Výsledky archeologického výzkumu Palackého náměstí v Počátkách (okres Pelhřimov)

Title: Výsledky archeologického výzkumu Palackého náměstí v Počátkách (okres Pelhřimov)
Variant title:
  • Results of archaeological research into Palackého náměstí square in Počátky (Pelhřimov district)
  • Die Ergebnisse der archäologischen Grabung am Palacký-Platz in Počátky (Bezirk Pelhřimov)
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 669-689
Extent
669-689
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Hlavním předmětem článku je vyhodnocení záchranného výzkumu na Palackého náměstí v Počátkách provedeného jihlavským pracovištěm Archaia Brno, o. p. s. Počátecko patří k málo poznaným regionům, proto bylo souběžně s archeologickým výzkumem přikročeno k revizi historických pramenů. Nejstarší prozkoumané situace souvisely se vznikem města ve 13. století. Zkoumány byly situace spojené s několika velkými požáry v letech 1653–1821. Nejmladší zkoumané situace pocházely z počátku 19. století, kdy došlo k uzavření starších situací na náměstí kamennou zádlažbou. Těžištěm výzkumu bylo odkrytí bývalého městského hřbitova u kostela sv. Jana Křtitele zrušeného na počátku 19. století. Vyzvednuty byly kostry 228 jedinců, které byly podrobeny antropologické analýze. Výzkum v těsné blízkosti kostela se zaměřil na odhalení starších stavebních fází. Výsledky výzkumu pomohly výrazně doplnit dějiny města.
This article seeks to assess rescue research in Palackého náměstí Square in Počátky conducted by the Jihlava branch of the Archaia Brno company. The Počátky region is among those that have yet to be studied in depth, which is why a revision of historical sources was carried out in parallel with archaeological research. The earliest investigated contexts were related to the establishment of the town in the 13th century, while further contexts were associated with several devastating fires in the years 1653–1821. The most recent contexts dated from the beginning of the 19th century when the earlier ones in the town square were closed by stone paving. The research focused on the unearthing of a former cemetery by the Church of St. John the Baptist that ceased to exist in the early 19th century. The excavations yielded skeletons of 228 individuals some of which were subjected to anthropological analysis. Research in close proximity of the church centred on its earliest building phases. The results of the research significantly contributed to the overall picture of the town's history.
Note
Část článku vznikla za podpory specifického vysokoškolského výzkumu č. MUNI/A/1279/2016, kterou poskytlo MŠMT.
Der Hauptteil des vorliegenden Beitrags entstand durch die vom Ministerium für Schulwesen, Jugend und Leibeserziehung gewährte Förderung der speziellen Hochschuluntersuchung Nr. MUNI/A/1279/2016.
References
[1] SOA Třeboň, RA z Hradce: Státní oblastní archiv Třeboň – oddělení Jindřichův Hradec, Rodinný archiv pánů z Hradce, inv. č. 35, sign. 43.

[2] SOA Třeboň, VS Žirovnice: Státní oblastní archiv Třeboň – oddělení Jindřichův Hradec, Velkostatek Žirovnice 1651–1918.

[3] SOkA Pelhřimov, AM Počátky: Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Pelhřimov, Archiv města Počátky, inv. č. 1, listina č. 1.

[4] SOkA Pelhřimov, AM Počátky a: Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Pelhřimov, Archiv města Počátky, inv. č. 2, listina č. 2.

[5] SOkA Pelhřimov, AM Počátky b: Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Pelhřimov, Archiv města Počátky, inv. č. 6, listina č. 6.

[6] SOkA Pelhřimov, AM Počátky c: Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Pelhřimov, Archiv města Počátky, inv. č. 10, listina č. 10 (Lucie Otýlie Slavatová z Hradce, 1629).

[7] SOkA Pelhřimov, AM Počátky d: Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Pelhřimov, Archiv města Počátky, inv. č. 12, listina č. 12 (Adam Pavel Slavata, 1653).

