Държавните институции и българският език (опитът след 1989 г.)

Variant title
State institutions and Bulgarian languague (the experience since 1989)
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 97-104
Extent
97-104
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
Bulgarian
License: Not specified license
Abstract(s)
Езикът и държавните институции съществуват в една неделима симбиоза, като взаимно се допълват. Такова преплитане между власт и език говори за властовите характеристики на един език, което на пръв поглед изглежда нетипично. Държавата използва езика като инструмент за налагане на власт, без това да се приема негативно от обществото.
Language and government institutions exist in a integral and mutual unit. Such interplay between power and language speaks of the power characteristics of a language, which at first glance seems unlikely. The state uses language as an instrument for power without seen negatively by society.
Document