Archeologie a poznání moravských a slezských měst

Title: Archeologie a poznání moravských a slezských měst
Variant title:
  • Die Archäologie als Mittel zum Kennenlernen von mährischen und schlesischen Städten im Mittelalter : (Ein Beitrag zur Frage der Anordnung des Raumes)
  • Archaeology and Research of Moravian and Silesian Towns
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 37-80
Extent
37-80
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie se v první části zabývá vývojem archeologických výzkumů raně středověkých aglomerací a institucionálních měst na Moravě a v Českém Slezsku. Zdůrazňuje rozvoj terénního výzkumu po r. 1990, přičemž se zpožďuje teoretické vyhodnocení. Druhá část se zabývá formováním areálů měst, zčásti na základě jejich raně středověkých předchůdců, s důrazem na období 13.–14. století. Pozornost je věnována utváření půdorysu, parcelaci a struktuře parcelní zástavby včetně obytných staveb, sanitárních zařízení a výrobních objektů. V závěru je řešena také otázka úpravy komunikací a veřejných prostranství.
The first part of the study centres upon the development of archaeological research of the early-medieval conurbations and institutional towns in Moravia and Czech Silesia. It underlines the development of field research after 1900 the theoretical assessment of which lags behind. The second part focuses on the constitution of town areas, partially based on early-medieval foundations, with emphasis on the 13th–14th centuries. Special attention is devoted to the forming of the layout, land subdivision and structure of the built-up area including residential buildings, sanitary facilities and production quarters. The final section touches upon the issue of adjustment of communications and public spaces.