[8] SOkA Pelhřimov, AM Počátky e: Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Pelhřimov, Archiv města Počátky, inv. č. 16, listina č. 16 (Adolf Vratislav ze Šternberka a Anna Lucie Otýlie, 1697).

[9] SOkA Pelhřimov, AM Počátky f: Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Pelhřimov, Archiv města Počátky, inv. č. 18, listina č. 18 (Marie Terezie, 1756).

[10] SOkA Pelhřimov, AM Počátky g: Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Pelhřimov, Archiv města Počátky, inv. č. 83–87, knihy č. 105–109 (pozemkové knihy z let 1651–1696 a 1696–1789).

[11] SOkA Pelhřimov, AM Počátky h: Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Pelhřimov, Archiv města Počátky, inv. č. 1852–1853, mapa č. 11–12 (mapa tržiště města Počátky z roku 1866).

[12] SOkA Pelhřimov, DÚ Počátky: Moravský zemský archiv Brno – Státní okresní archiv Pelhřimov, Děkanský úřad Počátky, inv. č. 1, kniha č. 1 (Pamětní kniha děkanství v Počátkách, 1796–1949).

[13] BR: Berní rula 4. Kraj Bechyňský I (Čadková, I.–Zahradníková, M., edd.). Praha 2013.

[14] CIM: Codex iuris municipalis Regni Bohemiae IV/3, 1501–1526 (Haas, A., ed.). Praha 1961.

[15] Formulář: Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně, 1279–1296 (Novák, J. B., ed.). Praha 1903.

[16] LS I/1: Libri confirmationum I/1, 1354–1362 (Tingl, F. A., ed.). Pragae 1867.

[17] MZD Brno III: Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren, Brünner Cuda III, 1348–1466 (Chytil, J.–Chlumecký, P.–Demuth, K.–Wolfskron, A., edd.). Brün 1856.

[18] RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, 1253–1310 (Emler, J., ed.). Pragae 1882.

[19] RBMV III: Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. III. Fontes archivi publici Trebonensis (Kopičková, B., ed.). Praha 1977.

[20] SCHALLER, J., b. d.: Topographie des Königreichs Böhmen. Vierzehnter Theil, Taborer Kreis. Prag.

[21] SOMMER, J. G., 1842: Das Königreich Böhmen. Taborer Kreis. Prag.

[22] Soupis: Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Bechyňsko (Sedláčková, H.–Kokošková, Z.–Zahradníková, M., edd.). Praha 1997.

[23] TK: Tereziánský katastr český II. Rustikál (kraje K–Ž) (Chalupa, A.–Lišková, M.–Nuhlíček, J.–Rajtoral, F., edd.). Praha 1966.

[24] BACH, H., 1965: Zur Berechnung der Körperhöhe aus den langen Gliedmaßenknochen weiblicher Skelette, Anthropologischer Anzeiger 29, 12–21.

[25] BLAŽKOVÁ, G.–VEPŘEKOVÁ, J., 2015: Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu. Díl I. Katalog. Castrum Pragense 13. Praha.

[26] BRÄUER, G., 1988: Osteometrie. In: Anthropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen. 4. Auflage des Lehrbuchs der Antropologie begründet von Rudolf Martin (Knußmann, R., ed.), 160–232. Stuttgart – Jena – New York.

[27] BREITINGER, E., 1937: Zur Berechnung der Körperhöhe aus den langen Gliedmaßenknochen, Anthropologischer Anzeiger 14, 249–274.

[28] ČERNOŠ, Š., 2012: Rekonstrukce ČOV a kanalizace Vesce a Palackého náměstí, nálezová zpráva, rkp. ulož. v Archaia Brno, o. p. s., č. A062/2010.

[29] ČERNÝ, M., 1971: Určování pohlaví podle postkraniálního skeletu. In: Symposium o určování stáří a pohlaví jedince na základě studia kostry (Vlček, E., ed.), 46–62. Praha.

