Sběr a využití statistických dat v českých knihovnách

Title: Sběr a využití statistických dat v českých knihovnách
Variant title:
  • Collecting and using statistics in Czech libraries
Author: Krčál, Martin
Source document: ProInflow. 2015, vol. 7, iss. 2, pp. 41-52
Extent
41-52
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Statistické výkazy jsou důležitým zdrojem informací z různých oblastí lidské činnosti. Své využití nacházejí i v prostředí knihoven. Článek se věnuje možnosti využití statistických výkazů při rozvoji a řízení knihoven. V úvodu je podrobně popsán proces sběru statistických dat v České republice v základních a speciálních knihovnách. Zmíněny jsou také mezinárodní aktivity v oblasti knihovních statistik. Autor se dále zamýšlí nad problémy sběru a interpretace dat. Nechybí ani využití údajů z knihovních výkazů pro různé cílové skupiny jako jsou zaměstnanci, uživatelé, zřizovatel nebo média. V závěru jsou uvedeny příklady uplatnění statistik v praxi.
Annual statistical reports are very important source of information about libraries. The article presents possibilities of using statistics in libraries development and management. The author describes the process of collecting statistical data in all types of Czech libraries. He mentions some international activities in this field too. He deals with the problems of collecting and interpreting statistical data. There are also examples of usage of library annual statistics for various target groups (employees, users, founders, media etc.). The article concludes with some examples of the application of statistics in the library practice.
References
[1] ČESKO. 1995. Zákon č. 89/1995 Sb. ze dne 20. dubna 1995 o státní statistické službě. In: Sbírka zákonů České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, částka 19, s. 993 - 1004. Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2830

[2] ČESKO. 2000. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, částka 36, s. 1658 - 1685. Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3424

[3] DILHOFOVÁ, Adéla, Monika KRATOCHVÍLOVÁ a Jan LIDMILA. 2013. Příručka pro knihovníky veřejných knihoven. Vyd. 1. Brno: Moravská zemská knihovna, 59 s. ISBN 978-807-0511-992. Dostupné také z: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/prirucka-pro-knihovniky

[4] HEANEY, Michael (ed.). 2009. Library Statistics for the Twenty-First Century World: proceedings of the conference held in Montréal on 18-19 August 2008 reporting on the Global Library Statistics Project [online]. Berlin: K. G. Saur [cit. 2015-05-08]. ISBN 978-3-598-22043-2. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/product/41428

[5] KRČÁL, Martin. 2014. Sběr statistických dat v akademických knihovnách: vyhodnocení výzkumu [online]. Brno, 11. prosince 2014 [cit. 2015-02-19]. Dostupné z: http://www.akvs.cz/pdf/statistiky-vyzkum.pdf. Prezentace ze semináře Statistiky jak je známe, statistiky jak je neznáme konané na VUT.

[6] LUX, Claudia. 2009. How to Use Statistics to Put 'Libraries on the Agenda'. In: Library Statistics for the Twenty-first Century World: Proceedings of the Conference Held in Montre01al on 18-19 August 2008 Reporting on the Global Library Statistics Project [online]. Berlin: K. G. Saur [cit. 2015-05-08]. ISBN 978-3-598-22043-2. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/product/41428

[7] ISO 2789:2013. 2013. Information and documentation: international library statistics. Geneva: ISO. Dostupné také z: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=60680

[8] Projekt "Benchmarking knihoven". 2015. Informace pro knihovny [online]. Praha: Národní knihovna, 17.08.2015 [cit. 2015-10-21]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm

[9] Přehled vybraných ukazatelů některých sítí knihoven v ČR (od r. 1993). 2015. Informace pro knihovny [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 23.06.2015 [cit. 2015-09-19]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/prehled-vybranych-ukazatelu-nekterych-siti-knihoven-v-cr-od-r.-1993#VK11_2015

[10] Regionální funkce knihoven krajských knihoven v roce 2014: výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2014 [online]. 2015. Praha: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut [cit. 2015-09-19]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/docs/VZ_RF_2014.pdf

[11] RICHTER, Vít. 2013. Benchmarking knihoven: jak porovnávat výkony knihoven. Knižnica. Martin: Slovenská národná knižnica, 14(3): 3-15. Dostupné také z: http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2013/marec/03.pdf

[12] Spolupráce Ministerstva kultury s UNESCO. 2012. Ministerstvo kultury [online]. Praha: Ministerstvo kultury, last modified 2012-06-13 [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/unesco/spoluprace-ministerstva-kultury-s-unesco-117400

[13] Standard pro dobrou knihovnu: metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. 2013. 2. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, Knihovnický institut, 11 s. ISBN 978-80-7050-628-8. Dostupné také z: http://ipk.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf

[14] Už rok půjčujeme e-knihy online [online]. 2015. České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 1 list [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: http://www.cbvk.cz/files/vystavy/2015/E_KNIHY_vyroci_1_rok.jpg. Propagační leták ke službě půjčování e-knih.

[15] WICAL, Stephanie H. a R. Tod VANDENBARK. 2015. Combining Citation Studies and Usage Statistics to Build a Stronger Collection. Library Resources & Technical Services [online]. 59(1): 33-42 [cit.: 2015-04-03]. Dostupné z: http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip