Témata pro vzdělávací lekce seniorů v knihovnách : výsledky kvantitativního šetření

Title: Témata pro vzdělávací lekce seniorů v knihovnách : výsledky kvantitativního šetření
Variant title:
  • Topics for educational lessons of seniors in libraries : results of quantitative survey
Source document: ProInflow. 2019, vol. 11, iss. 2, pp. [3]-29
Extent
[3]-29
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Article
Language
License: CC BY 3.0 CZ
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Účel – Záměrem šetření, jehož výsledky jsou předkládány v této výzkumné studii, bylo získat informace o kompetencích seniorů v oblasti informační gramotnosti a o jejich zájmu o vzdělávání v různých tématech, která se týkají práce s internetem a s ICT. Hlavní výzkumná otázka byla zaměřena na zjištění témat, ve kterých se senioři chtějí vzdělávat. Design/metodologie/přístup – Tento výzkum je součástí empirické části disertační práce autorky a navazuje na již publikované výsledky kvalitativního výzkumu potřeb seniorů v práci s internetem. Získané výsledky bylo následně zapotřebí ověřit na úrovni zobecnitelnosti pomocí kvantitativního výzkumu, pro který byla zvolena forma dotazníkového šetření a v rámci kterého se podařilo získat více než 750 responzí. Výzkumný design byl nastaven na parametry aplikovaného výzkumu a kvantitativní šetření bylo jednou z jeho součástí. Výsledky – Výzkum ukázal, že senioři mají obecně velký zájem se vzdělávat, a to i prostřednictvím knihoven. Témata, která jsou pro ně zajímavá, častěji souvisí přímo s prací s obsahem (např. úprava fotografií), než s používáním softwaru a ovládáním nástrojů typu e-mail, textové editory apod. Současně deklarují poměrně velkou míru kompetencí v každodenních činnostech prováděných prostřednictvím internetu a technologií. Originalita/hodnota – Vzhledem k faktu, že proces vzdělávání seniorů v knihovnách není řešen rámcově a systematicky a každá knihovna si připravuje lekce sama, bylo deset témat, která vzešla z výzkumu, didakticky zpracováno do vzdělávacích lekcí. Tato metodická příručka je volně dostupná přes portál eknihy.knihovna.cz a má ambice stát se praktickým návodem nejen pro knihovníky, ale i další instituce, které se vzděláváním seniorů zabývají.
Purpose – The aim of the survey which is presented in this research study, was to obtain information on senior literacy competences in the field of information literacy and their interest in learning on various topics related to Internet and ICT work. The main research question was focused on finding the topics in which seniors want to be educated. Design/Methodology/Approach – This research is a component of the empirical part of the dissertation thesis and is based on already published results of qualitative research that examined the needs of seniors in the work with the Internet. The obtained results were subsequently verified on the level of generalizability by means of quantitative research. The questionnaire survey obtained more than 750 responses. The research design was set to the parameters of applied research and quantitative research was one of its sections. Results – Research has shown that seniors are generally very interested in learning through the libraries network. Topics that are interesting to them are more often related to content (such as editing photos) than to using software and using e-mail, text editors, etc. At the same time, elderly people declare a relatively high degree of competence in everyday internet activities and technology. Originality/Value – Due to the fact that the process of education of seniors in libraries is not dealt with in a general and systematic manner and each library prepares lessons itself, ten topics that emerged from the research were didactically transformed into educational lessons. This methodical guide is freely available through eknihy.knihovna.cz portal and has the ambition to become a practical guide not only for librarians but also for other institutions dealing with senior education.
Note
Publikace vznikla v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – Moravská zemská knihovna v Brně.
The volume was funded by Institutional support for long term conceptual development of research organization (the Moravian Library) by Czech Ministry of culture.
References
[1] ČSÚ. (2017). Senioři [Online]. In Český statistický úřad. Retrieved from https://www.czso.cz/csu/czso/seniori

[2] ČSÚ. (2017a). Senioři v mezinárodním srovnání 2017 [Online]. In Český statistický úřad. Retrieved from https://www.czso.cz/csu/czso/seniori-v-cr-v-datech-2017

[3] ČSÚ. (2018). Složení obyvatelstva podle pohlaví a jednotek věku k 31.12. 2018 [Online]. In Český statistický úřad. Retrieved from https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&ds=ds373&z=T&f=TABULKA&pvo=DEMD001&o=false&c=v3~2__RP2018MP12DP31&str=v4#w=

[4] ČSÚ. (2012). Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2011 [Online]. In Český statistický úřad. Retrieved from https://www.czso.cz/documents/10180/20536250/17023214a03.pdf/80a3d112-1f5b-4708-b0deb2c364a0065a?version=1.1

[5] González, A., Ramírez, M. P., & Viadel, V. (2012). Attitudes of the Elderly Toward Information and Communications Technologies [Online]. Educational Gerontology, 38(9), 585-594. https://doi.org/10.1080/03601277.2011.595314 | DOI 10.1080/03601277.2011.595314