[30] ČERNÝ, M.–KOMENDA, S., 1980: Sexual Diagnosis by the Measurements of Humerus and Femur. In: Sborník prací pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – Biologie 2, 147–167. Olomouc.

[31] ČERNÝ, M.–KOMENDA, S., 1982: Reconstruction of body height based on humerus and femur lengths (material from Czech lands). In: 2nd Anthropological Congress of Aleš Hrdlička, 475–479. Praha.

[32] DROZDOVÁ, E., 1998: Antropologický rozbor kosterních pozůstatků ze středověkého hřbitova na Dominikánském nám. v Brně. In: Ve službách archeologie 1, 71–74. Brno.

[33] DUFFEK, P. a kol., 2017: Duffek, P.–Těsnohlídek, J.–Těsnohlídková, K.–Prachařová, M.–Skořepová, M., Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky, nálezová zpráva, rkp. ulož. v Archaia Brno, o. p. s., . A020/2014.

[34] FEREMBACH, D.–SCHWIDETZKY, I.–STLOUKAL, M., 1979: Empfehlungen für die Alters- und Geschlechtsdiagnose am Skelett, Homo 30, 1–32.

[35] FLORKOWSKI, A.–KOZLOWSKI, T., 1996: Ocena Wieku szkieletowego dzieci na podstawie wielkości kości, Przegląd Antropologiczny 57 (1–2), 71–86.

[36] HEJHAL, P.–HRUBÝ, P., 2005: Dřevěná architektura 13. století v Jihlavě, Pelhřimově a Humpolci. In: Forum Urbes Medii Aevi II. (Merta, D.–Peška, M., edd.), 126–147. Brno.

[37] HOLUB, P. a kol., 2005: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Ke stavu poznání nezděné měšťanské architektury vrcholně středověkého Brna. In: Forum Urbes Medii Aevi II. (Merta, D.–Peška, M., edd.), 44–101. Brno.

[38] HOLUB, P.–KRČILOVÁ, I.–MARTÍNEK, Z., 2009: Archiv města Počátky 1504–1945 (1967), inventář, rkp. ulož. v MZA – SOkA Pelhřimov, ev. č. 1008.

[39] HRUBÝ, P. a kol., 2006: Hrubý, P.–Jaroš, Z.–Kočár, P.–Malý, K.–Mihályiová, J.–Militký, J.–Zimola, D., Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy, PA XCVII, 171–264.

[40] HRUBÝ, P. a kol., 2009: Hrubý, P.–Hejhal, P.–Kašák, K.–Malý, K.–Valkony, J., Zaniklá barokní sklářská huť na katastru Nové Vsi u Božejova (okres Pelhřimov). In: Studies in Post-Medieval Archaeology 3 (Žegklitz, J., ed.), 479–500. Praha.

[41] KOČÁR, P.–KOČÁROVÁ, R., 2016: Počátky, zpráva o archeobotanické analýze, výzkumná zpráva z 19. 2. 2016, rkp. ulož. v Archaia Brno, o. p. s., č. A020/2014.

[42] KUČA, K., 2002: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V. Praha.

[43] KUŽELKA, V., 1999: Osteometrie. In: Antropologie. Příručka pro studium kostry (Stloukal, M., ed.), 40–111. Praha.

[44] KYNCL, T., 2016: Dendrochronologická analýza vzorků z objektu 0518 v Počátkách, výzkumná zpráva z 23. 6. 2016, rkp. ulož. v Archaia Brno, o. p. s., č. A020/2014.

[45] LOVEJOY, O. C., 1985: Dental wear in the Libben Population: Its Functional Pattern and Role in the Determination of Adult Skeletal Age at Death, American Journal of Physical Anthropology 68, 47–56. DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.1330680105 | DOI 10.1002/ajpa.1330680105

[46] MALÝ, K., 2016: Mineralogický a chemický rozbor strusek z Počátek (okr. Pelhřimov), výzkumná zpráva z 31. 8. 2016, rkp. ulož. v Archaia Brno, o. p. s., č. A020/2014.

