two features (one of a circular plan and one of a rectangular plan) were not identified in archive sources. In addition, irregularly positioned small features were detected in the observed area, three of which probably contain compact walls or hollow spaces (crypts) and in two cases possibly the remains of walls demarcating graves.
Note
Prezentovaná štúdia bola realizovaná v rámci Grantu UK č. UK/404/2018 "Historicko-geofyzikálny výskum zaniknutej kaplnky vo Svätom Jure" a čiastočne bola podporená aj projektom VEGA 2/0100/20.
Die hier vorgelegte Studie wurde im Rahmen des Förderprogramms UK Nr. UK/404/2018 "Historisch-geophysikalische Untersuchung der untergegangegen Kapelle in Svätý Jur" durchgeführt und teilweise auch von dem Projekt VEGA 2/0100/20 gefördert.
References
[1] AFSJ, Viz 1731: Archív Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Svätý Jur, Visitatio ecclesiae liberae regiaeque civitatis Sancto Georgiensis anno 1731 die 19 maii et subsequentibus peracta (bez sign.).

[2] AFSJ, Viz 1756: Archív Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Svätý Jur, Visitatio ecclesiae liberae regiae civitatis Sancto Georgiensis anno 1756 die 18 et sequenti junii peracta (bez sign.).

[3] AFSJ, Viz 1781: Archív Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Svätý Jur, Visitatio Batthianiana parochiae Sancti Georgii die 21 septembris anno 1781 in districtu Baziniensi (bez sign.).

[4] AFSJ, Viz 1823: Archív Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Svätý Jur, Decretum visitationis canonicae in parochia liberae regiaeque civitatis Sancto Georgiensis Anno 1823 peracta (bez sign.).

[5] APÚ, POS: Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, archívny fond Pamiatkové orgány na Slovensku, inv. č. 435/25 – Jur pri Bratislave – Kostol r. k. farský, pol. č. 93, spis č. 880/1921.

[6] BEKE, M., 1994: Pázmány Péter egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1616–1637. Strigonium Antiquum 3. Budapest.

[7] BEL, M., 1736: Notitia Hungariae novae historico geographica divisa in partes quatuor… Tomus secundus. Viedeň.

[8] BUDAJ, M.–NAGY, P., 2005: Poklad mincí zo 17. storočia a výskum karnera vo Svätom Jure, ZbSNM 99, Archeológia 15, 155–208.

[9] ELTEK, Ab 28: Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár, zbierka Manuscripta, Ab. Egyháztörténelem, Szerzetek, č. 28 – Visitatio sub archidiaconatu praepositurae Posoniensis parochiarum, seu in comitatu Posoniensi existentium, anno 1673 14. sept. instituta.

[10] ELTEK, Ab 30: Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár, zbierka Manuscripta, Ab. Egyháztörténelem, Szerzetek, č. 30 – Visitatio districtus Baziniensis per me Ottonem Joannem Baptistam comitem a Volkra praepositum, archidiaconum et plebanum posoniensem facta.

[11] GRÓSZ, A., s. d.: Geschichte der Stadt und der evangelischen Kirchengemeinde A. C. der königl. Freistadt Sct. Georgen. II. Auflage. Galanta.

[12] HINZE, W. J.–VON FRIESE, R. R. B.–SAAD, A. H., 2013: Gravity and Magnetic Exploration. Principles, Practices and Applications. Cambridge.

[13] LEŠKA, J., 1882: K starožitnému čtení, Korouhev na Sionu 5, 202–203.

[14] LUZ, R., 2017: Náboženský život mestečka Svätý Jur v rokoch 1514–1628. In: Doležalová, M.–Pavlíková, L. et al., "Tu stojím, inak nemôžem…" : Reformácia od počiatkov do súčasnosti. Bratislava.

[15] LUZ, R., 2018: Stratené epigrafické pamiatky Kostola sv. Juraja vo Svätom Jure, Pamiatky a múzeá 67, 44–47.