[6] González-Oñate, C., Fanjul-Peyró, C., & Cabezuelo-Lorenzo, F. (2015). Use, Consumption and Knowledge of New Technologies by Elderly People in France, United Kingdom and Spain [Online]. Comunicar, 23(45), 19-28. https://doi.org/10.3916/C45-2015-02 | DOI 10.3916/C45-2015-02

[7] Keményová, Z. (2019). Zájem o univerzity třetího věku roste, studuje už 50 tisíc seniorů [Online]. Universitas: Magazín Vysokých Škol. Retrieved from https://www.universitas.cz/tema/2702-zajem-o-univerzity-tretihoveku-roste-studuje-uz-50-tisic-senioru

[8] Kočí, J. (2012). Cesty informací k seniorům (Diplomová práce). Brno.

[9] Kopecký, K., Szotkowski, R., Kožíšek, M., & Kasáčková, J. (2018). Starci na netu 2018: Výzkumná zpráva [Online]. In Www.upol.cz (pp. 1-23). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Retrieved from https://www.starcinanetu.cz/vyzkum_vysledky.pdf

[10] Llorente-Barroso, C., Viñarás-Abad, M., & Sánchez-Valle, M. (2015). Internet and the Elderly: Enhancing Active Ageing [Online]. Comunicar, 23(45), 29-36. https://doi.org/10.3916/C45-2015-03 | DOI 10.3916/C45-2015-03

[11] Mazurová, H., & Houšková, Z. (Eds.). (2016). Rovný přístup: knihovna přátelská k seniorům: metodická příručka pro práci knihoven se seniory. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut.

[12] Miovský, M. (2003). Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule (Snowball sampling). Praha: Úřad vlády České republiky.

[13] MPSV. (2015). Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020. Česko: Ústřední knihovnická rada ČR. Retrieved from http://files.ukr.knihovna.cz/200000190-55d7557cc6/Strategie_digitalni_2015.docx

[14] Novotná, I. (2013). Děti a senioři [Online]. Duha, 27(1). Retrieved from http://duha.mzk.cz/clanky/detiseniori

[15] Quick, S., Prior, G., Toombs, B., Taylor, L., a Currenti, R. (2013): Cross-European survey to measure users' perceptionsof the benefits of ICT in public libraries (funded by the Bill and Melinda Gates foundation). [Online]. Retrived from https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/22718/Final%20Report%20-%20Cross-European%20Library%20Impact.pdf

[16] Rabušicová, M., & Rabušic, L. (Eds.). (2008). Učíme se po celý život?: o vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita.

[17] Richter, V. (2014). Jak navštěvujeme veřejné knihovny [Online]. Čtenář, 66(2). Retrieved from http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2014-roc-66/2-2014/tema-jak-navstevujeme-verejne-knihovny-123-1632.htm

[18] Sak, P., & Kolesárová, K. (2012). Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada.

[19] St. Jean, B., Rieh, S. Y., Kim, Y. -M., & Yang, J. Y. (2012). An analysis of the information behaviors, goals, and intentions of frequent Internet users: Findings from online activity diaries [Online]. First Monday, 17(2). Retrieved from http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3870/3143

[20] Stluková, I. (2015). České veřejné knihovny jako instituce celoživotního vzdělávání se zaměřením na seniory (Diplomová práce) [Online]. Praha. Retrieved from https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/150867

[21] Špatenková, N., & Smékalová, L. (2015). Edukace seniorů: geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada.

[22] Tomczyk, Ł. (2015). Senioři ve světě nových médií a fenomén digitálního vyloučení v zemích Visegrádské čtyřky [Online]. E-Pedagogium: Nezávislý Odborný Časopis Pro Interdisciplinární Výzkum V Pedagogice, S Ohledem Na Pedagogiku, Speciální Pedagogiku A Didaktiky Oborů, 2015(3), 83-95. Retrieved from http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2015/e-Pedagogium_3-2015online.pdf

[23] Van Deursen, A. J. A. M., & Mossberger, K. (2018). Any Thing for Anyone? A New Digital Divide in Internet-of-Things Skills [Online]. https://doi.org/10.1002/poi3.171 | DOI 10.1002/poi3.171

[24] Wu, Y. -H., Ware, C., Damnée, S., Kerhervé, H., & Rigaud, A. -S. (2015). Bridging the digital divide in older adults: a study from an initiative to inform older adults about new technologies [Online]. Clinical Interventions In Aging, 193-. https://doi.org/10.2147/CIA.S72399 | DOI 10.2147/CIA.S72399

[25] Zadražilová, I. (2019). Vzdělávací lekce pro seniory: metodická příručka [Online]. Brno: Flow. Retrieved from http://eknihy.knihovna.cz/static/files/vzdelavaci-lekce-pro-seniory-metodicka-prirucka.pdf

[26] VU3V: Virtuální univerzita třetího věku [Online]. (2019). Retrieved May 18, 2019, from https://esenior.czu.cz/