Několik poznámek k roli jazyka ve vědě

Title: Několik poznámek k roli jazyka ve vědě
Variant title:
  • Some notes on the role of language in science
  • Some notes on the role of language in sciencedebate
Author: Černý, Michal
Source document: ProInflow. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 3-12
Extent
3-12
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Jazyk hraje zcela klíčovou roli v tom, jakým způsobem člověk uvažuje, často aniž by si toho byl explicitně vědom. Článek ukazuje vybrané aspekty filosofie jazyka, které jsou promítány do oblasti speciálních věd. Snaží se přitom ukázat, jaký je význam adekvátnosti pojmů ke skutečnosti a vliv tohoto vztahu na budování celého vědeckého pohledu na svět. Presentuje jak klasické přístupy, tak také Chomského univerzální gramatiku a analyzuje její vztah k vědě a vědeckému poznání.
Language is of absolutely crucial role in how a person thinks, often without knowing it was explicitly aware of. The paper shows some aspects of the philosophy of language, which are screened in the special sciences. It aims to show what is the meaning of the adequacy of concepts to reality and effect of this relationship to build up the whole scientific world view. Presents both classical approaches, as well as Chomsky's universal grammar and analyzes its relationship to science and scientific knowledge.
References
[1] ALAN PRINCE, Paul Smolensky. Optimality Theory Constraint Interaction in Generative Grammar. Chichester: John Wiley, 2007. ISBN 978-047-0759-394.

[2] DOKULIL, Miloš, NOVOTNÝ, Jan, KLANICOVÁ, Nikola a ŠVANDOVÁ, Blažena. O Kurtu Gödelovi… z Brna. Společnost Kurta Gödela, Brno 2010.

[3] EINSTEIN, Albert; PODOLSKY, Boris; ROSEN, Nathan. Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?. Physical review, 1935, 47.10: 777.

[4] FREGE, Gottlob. The basic laws of arithmetic. University of California Pr, 1964.

[5] CHOMSKY, Noam. Language and problems of knowledge: the Managua lectures. Cambridge, Mass.: MIT Press, c1988, x, 205 p. ISBN 02-620-3133-7.

[6] CHOMSKY, Noam. Syntactic structures. 2nd ed. /. New York: Mouton de Gruyter, 2002, xviii, 117 p. ISBN 31-101-7279-8.

[7] KIMBALL, John. Seven principles of surface structure parsing in natural language. Cognition, 1973, 2.1: 15-47. | DOI 10.1016/0010-0277(72)90028-5

[8] KONEČNÁ, Magdalena. Řeč a rozumění: poznámky k filosofické a teologické hermeneutice H.-G. Gadamera, G. Ebelinga a E. Fuchse. 1. vyd. Brno: Marek Konečný, 2007, 118 s. ISBN 978-809-0351-691.

[9] LACINA, Aleš. Sadi Carnot a jeho přínos k rozvoji termodynamiky. Československý časopis pro fyziku, Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 1997, roč. 47, č. 2, s. 113-117. ISSN 0009-0700.

[10] LEHMANN, Winfred P. a Yakov MALKIEL. Perspectives on historical linguistics. Philadelphia: J. Benjamins, 1982, xii, 379 p. ISBN 90-272-3516-3.

[11] PATOČKA, Jan. Komeniologické studie 1. Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-52

[12] PEREGRIN, Jaroslav. Logika ve filosofii, filosofie v logice: (historický úvod do analytické filosofie). Praha: Herrmann a synové, 1992, 124 s.

[13] PRIGOGINE, Ilya; TOFFLER, Alvin. Řád z chaosu : nový dialog člověka s přírodou. Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2001. 316 s. ISBN 8020409106.

[14] SIEG, Wilfried. Hilbert's programs: 1917-1922. Bulletin of Symbolic Logic, 1999, 1-44.

[15] SIPSER, Michael. Introduction to the Theory of Computation. Boston: Thomson Course Technology, 2006.

[16] TREFIL, James S. From atoms to quarks. Athlone Press, 1980.

[17] WHITEHEAD, Alfred North; RUSSELL, Bertrand. Principia Mathematica. Cambridge University Press, 1962.

[18] WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. 1. vyd. Překlad Jiří Fiala. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993, 229 s. Oikúmené. ISBN 80-852-4130-7.

[19] ZACH, Richard. Hilbert's program. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2003.