[47] MIČAN, D.–MUSIL, F., 1996: Počátky, věž kostela Narození sv. Jana Křtitele, sondážní průzkum pláště, výzkumná zpráva z června 1996, rkp. ulož. v BRISAMM s.r.o., Jírovcova 38, České Budějovice, č. 308/2801/1.

[48] MURAIL, P. a kol., 2005: Murail, P.–Brůžek, J.–Houéz, F.–Cunha, E., DSP: A Tool for Probabilistic Sex Diagnosis Using Worldwide Variability in Hip-Bone Measurements, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris 17, 167–176.

[49] NEMESKÉRI, J.–HARSÁNYI, L.–ACSÁDI, G., 1960: Methoden zur Diagnose des Lebensalters von Skelettfunden, Anthropologischer Anzeiger 24, 70–95.

[50] NOVOTNÝ, V., 1985§: Determination of Sex from the Talus and Calcaneus, Scripta Medica 58, 437.

[51] Ottův slovník naučný, heslo z Hardeka (autor August Sedláček).

[52] PROCHÁZKA, R., 2007: Deskripční systém brněnské keramiky. Příloha 1, PV 48, 234–270.

[53] PROCHÁZKA, R.–PEŠKA, M., 2007: Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12.–13./14. století, PV 48, 143–232.

[54] SCHAEFER, M.–BLACK, S.–SCHEUER, L., 2009: Juvenile Osteology: A Laboratory and Field Manual. Burlington – San Diego – London.

[55] SCHOTSMAN, E. M. J. a kol., 2015: Schotsman, E. M. J.–Van De Vijver, K.–Wilson, A. S.–Castex, D., Interpreting lime burials. A discussion in light of lime burials at St. Rombout's cemetery in Mechelen, Belgium (10th–18th centuries), Journal of Archaeological Science: Reports 3, 464–479. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2015.07.006 | DOI 10.1016/j.jasrep.2015.07.006

[56] SLAVÍČKOVÁ, L., 1993: Děkanský úřad Počátky 1636–1949, inventář, rkp. ulož. v MZA – SOkA Pelhřimov, ev. č. 125.

[57] SJØVOLD, T., 1990: Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation, Human Evolution 5, 431–447. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02435593 | DOI 10.1007/BF02435593

[58] STLOUKAL, M.–HANÁKOVÁ, H., 1978: Die Länge der Längsknochen altslawischer Bevölkerungen unter besonderer Berücksichtung von Wachstumsfragen, Homo 29, 53–69.

[59] UBELAKER, D. H., 1978: Human Skeletal Remains. Excavation, analysis, interpretation. Chicago.

[60] ŠIMÁK, J. V., 1928: Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z r. 1671–1752 V. Bechyňsko. Praha.

[61] VLČEK, E., 1994: Metodika určování zubního věku podle stupně mineralizace chrupu v historické antropologii a paleoantropologii, Stomatologické zprávy 35 (3), 30–39.

[62] WALRATH, D. E.–TURNER, P.–BRŮŽEK, J., 2004: Reliability Test of the Visual Assessment of Cranial Traits for Sex Determination, American Journal of Physical Anthropology 125, 132–137. DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.10373 | DOI 10.1002/ajpa.10373

[63] ZAPLETAL, T., 1941: Sborník starožitného města Počátek II, přehled událostí – historické doklady. Jindřichův Hradec.

[64] ŽIVNÝ, M., 2010: Antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně. Výsledky paleodemografické a osteometrické analýzy. Brno.

[65] Josephinische Landesaufnahme: Josephinische Landesaufnahme, M 1 : 28800, Blatt Nr. 199 Böhmen, Staatsarchiv Wien, www.oldmaps.geolab.cz, cit. 20. 1. 2017.