[16] MNLOL, P 1391: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, archívny fond P 1391 Jeszenák család lajstromozott iratai, 6. csomó, Fasc. XLVI, No. 6 – Urbarium Anno 1618.

[17] NA, MŠ: Národní archiv, archívny fond Ministerstvo školství Praha, sign. 30 – památky, karton č. 3160, Svätý Jur, spis č. 213/1921.

[18] PANISOVA, J. et al., 2016: Panisova, J.–Murín, I.–Pašteka, R.–Haličková, J.–Brunčák, P.–Pohánka, V.–Papčo, J.–Milo, P., Geophysical fingerprints of shallow cultural structures from microgravity and GPR measurements in the Church of St. George, Svätý Jur, Slovakia, Journal of Applied Geophysics 127, č. 1, 102–111.

[19] PAŠTEKA, R. et al., 2019: Pašteka, R.–Kušnirák, D.–Wilken, D.–Putiška, R.–Papčo, J.–Godová, D.–Zvara, I.–Nogová, E.–Ondrášová, L., Effective combination of microgravimetry and geoelectrical methods in the detection of subsurface cavities in archaeological prospection – selected case-studies from Slovakia, Contributions to Geophysics and Geodesy 49, 479–496.

[20] PAVELEK, J., 1942: Kronika svätojurskej rímskokatolíckej farnosti. Vybrané časti z latinských originálov preložil PhDr. Juraj Pavelek. Rkp. v súkromnom vlastníctve potomkov autora.

[21] PLE, Lib 17a: Prímási Levéltár Esztergom, Egyházi Levéltár, Visitationes canonicae, Liber 17a – Visitatio canonica parochiarum sub archidiaconatu Posoniensi existentium… peracta 1714.

[22] PLE, Lib 89: Prímási Levéltár Esztergom, Egyházi Levéltár, Visitationes canonicae, Liber 89 – Conscriptio parochiarum districtus Baziniensis… 1761.

[23] SABADOŠOVÁ, E., 2010: Rímskokatolícky farský kostol sv. Juraja vo Svätom Jure. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum stien v interiéri hlavnej a bočnej lode. Rkp. uložený v Archíve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Svätý Jur.

[24] SABADOŠOVÁ, E., 2012: Svätý Jur, Kostol sv. Juraja, Horné predmestie 18. In: Ročenka pamiatkových výskumov 2010, 163–166. Bratislava.

[25] SANDMEIER, K. J., 2019: ReflexW Vers. 9, Manual. SandmeierGeo, Karlsruhe, Manuscript, online, accessed 2019-11-18. Dostupné z: https://www.sandmeier-geo.de/down load.html.

[26] ŠABA, ZCM, 1090: Štátny archív v Bratislave, Zbierka cirkevných matrík, inv. č. 1090 – Svätý Jur, r. k., Matrika pokrstených, sobášených a pochovaných 1700–1716.

[27] ŠABA, ZCM, 1102: Štátny archív v Bratislave, Zbierka cirkevných matrík, inv. č. 1102 – Svätý Jur, r. k., Matrika pochovaných 1739–1804.

[28] ŠABA, ZCM, 1103: Štátny archív v Bratislave, Zbierka cirkevných matrík, inv. č. 1090 – Svätý Jur, r. k., Matrika pochovaných 1805–1843.

[29] ŠABA, ZCM, 1105: Štátny archív v Bratislave, Zbierka cirkevných matrík, inv. č. 1090 – Svätý Jur, r. k., Matrika pochovaných 1852–1865.

[30] ŠABA, ZCM, 1106: Štátny archív v Bratislave, Zbierka cirkevných matrík, inv. č. 1090 – Svätý Jur, r. k., Matrika pochovaných 1866–1893.

[31] ŠABA-Mo, ZMP: Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra, Zbierka máp a plánov, sign. J-1 – Mapa mesta Svätý Jur z roku 1769.

[32] TURCSÁNY, J. et al., 2009: Svätý Jur 1209–2009. Dejiny písané vínom. Svätý Jur.