Výsledky archeologických výzkumů v zahradách někdejšího kláštera Hortus regis na Starém Brně

Title: Výsledky archeologických výzkumů v zahradách někdejšího kláštera Hortus regis na Starém Brně
Variant title:
  • Results of archaeological research into the gardens of the Former Hortus Regis Monastery in Old Brno
  • Die Ergebnisse der im Park des einstigen Altbrünner Klosters Hortus Regis durchgeführten archäologischen Grabungen
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 595-615
Extent
595-615
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek shrnuje výsledky záchranných archeologických výzkumů, které se v letech 2008 až 2013 realizovaly ve východní části areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (Pekařská 53). Jedná se o inundační území, které bylo využíváno jako klášterní zahrada a následně jako nemocniční park. Popsány jsou zkoumané archeologické situace z období 14. až 20. století.
This article sums up the results of archaeological research carried out in 2008–2013 in the east section of the complex of St. Anne's University Hospital, Brno (Pekařská Street 53). This inundation area was once used as a monastery garden and later as a hospital park. The paper describes archaeological contexts from the period spanning the 14th century and the 20th century.
References
[1] BORSKÝ, P .–ČERNOUŠKOVÁ, D.–HODEČEK, D., 1996: Nemocnice u sv. Anny, Pekařská ul. Brno, I, II. Rkp. stavebněhistorického průzkumu ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[2] BRÁZDIL, R.–VALÁŠEK, H.–SOUKALOVÁ, E. a kol., 2010: Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady. Brno.

[3] BUKOVSKÝ, J., 1994: Královopolský kartouz. Brno.

[4] CDM VI: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VI. (Chytil, J., ed.). Brno 1854.

[5] ČERNÁ, L. a kol., 2013: Černá, L.–Dejmal, M.–Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Sedláčková, L.–Zbranek, H.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-město), PV 54, č. 2, 148–184.

[6] ČERNÁ, L. a kol., 2014: Černá, L.–Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Sedláčková, L.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-Město), PV 55, č. 2, 171–205.

[7] ČERNÁ, L.–SEDLÁČKOVÁ, L.–ZŮBEK, A., 2010: Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě "Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – stavba ICRC". Nálezová zpráva č. 2/10 ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[8] ČERNÁ, L.–ZŮBEK, A., 2013: Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě "Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – stavba ICRC – 2. etapa". Nálezová zpráva č. 23/13 ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[9] ČERNOUŠKOVÁ, D.–HODEČEK, D., 1996: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno.

[10] ČERNUŠÁK, T., 2013: Řeholní domy. In: Dějiny Brna 2. Středověké město (Jan, L., red.), 718–742. Brno.

[11] DOLEŽEL, J., 2000: K městskému zřízení na středověkém Brněnsku do roku 1411, Mediaevalia archaeologica 2, 159–259.

[12] DŘÍMAL, J., 1973: Z dějin brněnských předměstí. In: Dějiny města Brna 2 (Dřímal, J.–Peša, V., red.), 255–319. Brno.

[13] FLODROVÁ, M., 1997: Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek. Brno.

[14] FLODROVÁ, M.–MÜLLER, Z., 2007: Staré Brno. Vyprávění o minulosti nejstarší části města Brna. Brno.

[15] FOLTÝN, D. a kol., 2005: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha.

[16] HOLUB, P.–MERTA, D.–ZŮBEK, A., 2010: Protiletecké kryty v Brně (Dům umění a areál Fakultní nemocnice u sv. Anny), Archeologia technica 21, 129–136.

[17] HOLUB a kol., 2007: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Polánka, P.–Sedláčková, L.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-město), PV 48, 410–461.

[18] HOLUB a kol., 2008: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Polánka, P.–Sedláčková, L.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-město), PV 49, 356–393.

[19] HOLUB a kol., 2009: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Polánka, P.–Sedláčková, L.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-město), PV 50, 345–376.

[20] HOLUB a kol., 2010: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Sedláčková, L.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-město), PV 51, 395–432.

[21] JAN, L., 2004: Ves a klášter ve středověku (1240–1526). In: Řepa, M. a kol., Dějiny Králova Pole, 26–69. Brno.

[22] KOCMAN, P., 2004: Od nástupu Habsburků na český trůn do zrušení kláštera (1526–1782). In: Řepa, M. a kol., Dějiny Králova Pole, 70–98. Brno.

[23] KOLAŘÍK, V.–MERTA, D.–ZŮBEK, A., 2014: Archeologická topografie levobřeží Svratky v prostoru Starého Brna, Forum Urbes Medii Aevi VIII./1–2, 112–125.

