How to offer more to users

Title: How to offer more to users
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 2, pp. 82-97
Extent
82-97
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Termín interoperabilita sa začal objavovať v súvislosti s nárastom informačných zdrojov a v súčasnosti jej otázky riešia pracovníci knižníc, múzeí, galérií aj archívov prakticky v každodennej práci. Pre dosiahnutie sémantickej interoperability takýchto zdrojov sa musíme sústrediť predovšetkým na dve kľúčové oblasti: metadátové schémy a pravidlá pre ich vypĺňanie a budovanie systémov organizácie poznania, súborov autorít a systémov, určených pre klasifikáciu zdrojov. V prostredí pamäťových inštitúcií v ČR patria práve knižnice k tým pamäťovým inštitúciám, ktoré so štandardizáciou na národnej i medzinárodnej úrovni začali ako prvé. Súčasné technológie spolu s existujúcimi medzinárodne platnými štandardami umožňujú vzájomnú spoluprácu nielen v rámci danej komunity, ale rovnako naprieč pamäťovými inštitúciami, čo umožňuje poskytnúť používateľom oveľa viac informácií z heterogénnych zdrojov a tieto navyše prepojiť na základe ich významu. V príspevku popisujeme infraštruktúru a rozširujúcu nadstavbu pre personálne autority. Toto riešenie bolo navrhnuté a realizované v rámci projektu "Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR". Rozšírenie metadátovej schémy pre personálne autority realizujeme v súlade s ontologickým rámcom CIDOC CRM (ISO 21127:2006), čím môžeme používateľom ponúknuť oveľa presnejšie, komplexnejšie vyhľadávanie, ale zároveň vytvárame základ pre prepojenie heterogénne budovaných fondov na základe významu informácií v nich obsiahnutých. V príspevku referujeme o praktických výsledkoch projektu, stručne tiež popisujeme veľmi úzko súvisiaci projekt – Registr sbírek výtvarného umění. Tento prezentuje verejnosti už viac ako 80 tisíc umeleckých diel zo zbierok galérií, združených v Rade galérií ČR. V závere nášho príspevku ponúkame niekoľko ďalších námetov pre využitie takto prepojených zdrojov s cieľom ponúknuť používateľom viac informácií a poodhaliť im aj viaceré znalosti, ktoré sa v týchto zdrojoch ukrývajú.
The term interoperability started to appear in connection with the increase of information resources and nowadays, its problems are solved by employees of libraries, museums, galleries and archives in almost everyday work. For achieving semantic interoperability of such resources, we must focus mainly on two key areas: metadata schemes and rules for its completing and building of the knowledge organization systems, the authorities file and systems specified for the source classification. In the memory institution environment in the Czech Republic just libraries belong to such memory institutions which started with the standardization on the national and international level as the first. Current technologies together with existing internationally-valid standards enable mutual cooperation not only within the bounds of a particular community but also across memory institutions which enables to provide users with much more information from heterogeneous sources and besides, interconnect them on the basis of their meanings. In the contribution we describe the infrastructure and extension superstructure for personal authorities. The solution was suggested and realized within the project of "National Authorities in the Environment of Museums and Galleries - Interoperability with the National Library of the Czech Republic". Metadata scheme expansion for personal authorities are realized in accordance with the ontological framework CIDOC CRM (ISO 21127:2006) through which we are able to offer users much more accurate, complex searching but at the same time we make a basis for interconnection of heterogeneously-built funds on the basis of the meaning of information included in them. In the contribution we inform about practical results of the project, in short we also describe a very closely connected project - Register of Fine Art collections. The register presents already over 80 thousand of works of art to the public from gallery collections united in the Association of galleries of Czech republic (Rada galerií ČR). In the end of our contribution we offer some other proposals for the use of such interconnected resources with the aim to offer users more information and also partly reveal them more knowledge which is hidden in these sources.
References
[1] ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. Autority ako nástroj interoperability v pamäťových a fondových inštitúciách : dizertačná práca. Bratislava, 2010.

[2] ARMS, W. Y. et al. A spectrum of interoperability : the site for science prototype for the NSDL. In DLib Magazine [online]. January 2002 [cit. 2011-05-25]. Dostupné na internete: http://www.dlib.org/dlib/january02/arms/01arms.html.

[3] ARMS, W. Y. Key concepts in the architecture of the digital library. In Dlib Magazine [online]. July 1995 [cit. 2011-05-25]. Dostupné na internete: http://www.dlib.org/dlib/July95/07arms.html.

[4] CIDOC CRM Special Interest Group. Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model [online]. Version 5.0.2. January 2010 [cit. 2011-03-31]. Dostupné na internete: http://www.cidoc-crm.org/docs/cidoc_crm_version_5.0.2.pdf.

[5] CIDOC CRM Special Interest Group. FRBRoo introduction [online]. February 2009 [cit. 2011-05-16]. Dostupné na internete: http://www.cidoc-crm.org/frbr_inro.html.

[6] CITeM [online]. 2011 [cit. 2011-03-31]. Dostupné na internete: http://www.citem.cz/.

