4

Title: Opera Slavica
Year: 2013
Volume: 23
Issue: 4
Issue title
Jazykovědný sešit
Publication year
2013
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Články
Title Document
К вопросу о подходах к сопоставительному лингвистическому описанию динамических процессов в современных славянских языках | 1–16
Archangel'skaja, Alla
PDF
Особенности выражения семантического признака длительности на уровне целостного художественного текста | 17–24
Valova, Ljudmila
PDF
K procesu konstituování antroponym jako intertextových jednotek (na příkladech ruských, českých a německých publicistických textů) | 25–33
Janovská Kolarovičová, Lucie
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
Arnošt Gerad - doplňky k životu a dílu | 34–42
Boček, Vít
PDF
Корпус української мови як джерело лексикографічної рецепції художнього тексту | 43–50
Hlyvìns'ka, Lesja Kostjantynìvna
PDF
Recenze
Title Document
[Kačala, Ján. K podstate vety: syntetický pohľad] | 51–53
Žaža, Stanislav
PDF
[Kapitánová, Jindřiška. Antologie textů ke srovnávací stylistice: komentáře a analýzy] | 53–55
Žaža, Stanislav
PDF
[Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. Střední Evropa jako kulturní průsečík a Slované: tradice - perspektivy - úskalí: (několik vybraných okruhů)] | 55–58
Brandner, Aleš
PDF
Slovník nové slovní zásoby slovinštiny | 58–61
Janyšková, Ilona
PDF
"Tetradi paremiografa" petrohradských bohemistů | 61–62
Lepilová, Květuše
PDF
Reedice Českých přísloví Václava Flajšhanse (1911) | 62–63
Lepilová, Květuše
PDF
Лексикографическое описание концепта русской народной сказки | 64–68
Sidel'nikova, Anna
PDF
[Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel; Przybylski, Michal, ed. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě] | 69–71
Borisov, Borislav
PDF
Blok jihoslovanských studií
Title Document
Komenský a jeho cesta světla | 72–75
Soleiman pour Hashemi, Michaela
PDF
Обучението по чужд език за специфични цели | 76–82
Aleksandrova, Sonja
PDF
Учебният превод – предизвикателства без край | 83–91
Bakărdžieva, Ginka
PDF
Езикова политика в българската образователна система | 92–96
Bojkova, Fani
PDF
Държавните институции и българският език (опитът след 1989 г.) | 97–104
Borisov, Borislav
PDF
Úloha interaktivních her ve výuce bulharštiny pro cizince | 105–116
Cvetkova, Zornica
PDF
Отново за свидетелския статут: имперфект и аорист, преизказност | 117–127
Dičev, Bogdan
PDF
Българската картина на света в обучението по български език като втори (чужд) | 128–136
Dimitrova, Ilijana
PDF
Preklad literárnych textov ako most medzi jazykmi a kultúrami | 137–144
Dobríková, Mária
PDF
Самоучители в процеса на изучаването на български език | 145–152
Dudás, Mária
PDF
Први час са страним славистима | 153–163
Đurić, Mina
PDF
Филмът като средство при преподаването на български език | 164–168
Farkas Baráthi, Mónika
PDF
Kontrastivni pristop pri poučevanju sorodnih jezikov - nujno zlo ali stvar odločitve? | 169–173
Fekonja, Laura
PDF
Apriorna analiza odstupanja u gramatičkom rodu (s obzirom na prvi jezik učenika) | 174–186
Gulešić Machata, Milvia
PDF
Стандарт и субстандарт в българския език (между теорията и прагматиката) | 187–196
Ivanova, Diana
PDF
За образните сравнения и мястото им в лингвистичната наука (факти на езика и/или факти на речта) | 197–207
Janev, Borjan
PDF
Čestice u nastavi južnoslavenskih jezika | 208–214
Karlić, Virna; Tušek, Jelena
PDF
Неологизмите и фразеологичните неологизми при преподаване на български език като чужд | 215–220
Konstantinova, Daniela
PDF
Perspektivy výuky jihoslovanských jazyků v kontextu současné jazykové politiky Evropské unie | 221–231
Kouba, Miroslav
PDF
Slovinská toponyma v českém jazykovém prostředí | 232–237
Kozár, Aleš
PDF
Srbové, Chorvati, Bosňáci a Černohorci a jejich jazyk/jazyky jako předmět univerzitní výuky | 238–245
Krejčí, Pavel
PDF
Některé otázky mezijazykové interference při výuce dvou blízkych jazyků : (o některých problémech při výuce bulharštiny spolu s dalším jihoslovanským jazykem v rámci oboru Balkanistika na Masarykově univerzitě v Brně) | 246–251
Krejčová, Elena
PDF
Osvojovanie si princípov etiky prekladu a tlmočenia v procese výučby jazyka | 252–260
Kulihová, Alica
PDF
Моделът на дискретните процеси като средство в преподаването на темпоралността в българския език | 261–278
Maldžieva, Vjara
PDF
Model uplatnění studentů slovanských filologií v univerzitních kurzech | 279–284
Neničková, Veronika
PDF
Античната пайдейя и съвременната образователна ситуация | 285–294
Nikolova, Dijana Vasileva
PDF
Безеквивалентната лексика в учебниците по български език за чужденци | 295–302
Niševa, Božana
PDF
Уџбеници и остала наставна средства у настави српског језика као страног | 303–307
Pantić, Miloš
PDF
Грешки во синтаксичката продукција при усвојување на македонскиот како втор/странски јазик | 308–317
Paunova, Marija
PDF
Teoretická a terminologická východiska pro přípravu česko-slovinského slovníku mezijazykových homonym a paronym | 318–325
Przybylski, Michal
PDF
O některých aspektech využití hudby při výuce cizího jazyka : na příkladě makedonštiny | 326–334
Ribarova, Slavomira
PDF
Конотация, смисъл, превод | 335–340
Staljanova, Nadežda; Milanov, Vladislav
PDF
První zkušenosti s výukou albánštiny na FF MU | 341–344
Surovčák, Martin
PDF
Umelecký preklad ako osobitný druh jazykovej a interkultúrnej komunikácie | 345–351
Svítková, Milina
PDF
Фрагменти от българското кино - лекции за студенти от Философския Факултет на Масариковия Университет | 352–356
Šubova, Cvetelina
PDF
Prepoznavnost slovenščine v organizacijskih strukturah svetovnih univerz | 357–363
Šurla, Andrej
PDF
Визуализацията на българския фолклорен празничен календар - възможност за развиване на социокултурни компетентности | 364–368
Taneva, Krasimira
PDF
България и българското в учебниците за чужденци | 369–376
Topuzov, Nikola
PDF
Izražavanje vremena u nastavi HJ2 | 377–383
Udier, Sanda Lucija
PDF
Slovaško-slovenski konverzacijski priročnik kot pripomoček pri poučevanju slovenščine | 384–391
Vojtechová Poklač, Saša
PDF