[24] KROUPA, J.–SUCHÁNEK, P., 2015: Staré Brno. In: Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro (Kroupa, J., red.), 677–744. Brno.

[25] KUČA, K., 2000: Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Praha – Brno.

[26] LISÁ, L.–BAJER, A., 2007: Posudek na lokalitu Sv. Anna v Brně. In: Peška, M., FN u sv. Anny v Brně, příprava území ICRC. Nálezová zpráva o provedení zjišťovacího archeologického výzkumu. Nálezová zpráva č. 22/07 ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[27] MEZIHORÁKOVÁ, K., 2016: Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě. Praha.

[28] MITÁČEK, J., 2005: Starobrněnští johanité a jižní Morava za vlády Lucemburků (1310–1423), BMD 18, 43–55.

[29] PEŠKA, M., 2007: FN u sv. Anny v Brně, příprava území ICRC. Nálezová zpráva o provedení zjišťovacího archeologického výzkumu. Nálezová zpráva č. 22/07 ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[30] PEŠKA, M., 2015: Dominikánský konvent sv. Michala v Brně na Rybném trhu. Historie a stavební vývoj do poloviny 17. století v kontextu střední Evropy. Rkp. disertační práce obhájené na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno.

[31] PROCHÁZKA, R., 1990: Kovové předměty z výbavy středověkého měšťana z výzkumu v Brně – Pekařské ulici – Metallgegenstände der Ausstattung der mittelalterlichen Bürgers aus der Ausgrabung in Brno – Pekařská ulice, AH 15, 99–109.

[32] PROCHÁZKA, R., 1999: Brno (okr. Brno-město). Ulice Pekařská č. 53, parcela č. 1752/1, PV 39 (1995–1996), 381–382.

[33] PROCHÁZKA, R.–KOLAŘÍK, V.–ZŮBEK, A., 2013: Předměstí. In: Dějiny Brna 2. Středověké město (Jan, L., red.), 568–600. Brno.

[34] PROCHÁZKA, R.–WIHODA, M.–ZAPLETALOVÁ, D., 2011: V raném středověku. In: Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku (Procházka, R., red.), 447–560. Brno.

[35] ŘEPA, M., 2004: Josefínské a předbřeznové intermezzo (1782–1844). In: Řepa, M. a kol., Dějiny Králova Pole, 99–116. Brno.

[36] SAJNER, J., 1986: Cenná archívní svědectví. In: Sajner, J.–Selinger, L.–Volavý, K., Dvě století ve službách zdraví. Fakultní nemocnice s poliklinikou v Brně na Pekařské. 1786–1986, 9–95. Brno.

[37] SAJNER, J.–SELINGER, L.–VOLAVÝ, K., 1986: Dvě století ve službách zdraví. Fakultní nemocnice s poliklinikou v Brně na Pekařské. 1786–1986. Brno.

[38] SMÍŠEK, K., 2009: Numismatické určení souboru mincí z předstihového archeologického výzkumu společnosti Archaia o. p. s. na lokalitě Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny (A66/2008). Velké Přílepy. Rkp. ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[39] VIČAR, O., 1966: Místopis Brna ve 14. století (Předměstí), BMD 8, 226–273.

[40] ZAPLETALOVÁ, D., 2007: Brno, Pekařská 53, Fakultní nemocnice u sv. Anny. ICRC – energoblok. Nálezová zpráva č. 59/07 ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[41] ZAPLETALOVÁ a kol., 2005: Zapletalová, D.–Čulíková, V.–Jankovská, V.–Lisá, L.–Rybníček, M., Příspěvek přírodních věd a archeologie k historické topografii Starého Brna, Ve službách archeologie 6, 267–274.

[42] ZŘÍDKAVESELÝ, F., 1998: Staré Brno a knížecí hrad, VVM L, 3–12.

[43] ZŘÍDKAVESELÝ, F., 2013: K otázce knížecího hradu na Starém Brně, VVM LXV, 5–13.

[44] ZŮBEK, A., 2010: Pyrotechnologická zařízení z areálu kláštera dominikánek u sv. Anny v Brně, Archeologia technica 21, 123–128.

[45] ZŮBEK, A., 2017: Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě "Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – stavba ICRC – 1. etapa" (dohled těžby stavební jámy). Nálezová zpráva č. 1/17 ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[46] ŽÁK, K., 1929: Dějiny kartuziánského kláštera v Králově Poli u Brna. Žďár nad Sázavou.