Opera Slavica 2013, vol. 23, iss. 4

Image
Issue title
Jazykovědný sešit
Year
2013
Publication year
2013
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Články
Page Title
1-16 К вопросу о подходах к сопоставительному лингвистическому описанию динамических процессов в современных славянских языках Archangel'skaja, Alla | pdficon
17-24 Особенности выражения семантического признака длительности на уровне целостного художественного текста Valova, Ljudmila | pdficon
25-33 K procesu konstituování antroponym jako intertextových jednotek (na příkladech ruských, českých a německých publicistických textů) Janovská Kolarovičová, Lucie | pdficon
Rozhledy – materiály
Page Title
34-42 Arnošt Gerad - doplňky k životu a dílu Boček, Vít | pdficon
43-50 Корпус української мови як джерело лексикографічної рецепції художнього тексту Hlyvìns'ka, Lesja Kostjantynìvna | pdficon
Recenze
Page Title
51-53 [Kačala, Ján. K podstate vety: syntetický pohľad] Žaža, Stanislav | pdficon
53-55 [Kapitánová, Jindřiška. Antologie textů ke srovnávací stylistice: komentáře a analýzy] Žaža, Stanislav | pdficon
55-58 [Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. Střední Evropa jako kulturní průsečík a Slované: tradice - perspektivy - úskalí: (několik vybraných okruhů)] Brandner, Aleš | pdficon
58-61 Slovník nové slovní zásoby slovinštiny Janyšková, Ilona | pdficon
61-62 "Tetradi paremiografa" petrohradských bohemistů Lepilová, Květuše | pdficon
62-63 Reedice Českých přísloví Václava Flajšhanse (1911) Lepilová, Květuše | pdficon
64-68 Лексикографическое описание концепта русской народной сказки Sidel'nikova, Anna | pdficon
69-71 [Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel; Przybylski, Michal, ed. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě] Borisov, Borislav | pdficon
Blok jihoslovanských studií
Page Title
72-75 Komenský a jeho cesta světla Soleiman pour Hashemi, Michaela | pdficon
76-82 Обучението по чужд език за специфични цели Aleksandrova, Sonja | pdficon
83-91 Учебният превод – предизвикателства без край Bakărdžieva, Ginka | pdficon
92-96 Езикова политика в българската образователна система Bojkova, Fani | pdficon
97-104 Държавните институции и българският език (опитът след 1989 г.) Borisov, Borislav | pdficon
105-116 Úloha interaktivních her ve výuce bulharštiny pro cizince Cvetkova, Zornica | pdficon
117-127 Отново за свидетелския статут: имперфект и аорист, преизказност Dičev, Bogdan | pdficon
128-136 Българската картина на света в обучението по български език като втори (чужд) Dimitrova, Ilijana | pdficon
137-144 Preklad literárnych textov ako most medzi jazykmi a kultúrami Dobríková, Mária | pdficon
145-152 Самоучители в процеса на изучаването на български език Dudás, Mária | pdficon
153-163 Први час са страним славистима Đurić, Mina | pdficon
164-168 Филмът като средство при преподаването на български език Farkas Baráthi, Mónika | pdficon
169-173 Kontrastivni pristop pri poučevanju sorodnih jezikov - nujno zlo ali stvar odločitve? Fekonja, Laura | pdficon
174-186 Apriorna analiza odstupanja u gramatičkom rodu (s obzirom na prvi jezik učenika) Gulešić Machata, Milvia | pdficon
187-196 Стандарт и субстандарт в българския език (между теорията и прагматиката) Ivanova, Diana | pdficon
197-207 За образните сравнения и мястото им в лингвистичната наука (факти на езика и/или факти на речта) Janev, Borjan | pdficon
208-214 Čestice u nastavi južnoslavenskih jezika Karlić, Virna; Tušek, Jelena | pdficon
215-220 Неологизмите и фразеологичните неологизми при преподаване на български език като чужд Konstantinova, Daniela | pdficon
221-231 Perspektivy výuky jihoslovanských jazyků v kontextu současné jazykové politiky Evropské unie Kouba, Miroslav | pdficon
232-237 Slovinská toponyma v českém jazykovém prostředí Kozár, Aleš | pdficon
238-245 Srbové, Chorvati, Bosňáci a Černohorci a jejich jazyk/jazyky jako předmět univerzitní výuky Krejčí, Pavel | pdficon
246-251 Některé otázky mezijazykové interference při výuce dvou blízkych jazyků : (o některých problémech při výuce bulharštiny spolu s dalším jihoslovanským jazykem v rámci oboru Balkanistika na Masarykově univerzitě v Brně) Krejčová, Elena | pdficon
252-260 Osvojovanie si princípov etiky prekladu a tlmočenia v procese výučby jazyka Kulihová, Alica | pdficon
261-278 Моделът на дискретните процеси като средство в преподаването на темпоралността в българския език Maldžieva, Vjara | pdficon
279-284 Model uplatnění studentů slovanských filologií v univerzitních kurzech Neničková, Veronika | pdficon
285-294 Античната пайдейя и съвременната образователна ситуация Nikolova, Dijana Vasileva | pdficon
295-302 Безеквивалентната лексика в учебниците по български език за чужденци Niševa, Božana | pdficon
303-307 Уџбеници и остала наставна средства у настави српског језика као страног Pantić, Miloš | pdficon
308-317 Грешки во синтаксичката продукција при усвојување на македонскиот како втор/странски јазик Paunova, Marija | pdficon
318-325 Teoretická a terminologická východiska pro přípravu česko-slovinského slovníku mezijazykových homonym a paronym Przybylski, Michal | pdficon
326-334 O některých aspektech využití hudby při výuce cizího jazyka : na příkladě makedonštiny Ribarova, Slavomira | pdficon
335-340 Конотация, смисъл, превод Staljanova, Nadežda; Milanov, Vladislav | pdficon
341-344 První zkušenosti s výukou albánštiny na FF MU Surovčák, Martin | pdficon
345-351 Umelecký preklad ako osobitný druh jazykovej a interkultúrnej komunikácie Svítková, Milina | pdficon
352-356 Фрагменти от българското кино - лекции за студенти от Философския Факултет на Масариковия Университет Šubova, Cvetelina | pdficon
357-363 Prepoznavnost slovenščine v organizacijskih strukturah svetovnih univerz Šurla, Andrej | pdficon
364-368 Визуализацията на българския фолклорен празничен календар - възможност за развиване на социокултурни компетентности Taneva, Krasimira | pdficon
369-376 България и българското в учебниците за чужденци Topuzov, Nikola | pdficon
377-383 Izražavanje vremena u nastavi HJ2 Udier, Sanda Lucija | pdficon
384-391 Slovaško-slovenski konverzacijski priročnik kot pripomoček pri poučevanju slovenščine Vojtechová Poklač, Saša | pdficon