Informační zvyky uživatelů informačního systému Masarykovy univerzity : průzkum mezi studenty informačních studií a knihovnictví

Title: Informační zvyky uživatelů informačního systému Masarykovy univerzity : průzkum mezi studenty informačních studií a knihovnictví
Variant title:
  • The information habits of the Masaryk University information system's users : survey of LIS students
Source document: ProInflow. 2017, vol. 9, iss. 1, pp. 56-70
Extent
56-70
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek shrnuje výzkum bakalářských a magisterských studentů oboru Informační studia a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně. Hlavním cílem výzkumu bylo analyzovat a charakterizovat Informační zvyky uživatelů informačního systému Masarykovy univerzity. Výzkumu jsme zaměřili tak, aby výsledky posloužily designu školení nových studentů, kteří se učí s informačním systémem Masarykovy univerzity pracovat. Popsali jsme informační zvyky uživatelů při práci se systémem. Informační zvyky jsme rozdělili do dvou segmentů – zvyky při přihlašování a odhlašování, které souvisí s informační bezpečností a zvyky při využívání funkcí a aplikací systému, které mají vliv na efektivitu studia. Odhalení uživatelských zvyků může přispět k porozumění vzniku problémů uživatelů a umožnit školitelům upozorňovat na takové možnosti a funkce systému, které pomohou problémům předcházet. Příspěvek obsahuje teoretický úvod, který vysvětluje kontext výzkumu, a zmiňuje některé obdobné tematické výzkumy. Dále jsou přiblíženy metodologické postupy, interpretovány výsledky a závěrem jsou diskutovány silné a slabé stránky výzkumu.
The paper describes a research conducted on bachelor and masters students of Information and library studies at Masaryk University in Brno. The main aim of the research was to analyse information habits of users of information system of Masaryk University. We focused our research so that the results could serve to design training for new students, who will work with the information system of Masaryk University. We describe the users´ information habits, which are observable during users work with the system. We divided them into two segments – habits when logging in and out, so we focused on the issue of information security. And then on the features and applications of the system that have an impact on the effectiveness of study. If we describe these users' habits, we can understand, which problem users have and point out to functions and options of the system that could prevent these problems. This report contains a theoretical introduction, it explains the context of the research and there are mentioned some similar researches. Next there are the methodological progresses approximated, results interpreted and in the conclusion there are the strengths and weaknesses discussed.
References
[1] BOURDIEU, Pierre. Distinction: A social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 1984, 613 s. ISBN ISBN 0-674-21277-0.

[2] CASE, Donald Owen. Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior. San Diego, California: Academic Press, 2002, 350 s. ISBN 0-12-150381-X.

[3] HYHLÍK, František a Milan NAKONEČNÝ. Malá encyklopedie současné psychologie. 2. dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977, 338 s.

[4] CHEUNG, Christy a Moez LIMAYEM. The Role of Habit in Information Systems Continuance: Examining the Evolving Relationship Between Intention and Usage. In: Association for Information Systems: International Conference on Information Systems: AIS Electronic Library (AISeL). ICIS, 2005, s. 471-482 [cit. 2017-01-08]. Dostupné také z: http://aisel.aisnet.org/icis2005/39/.

[5] IS MU: Výroční zpráva 2015 [online]. Brno: is.muni.cz, 2015 [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: https://is.muni.cz/clanky/2015_vyrocka?lang=cs.

[6] Podrobnosti o našem systému. Získaná ocenění [online]. Brno: is.muni.cz, 2017 [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: https://is.muni.cz/nas_system/.

[7] KOHOUTKOVÁ, Jana. Informační infrastruktura na MU. Zpravodaj ÚVT MU. 2001, XI(5), 5-8. ISSN 1212-0901.

[8] LECKIE, Gloria, Karen E. PETTIGREW and Christian SYLVAIN. Modeling the Information Seeking of Professionals: A General Model Derived from Research on Engineers, Health Care Professionals, and Lawyers. The Library Quarterly. 1996, 66(2), 161-193.

[9] LIMAYEM, Moez a Sabine G. HIRT. Force of Habit and Information Systems Usage: Theory and Initial Validation. Journal of the Association for Information Systems. 2003, 4, 65-97. ISSN 1536-9323.

[10] LIMAYEM, Moez., Sabine G. HIRT and Christy M. K. CHEUNG. How habit limits the predictive power of intention: The case of information systems continuance. MIS Quarterly. 2007, 31(4), 705-737. ISSN 2162-9730. | DOI 10.2307/25148817

[11] LIU, Ziming. Reading behavior in the digital environment. Journal of Documentation. 2005, 61(6), 700-712. ISSN 0022-0418.

[12] MIHAILIDIS, Paul. A tethered generation: Exploring the role of mobile phones in the daily life of young people. Mobile Media & Communication. 2013, 2(1), 58-72. ISSN 2050-1579. | DOI 10.1177/2050157913505558

[13] NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia, 1998, 590 s. ISBN 80-200-0689-3.

[14] NEWHAGEN, John. E. Media use and political efficacy: the suburbanization of race and class. Journal of the American Society for Information Science. 1994, 45(6), 386-394. ISSN 2330-1643. | DOI 10.1002/(SICI)1097-4571(199407)45:6<386::AID-ASI4>3.0.CO;2-9

[15] Ottův Slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Zvyk. Díl XXVII, Vůz - Źyżkowski, s. 729

[16] PINELLI, Thomas E. The Information-Seeking Habits and Practices of Engineers. Science & Technology Libraries. 1991, 11(3), 5-25. ISSN 0194-262x.

[17] Přihlášení do systému [online]. Brno: is.muni.cz, 2017 [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: https://muni.islogin.cz/login/.

[18] SAVOLAINEN, Reijo. Everyday life information seeking: Approaching information seeking in the context of "way of life". Library & Information Science Research. 1995, 17(3), 259-294. ISSN 0740-8188. | DOI 10.1016/0740-8188(95)90048-9

[19] SPINK, Amanda a Charles COLE. Information and poverty: information-seeking channels used by African American low-income households. Library & Information Science Research. 2001, 23(1), 45-65. ISSN 0740-8188. | DOI 10.1016/S0740-8188(00)00067-0