[7] CROFTS, Nick – DOERR, Martin – GILL, Tony. The CIDOC Conceptual Reference Model : a standard for communicating cultural contents. In Cultivate interactive [online]. February 2003, Issue 9 [cit. 2011-05-30]. ISSN 1471-3225. Dostupné na internete: http://www.cultivate-int.org/issue9/chios/index.html.

[8] FRBR : object-oriented definition and mapping to FRBRer (version 0.8.1) [online]. May 2007 [cit. 2011-05-30]. Dostupné na internete: http://www.cidoc-crm.org/docs/frbr_oo/frbr_docs/FRBR_oo_V0.8.1c.pdf.

[9] FRBR : object-oriented definition and mapping to FRBRer (version 1.0) [online]. June 2009 [cit. 2011-05-30]. Dostupné na internete: http://www.cidoc-crm.org/docs/frbr_oo/frbr_docs/FRBRoo_V1.0_2009_june_.pdf.

[10] FRBR : object-oriented definition and mapping to FRBRer (version 1.0.1) [online]. January 2010 [cit. 2011-05-30]. Dostupné na internete: http://www.cidoc-crm.org/docs/frbr_oo/frbr_docs/FRBRoo_V1.0.1.pdf.

[11] GILL, T. Metadata and the web : introduction to metadata [online]. 2008 [cit. 2011-05-30]. Dostupné na internete: http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/intrometadata/metadata.pdf.

[12] GILL, T. – MILLER, P. Reinventing the wheel? : standards, interoperability and digital cultural content. In DLib Magazine [online]. January 2002. [cit. 2011-05-25]. Dostupné na internete: http://www.dlib.org/dlib/january02/gill/01gill.html.

[13] CHAN, L. M. – ZENG, M. L. Metadata interoperability and standardization : a study of methodology. Part I. In DLib Magazine [online]. Jun 2006, vol. 12 no.6. [cit. 2011-05-25]. Dostupné na internete: http://www.dlib.org/dlib/june06/chan/06chan.html.

[14] CHAN, L. M. – ZENG, M. L. Metadata interoperability and standardization : a study of methodology. Part II. In DLib Magazine [online]. Jun 2006, vol. 12 no.6. [cit. 2011-05-25]. Dostupné na internete: http://www.dlib.org/dlib/june06/zeng/06zeng.html.

[15] ICOM [online]. [cit. 2011-05-30]. Dostupné na internete: http://icom.museum/.

[16] ICOM. The CIDOC Conceptual Reference Model [online]. 2010-11-10 [cit. 2011-05-30]. Dostupné na internete: http://www.cidoc-crm.org/.

[17] IDA. European interoperability framework for Pan-European E-Government Services : framework [online]. Version 1.0. November 2004 [cit. 2011-05-25]. Dostupné na internete: http://xml.coverpages.org/IDA-EIF-Final10.pdf.

[18] IFLA. Functional requirements for authority data [online]. 2011-05-11 [cit. 2011-05-30]. Dostupné na internete: http://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-authoritydata.

[19] IFLA. Functional requirements for bibliographic records : final report [online]. München : K. G. Saur, 1998 [cit. 2011-05-29]. Dostupné na internete: http://www.ifla.org/files/cataloguing/frbr/frbr.pdf.

[20] IFLA. Functional requirements for bibliographic records : final report. February 2009 [online]. [cit. 2011-05-29]. Dostupné na internete: http://www.ifla.org/files/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf.

[21] IFLA. Functional requirements for subject authority records [online]. 2010-07-29 [cit. 2011-05-30]. Dostupné na internete: http://www.ifla.org/node/1297.

[22] ISO. Products : ISO 21127:2006 [online]. [cit. 2011-05-30]. Dostupné na internete: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=34424.

[23] LAGOZE, C. (ed.). Core services in the architecture of the National Digital Library for science education (NSDL). In arXiv [online]. [cit. 2011-05-25]. Dostupné na internete: http://arxiv.org/ftp/cs/papers/0201/0201025.pdf.

[24] LAMPE, K. H. – RIEDE, K. – DOERR, M. Research between natural and cultural history information : benefits and IT requirements for transdisciplinarity. In J Comput Cult Herit, 1(1), 1-22.

[25] Library of Congress. Functional analysis of the MARC 21 bibliographic and holding formats [online]. 2006-04-06 [cit. 2011-05-30]. Dostupné na internete: http://www.loc.gov/marc/marc-functional-analysis/functionalanalysis.html.

[26] MILLER, Paul. Interoperability : what is it and why should I want it? In Ariadne [online]. Issue 24, 21-June-2000 [cit. 2011-05-25]. Dostupné na internete: http://www.ariadne.ac.uk/issue24/interoperability/intro.html.

[27] Národní autority ČR [online]. 2011 [cit. 2011-03-31]. Dostupné na internete: http://autority.nkp.cz/.

[28] Registr sbírek výtvarného umění : společný projekt Rady galerií ČR a CITeM [online]. 2011 [cit. 2011-03-31]. Dostupné na internete: http://www.citem.cz/promus11/.

[29] TILLETT, B. What is FRBR? : a conceptual model for the bibliographic universe [online]. 2003 [cit. 2011-05-30]. Dostupné na internete: http://www.loc.gov/cds/downloads/FRBR.PDF.